Звіт про діяльність

Івано-Франківського академічного 

ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради

2020/2021 навчальний  рік

Зміст

          Вступ

 1. Організація освітнього процесу. 

1.1.  Розробка нормативних документів для  забезпечення діяльності 

закладу.

1.2.  Кадрова політика.

1.3. Навчально-методична, наукова,  дослідницька робота, самоосвіта     педагогічних працівників.

 1. Матеріально-технічна та навчально-методична база. 

2.1.  Загальний стан будівель,  приміщень та комунікацій навчального 

закладу.

2.2.  Забезпеченість сучасною  комп’ютерною технікою.

2.3.  Забезпеченість навчально-методичною та довідковою літературою.

 1. Фінансове забезпечення діяльності ліцею. 
 2. Рівень  навчальних  досягнень учнів.

4.1.  Рівень навчальних досягнень учнів ліцею. 

4.2.  Результативність участі ліцеїстів в інтелектуальних змаганнях

       різного рівня.

          4.3.   Організація та проведення дистанційного навчання. 

 1. Виховна робота в закладі.

5.1.  Результативність  виховної роботи.

5.2.  Стан розвитку учнівського самоврядування.

 1. Соціальний захист.  Збереження та зміцнення здоров’я учнів

    та працівників закладу.

6.1. Забезпечення соціальної підтримки дітей.

6.2.  Організація медичного обслуговування, стан здоров’я дітей.

6.3.. Робота психологічної служби ліцею.

6.4.  Безпека життєдіяльності та охорона праці.

          6.5.  Організація харчування дітей. Вартість харчування. 

6.6.  Організація відпочинку та оздоровлення дітей. 

 1. Планування і контроль

7.1.  План роботи на 2020/21 н.р.  та стан його виконання.

7.2.  Заходи та якість внутрішкільного контролю.

7.3.  Взаємодія з владою, органами місцевого самоврядування 

       та громадськістю.

 1. Проблемні  питання.

 

Вступ 

На виконання п. 3 наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 № 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійнотехнічних навчальних закладів» та відповідно до Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 № 178, з метою подальшого утвердження відкритої, демократичної, державно-громадської системи управління освітою, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у ліцеї-інтернаті, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації, був проведений аналіз роботи за 2020/2021 навчальний рік.

Загальна інформація про заклад. Повне найменування юридичної особи: Івано-Франківський академічний ліцей-інтернат Івано-Франківської обласної ради.

Скорочене найменування: Івано-Франківський академічний ліцей-інтернат. 

Місцезнаходження юридичної особи: Івано-Франківська область,            м.Івано-Франківськ, с.Микитинці, вул. Юності, 13.

Телефон: 554495

Сайт: http://lyceum.if.ua/

Електронна пошта: lic_obd@ukr.net 

Засновник: Івано-Франківська обласна рада 

Керівник: Стефанишин Василь Васильович.

Діяльність адміністрації та колективу Івано-Франківського академічного ліцею-інтернату впродовж  навчального року була спрямована на реалізацію основного Статутного завдання ліцею: пошук, навчання і виховання здібних до навчання і спорту учнів. Профільне навчання створене з метою формування ключових компетентностей учнів, набуття ними навичок самостійної науково-практичної, дослідницько-пошукової діяльності, прагнення до саморозвитку та самоосвіти. 

Завдання ліцею:

–  виховання фізично здорового покоління; 

–  створення сприятливих умов для здобуття загальної середньої освіти на рівні державних стандартів; 

–  формування інтелектуальних, спеціальних умінь і навичок;

–  формування в учнів ключових компетентностей, необхідних сучасній людині для успішної життєдіяльності;

– створення оптимальних санітарно-гігієнічних умов для навчання та виховання учнів; 

–  розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і обдарувань, творчого мислення, потреби й вміння самовдосконалюватися; 

– формування громадянської позиції, виховання почуття власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії; 

–  створення сприятливих умов для самовираження особистості учнів у різних видах діяльності, їхнього повноцінного морального, психічного, фізичного розвитку; 

– створення необхідних умов для активної роботи з учнями  шляхом залучення їх до участі в інтелектуальних конкурсах, предметних олімпіадах різних рівнів, змаганнях, роботі МАН  тощо;

–  пошук і відбір для навчання творчо обдарованих і здібних дітей; 

–  створення умов для професійного зростання, самоосвіти та творчої діяльності педагогів; підвищення особистої відповідальності кожного члена педагогічного колективу за якість та результативність роботи;

– оновлення змісту освіти, розроблення й апробація інноваційних педагогічних технологій, форм і методів навчання й виховання; 

– виховання лідерів, розвиток учнівського самоврядування.

Форми та заходи на реалізацію цих завдання були конкретизовані у плані роботи академічного ліцею на 2020/21 н.р. 

 1. Організація освітнього процесу. 

1.1.  Розробка нормативних документів для  забезпечення діяльності закладу.

На початку навчального 2020-2021 н.р. адміністрацією закладу були підготовлені та відповідно до чинного порядку узгоджені і затверджені документи, що регламентують діяльність ліцею упродовж навчального року.

Зокрема: освітня програма, 

режим роботи ліцею,

структура навчального року,

тарифікація та штатний розпис.

Розроблені інші необхідні документи, що затверджуються в закладі: річний план, плани роботи методичних об’єднань, календарно-тематичні плани, основний та додатковий розклад, акти огляду навчальних кабінетів, посадові інструкції новопризначених працівників, графіки роботи тощо.

1.2  Кадрова політика. Аналіз кадрового складу. Результати атестації педагогічних працівників у 2020-2021 н.р.

/Не враховуючи працівників, які перебувають у відпустках по догляду за дитиною/

Станом на 10 вересня 2020 р. у ліцеї працювало 114 працівників, що повною мірою забезпечує належне функціонування закладу. 

Педагогічних працівників /учителі, вихователі гуртожитку, педагог-організатор, соціальний-педагог, практичний психолог/  68 осіб
Спеціалісти /лаборант, бухгалтерія бібліотека, медсестра, помічник вихователя/ 14 осіб
Технічний персонал /заступник директора з АГЧ, прибиральниці, працівники кухні і.т.д./ 32 особи

 

Якісний склад педагогів::

Працівники, для яких робота в ліцеї є основною 60 осіб
Сумісники 8 осіб
Учителі вищої кваліфікаційної катего 52 осіб
Учителі першої кваліфікаційної категорії 3 особи
Учителі другої кваліфікаційної категорії 6 осіб
Учителі кваліфікаційної категорії “Спеціаліст” 10 осіб
Кандидати наук 3 особи
Учителі-методисти 14 осіб
Старші учителі 17 осіб
Перебували у відпустці по догляді за дитиною 10 осіб

 

Результати  атестації педагогічних працівників у  2020/2021 н.р.

Підготовлені та проведені заходи, передбачені нормативними документами, спрямовані на організацію атестації педагогічних працівників.

У 2020/21 навчальному році атестовано 11 педагогічних працівників ліцею.

Результати атестації представлені у таблиці.

Предмет атестації  Результати атестації Кількість працівників
1 Присвоєння тарифного розряду 11 розряд 1
2 Присвоєннякваліфікаційної категорії: спеціаліст

2-гої категорії

1
спеціаліст

1-гої категорії

1
3 Присвоєння

кваліфікаційної категорії

спеціаліст

вищої категорії

4
4 Підтвердження

кваліфікаційної категорії, з них:

спеціаліст

вищої категорії

3
присвоєно

педагогічного звання

старший

учитель

1
підтвердження педагогічного звання учитель-методист 2
5 На відповідність займаній посаді  директор ліцею 1

 

1.3.  Навчальноо-методична,  наукова, дослідницька робота педагогічних працівників.

Організація навчально-методичної роботи.

Згідно з принципами й положеннями нормативних документів про освіту, а саме: Конституції України, Національної Доктрини розвитку освіти України у XXI столітті, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» Концепції Нової української школи, Державної національної програми «Освіта» методична робота в Івано-Франківському академічному ліцеї-інтернаті в 2020-2021 н.р. спрямовувалася на розвиток творчої особистості вчителя, учня. Головні зусилля було зосереджено на наданні реальної, дієвої допомоги педагогічним працівникам у підвищенні їхньої професійної майстерності, створенні творчої атмосфери, яка сприяла б пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій. Вагомою колективною формою розвитку педагогічного теоретичного мислення в академічному ліцеї була педагогічна рада. На засідaннях педaгогічної ради у 2020-2021 нaвчальному році обговорювалися важливі питaння: 

 • діяльність педагогічного колективу щодо здійснення соціального захисту дитини та охорони дитинства; 
 • співпраця всіх учасників освітнього процесу щодо сприяння збереження повноцінного психічного та особистісного розвитку ліцеїста;
 • національно-патріотичне виховання ліцеїста – один із основних напрямків виховної системи закладу; 
 • вивчення стану формування ключових компетентностей на уроках алгебри, географії, геометрії.

Навчально-методична робота в ліцеї здійснювалася на 6 методичних об’єднаннях. 

 1. МО вчителів природничо-математичних дисциплін: математика, інформатика, фізика, хімія, біологія, основи здоров’я, астрономія, географія, економіка, екологія, технології.
 2. МО вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін: історія, правознавство, християнська етика, громадянська освіта.
 3. МО філологічних дисциплін: іноземна мова, українська мова та література, зарубіжна література.
 4. МО вчителів предметів художньо-естетичного циклу, фізичної культури, захисту України: фізична культура, мистецтво, захист України.
 5. МО вихователів.
 6. МО класних керівників.

Відповідно до структури методичної роботи в Івано-Франківському академічному ліцеї-інтернаті  працюють методичні об’єднання, які розробляють рекомендації щодо практичної реалізації освітньої проблемної теми в навчально-виховному процесі. Діяльність методичних об’єднань спрямована на вирішення таких завдань: 

– забезпечення засвоєння й використання найраціональніших методів і прийомів навчання та виховання школярів; 

– обмін досвідом успішної педагогічної діяльності;

– створення умов для самоосвіти вчителів і здійснення керівництва творчою діяльністю педагогів. 

На запланованих засіданнях методичних об’єднань обговорювалися наступні питання: 

– рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо організації освітнього процесу в 2020-2021 н.р.;

– зміни у начальних програмах; 

– розвиток педагогічної майстерності у світі інноваційних технологій; 

– робота зі здібними та обдарованими дітьми тощо;

– структура та методика проведення бінарних уроків;

– дистанційне навчання – новий освітній досвід. Переваги та недоліки дистанційного навчання;

– фундаментальні цінності академічної доброчесносі

– використання технологій візуалізації на уроках хімії;

-використання додатку Google Meet та Zoom для організації дистанційного навчання;

– використання історичних джерел на уроках суспільних дисциплін;

– практика використання історичних джерел у дистанційному уроці;

– ‘Goodbye, Viber’, як провести ефективне онлайн-заняття?

– м;ультимедійний дизайн уроку словесності;

– школа креативу: вправи для тренування творчого мислення;

– створення навчальних ігор для повторення вивченого матеріал;

– як написати науково-дослідницьку роботу (корисні поради);

– формувальне оцінювання;

– типи, структура уроків;

– формування математичної компетентності учнів на уроках математики.

Педагоги ліцею впродовж року брали участь у методичних семінарах, тренінгах, науково-практичних конференціях, які проводилися Івано-Франківським обласним ІППО, Департаментом освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської ОДА, Міністерством освіти і науки. 

Одним із напрямів методичної роботи в ліцеї є забезпечення зростання фахового та наукового рівня педагогічного колективу. Особлива увага приділялась підвищенню кваліфікації педагогів. Поряд із курсовою перепідготовкою, яку пройшли вже 49 педагогічних працівників при Івано-Франківському ОІППО,  широко застосовуються можливості самоосвітньої діяльності.  Лемко А.І. підвищив кваліфікацію при Національній академії педагогічних наук України ДЗВО «Університет менеджменту освіти» за темою «Інституційний аудит та розбудова системи забезпечення якості освіти». Садкова Н.Я. пройшла навчання за освітньою програмою «Підготовка експертів з інституційного аудиту». Сертифікований освітній експерт.

Педагоги ліцею є активними учасниками конференцій, навчальних семінарів, вебінарів, які проводять освітні центри, платформи «Всеосвіта», «Генеза», «EDERA»,  «PROMETHEUS», «На урок», методичні портали. Своїми набутими знаннями педпрацівники обмінюються на засіданнях методичних об’єднань, обговорюють їх  на педагогічних радах, на яких визнаються результати підвищення кваліфікації, що й відображено у відповідних протоколах та ліцейних наказах.

В Івано-Франківському академічному ліцеї-інтернаті склалася певна система методичної роботи. Уся її структура підпорядкована удосконаленню методики викладання предметів, професійної майстерності педагогічних кадрів, вивченню і використанню на практиці сучасних досягнень психолого-педагогічного досвіду. Важливою ділянкою методичної роботи є проведення семінарів-практикумів, круглих столів, семінарів, конференцій, майстер-класів, які є формою поширення передового педагогічного досвіду.

Никируй О.Д. учасниця семінару-практикуму «Інноваційні інтерактивні методи дистанційного навчання», навчається на спецкурсі «Комбінаторика» від Лабораторії математичних наук НЦ МАНУ. 

Худоногова М.А. – учасниця Всеукраїнського уроку «Онлайн-синергія для найкращого Інтернету», Люклян О.І. є учасником дигітального конгресу «Наука і навчання в епоху цифрових технологій», проведений Гете-Інститутом,

Садкова Н.Я. долучилася до Всеукраїнського онлайн-тренінгу з міжнародними фахівцями «Дискусія деліберації», організованоого Асоціацією «НОВА ДОБА».

Традиційним у закладі стали предметні тижні, до яких учні разом з учителями готувалися ґрунтовно і заздалегідь. Згідно з річним планом роботи протягом року проведено предметні тижні: природничо-матемаптичних дисциплін, філологічних дисциплін (онлайн), суспільно-гуманітрних дисциплін. Мета проведених заходів у рамках тижнів та декад – привернути увагу учнів до вивчення предметів, розвивати їх пізнавальний інтерес з даних предметів, сприяти оптимізації навчальної діяльності на уроках та в позакласній роботі. Підсумки проведення предметних тижнів підбиті у відповідних ліцейних наказах.

Упродовж року значна увага приділялася самоосвіті вчителів, вивченні стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з предметів: «Алгебра». «Географія», «Геометрія», що стало предметом обговорення на засіданнях відповідних методичних об’єднань, нарадах при директорі та педагогічних радах. 

Упровадження інноваційних  педагогічних технологій у навчальний процес; участь педагогічних працівників  в обласних методичних структурах, співпраця з вищими навчальними закладами, обмін досвідом із учителями області.

Садкова Н.Я. виступила з питанням «Право на освіту в умовах пандемії: очне, змішане чи дистанційне (з досвіду роботи)» на вебінарі. організованоу ІФОІППО до Дня прав людини «Сучасна проблематика теорії «ПОКОЛІНЬ ПРАВ ЛЮДИНИ» в умовах Європейської міждержавної інтеграції».

Римар О.В. опублікувала на сайті учительського онлайн-журналу «Основа» статтю  «Зарубіжна література в загальноосвітній школі, прилучення учнів до здобутків зарубіжної літератури, розвиток творчої особистості».

Ліцовська О.П., Бережанська О.М. опублікували розробки уроків та презентації до них на інтернет-ресурсі naurok.com.ua.

Участь у роботі журі обласних змагань.

Дутчак Л.С. член журі ІІ етапуВсеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021» у номінації «Математика».

Садкова Н.Я. член журі ІІІ обласної учнівської олімпіада з питань місцевого самоврядування, децентралізації влади та публічного управління.

Участь у ЗНО.

Перевірка творчого завдання ЗНО з англійської мови, червень 2021р., учителі англійської мови – Боднарчук О.Т., Ліцовська Л.П.

Перевірка творчого завдання ЗНО з української мови та літератури, червень 2021р., учителі української мови та літератури – Дворська М.М., Капущак С.О., Карман Н.Б., Яницька Г.Г.

Перевірка творчого завдання ЗНО з математики, червень 2021р., учителі математики – Дутчак О.С., Никируй О.Д., Адамчук Н.М., Єрмохіна Г.І.

Робота в експертній групі з експертної оцінки завдань сертифікаційної роботи, травень 2021р., учитель німецької мови– Люклян О.І., червень 2021р., учителька української мови і літератури – Карман Н.Б.

Розробка методичних посібників, уроків, схвалених ОІППО.

Посібник «Спеціальні історичні дисципліни», розроблений авторським колективом під керівництвом  Василюк Ю.В., авторами: Андрейчук Л.З.. Боберська Н.В., Дойонко Н.О., Садкова Н.Я., Ткач О.М., Федора Н.В.

Карман Н.Б. Матеріали до навчально-виховних занять. «Ирій — це країна твого майбутнього» (матеріали до першого уроку).  – Івано-Франківськ: ІФОІППО, 2020.

Співпраця з вищими навчальними закладами.

Кульчак Л.С. разом з учнями правового класу взяла участь у зумінарах – лекціях, які проводилися Юридичною клінікою Школи права Українського Католицького Університету в рамках курсу фінансової грамотності; доєдналася   з учнями 10-П класу до онлайн-заходу  «Право: можливості професійної реалізації», який проводився ННЮІ «Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника»; підготувала  переможницю Чобану Т.  в конкурсі есе на правову тематику, яку проводив ННЮІ ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника.

Кульчак Л.С., Садкова Н.Я. підготували призерів обласної олімпіади. організованої ННЮІ ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника.

Василюк Ю.В. підготувала переможця ІІІ обласної учнівської олімпіада з питань місцевого самоврядування, децентралізації влади та публічного управління

Фелик О.М. разом із учнями: Лопуляк А., Корольчук Я. – взяли участь  в онлайн-конференції «Молодіжний екогеофорум – 2020» при Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу в Інституті природничих наук і туризму.

Дворська М.М. та Капущак С.О. організували та підготували команду до участі в грі-вікторині «Шлх Василя Стефаника», організованої Прикарпатським національним університетом імені В. Стефаника.

Худоногова М.А. підготувала учнів до 1-го етапу Всеукраїнської олімпіади з Астрономії та Астрофізики (Кафедра астрономії та фізики космосу Київського Національного Університету імені Тараса Шевченк)а.

Ліцовська О.П. провела онлайн-зустріч з польськими студентами Ukrainian and Polish Cousine.

Грицук Г.А. разом з учнями взяла участь у конкурсі «Школа має талант-2021», у якому взяли участь  загальноосвітні школи України. Бойко В., Денис М., Гавран Ю. (10-Ф клас) – ІІІ місце та сертифікат з 10% знижкою на навчання в Університеті ім. Короля Данила. Дідушко С. (10-Ф клас) – ІІ місце та сертифікат з 25 % знижкою на навчання, Геник Я. (11-Ф клас) – І місце та сертифікат з 50% знижкою на навчання. 

Робота з обдарованими і здібними учнями є одним із головних напрямків діяльності педагогічного колективу закладу.

Методична робота в закладі була спрямована на ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти, розбудову внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти.

 1. Матеріально-технічна та навчально-методична база. 

2.1. Загальний стан будівель, приміщень та комунікацій навчального  закладу.

Будівлі та приміщення на вул. Юності, 13 та Тисменецька, 242А, у яких функціонує навчальний та спальний корпус у доброму стані. 

Стан комунікацій /водопостачання, теплопостачання, електропостачання/ не у всьому відповідає потребам. Вони потребують постійного ремонту. 

Обладнано два додаткові навчальні кабінети. Облаштовано два спортивні майданчики.

2.2. Забезпеченість сучасною  комп’ютерною технікою.

Комп’ютерна техніка використовується у ліцеї для наступних цілей: управлінської діяльності; вивчення інформатики та програмування; для використання в освітньому процесі при вивченні інших дисциплін та проведення виховних заходів.

Стан забезпечення комп’ютерною  технікою приведено у таблиці.

Вид

Діяльності

Кількість робочих місць

/потреба/

Наявна кількість процесорів Відсоток від потреби
Управлінська та організаційна діяльність  16 16 100%
Кабінет інформатики

/201/

14 14 100%
Кабінет інформатики

/210/

11 11 100%
Кабінет інформатики

/404/

11 11 100%
Аудиторії та кабінети з непрофільних дисциплін 18 18 100%
Разом       70 70 100%

 

Загальна кількість діючих процесорів зараз становить 70 одиниць.  

2.3. Забезпеченість навчально-методичною та довідковою літературою.

Станом на 01 червня 2021 року бібліотечний фонд ліцею становить 18589 примірників. Із них:

11467 – шкільні підручники і посібники;

5710 – основний фонд (художня література, довідкова, історична література, природнича);

1379 – безінвентарний фонд;

33 – фонд на електронних носіях.

Підручники профільного та академічного рівня становлять 1479 примірників:

8 клас – 157 примірників;

9 клас – 251 примірник;

10 клас – 588 примірників;

11 клас – 483 примірників.

Забезпеченість підручниками в 2020- 2021 н. р. – 94,5%.

 

Клас Загальна кількість учнів Відсоток забезпечення Рік видання підручників, що використовуються
8 108 90% 2016
9 142 89% 2017
10 132 99% 2018-2019
11 113 100% 2019

 

Не вистачає підручників з таких предметів:

Клас Назва навчальних предметів Кількість підручників
8 З усіх предметів  по 12 прим.
    9 З усіх предметів                 по 17 прим.
    10    Хімія (проф. рів.) 30

Учні мають можливість користуватися бібліотечним фондом обласної бібліотеки для юнацтва.

Бібліотека сприяє інформаційному забезпеченню навчально-виховного процесу, самоосвіті педагогів та учнів. Ведеться робота з популяризації книжкового фонду, вихованню бережливого ставлення до книги. Згідно з планом роботи, враховуючи потреби освітнього процесу, у бібліотеці оформляються книжкові виставки та тематичні полички, проводяться виховні заходи.

 1. Фінансове забезпечення діяльності ліцею.

Кошторисні призначення та їх освоєння.

Сума коштів, передбачених на функціонування Івано-Франківського академічного ліцею-інтернату на 2020-2021 н.р., становила 24710,21 тис.грн. З них використано усі за призначенням.

Розподіл коштів за кодами економічної класифікації видатків був наступним

№ п/п Код ЕКВ Стаття видатків Сума, тис.грн.
2110 Заробітна плата 12679,1
2120 Нарахування на зарплату 2877,3
2210 Предмети, матеріали 630
2220 Медикаменти 3,88
2230 Продукти харчування 1065,2
2240 Послуги, крім комунальних 767,3
2271 Оплата за теплопостачання 461,967
2272 Оплата за водопостачання та водовідведення 75,644
2273 Оплата за електропостачання 236,686
2274 Оплата за природний газ 326,471
2275 Оплата за інші енергоносії та комунальні послуги 14,36
3110 Капітальні видатки 5572,3
  13. 2730 Інші витрати. Грошова допомога дитині-сироті (для випускника) 13620
Разом 24710,21

 

Як видно з таблиці значна частина видатків – 15556,4 тис.грн. (65%) припадає на заробітну плату та нарахування на неї. Ще припадає на оплату продуктів харчування – 1065,2 (4%) та комунальних послуг 1115,128 тис.грн. (5%). Разом ці витрати становлять 17736,728 (74 %). Таким чином на всі інші витрати припадає тільки 26 %.

У 2020-2021 н.р. на рахунок Благодійної організації «Благодійний фонд «Обдаровані діти сільської місцевості» надійшло 400 тис.грн., з яких використано 350 тис.грн. упродовж навчального року для покращення матеріально-технічного забезпечення закладу, організацію благодійних екскурсійних поїздок, цінні подарунки кращим учням ліцею.

4.Рівень навчальних досягнень учнів.

За підсумками 2020/2021 навчального року аналіз рейтингів показав, що з 496 учнів ліцею високий рівень навчальних досягнень мають 50 ліцеїстів. Це становить 10 % від загальної кількості учнів. Показали досить високий результат ще 60 учнів ліцею.

За підсумками навчальних досягнень учнів на достатньому рівні закінчили навчальний рік 296 учнів, що становить 60 %, із них:

Клас Кількість учнів Відсоток
8 клас 57 учнів       52%
9 клас 74 учні       52%
10 клас 87 учнів       66%
11 клас 78 учнів       69%

На середньому рівні навчальних досягнень навчальний рік закінчило 150 учнів – 30% від загальної кількості ліцеїстів.

Таким чином, в цілому, якісна успішність по ліцею становить 70%. Найкращу якісну успішність показали:

Клас Відсоток Класний керівник, вихователь
10-І 100% Дутчак О.С., Яцишин С.В.
11-І 97% Адамчук Н.М., Паснак М.В.
10-П 97% Мельник І.Б., Статкевич Г.Б.
10-Ф 90% Римар О.В., Данилейчук І.М.
11-Б 86% Дворська М.М., Дякун Ю.В.
11-Ф 83% Янишин М.М.
9-Б 82% Худоногова М.А., Мулик В.А.
9-І 80% Ліцовська О.П., Владика Л.Т.
9-П 76% Люклян О.І., Фущич У.С.
8-П 76% Садкова Н.Я.
9-Ф 75% Яницька Г.Г., Візнюк О.Я.
8-І 73% Никируй О.Д., Люклян С.М.
8-Б 71% Капущак С.О., Середюк М.С.

Нагороджені золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні»:

Ватаманюк І. (11-А клас), Сапіжак М. (11-І клас).

Свідоцтва про здобуття базової середньої освіти з відзнакою отримали

16 учнів ліцею: Сєркова В., Стойко М., Надкернична М., Гоян Х.,       Гвоздецька С., Мисько В., Василів А., Досяк С., Кушнір В., Петраш Г.,     Солдат А., Цуцман К., Довбня К., Хрептик В., Ферштей С., Семкович В.

Найнижчу якісну успішність показали:

9-А клас    — 18%      – Курган Л.М., вих.Рассуждай О.М.

11-А клас   — 21%     – Семотюк М.І., вих. Грабан О.С.

4.2 Результативність участі ліцеїстів в інтелектуальних змаганнях різного рівня.

Зміцнення суб’єктивних відносин між педагогами та учнями чітко пов’язана з результатами їх участі в інтелектуальних змаганнях. Тому педагоги, які займалися індивідуальною роботою з учнями, досягли високих результатів.

Участь у предметних турнірах

Команда «Де-Юре» брала участь у брейн-рингу «Права людини». Який проводився на базі Навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». учні 10-П класу: Чобану Т., Слободян В., Шолопак В., Яремчук Г., Маланчук  П., керівник – Ткач О. М. Посіли ІІ місце.

Команда «Екопатруль» у складі: Семків А., Самборської І. – учениць 8 класу, Худяк В. – учениці 11 класу. керівник Сегида Т. О., учителька біології, посіли ІІ місце в дитячому екологічному хакатоні.

Результати ІІІ /обласного/ етапу олімпіад з базових дисциплін. 

На ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з «Основ християнської етики» «Як ти знаєш Біблію?» посіли ІІІ місце учениці Яремчук Г.,10-П, Слободян Х. 8-І, учитель – Боберська Наталія Володимирівна.

Участь ліцеїстів в ІІ /обласному/ етапі  конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН. 

У ІІ-ому /обласному етапі/ конкурсу-захисту учнівських науково-дослідних робіт брали участь 11 ліцеїстів. 

Відповідно до ухвали журі призерами стали 10 ліцеїстів, що становить 91% від усіх учасників з числа учнів закладу. Розподіл здобутих призових місць місць виглядає наступним чином:

Місце Кцількість
І 6
ІІ 2
ІІІ 3

Участь ліцеїстів в ІІІ /фінальному/ етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів  МАН.

Відповідно до рішення журі обласного етапу конкурсу-захисту  у ІІІ-ому /фінальному/ етапі конкурсу-захисту учнівських науково-дослідних робіт  брали участь 6 ліцеїстів. 

Результати участі ліцеїстів у цьому етапі  наступні:

Лемко М. – диплом ІІ ступеня,

Участь в онлайн-олімпіадах.

Учні ліцею є активними учасниками та численними переможцями інтернет-олімпіад із базових дисциплін.

Сегида Т.О. разом із ученицею 11-І класу Сапіжак М. підготували екопроєкт «Вплив мобільних телефонів на організм людини» та подала заявку на участь у міжнародному конкурсі наукових проєктів екологічної спрямованості «Genius Olympiad». 

Учениця 8-Б класу Семків А. під наставництвом Сегиди Т.О. та  Гаврилюк Л.М. взяла участь у ІІ Всеукраїнському національному відборі Міжнародної молодіжної наукової олімпіади IJSO 2021 (біологія, хімія, фізика).

Садкова Н.Я  підготувала команду ліцеїстів до участі в телемості «Правовий діалог. Ми будуємо державу. Конституція України» з учнями Донецької, Івано-Франківської, Львівської, Луганської, Одеської та Чернігівської областей.

Дворська М.М. підготувала учасника Міжнародного конкурсу до 150-річчя Лесі Українки «Змагаймось за нове життя», Гуменюк Х., 10-Ф, диплом учасника (номінація «твір»).

Яницька Г.Г підготувала учасника Всеукраїнського відкритого марафону з української мови імені Петра Яцика (10 місце) Надкерничну М.

Результати вступу випускників 2020 р.

Важливим показником результативності освітнього процесу та показником суспільного іміджу є вступ випускників до вищих навчальних закладів. Ці результати є предметом постійного моніторингу і щороку обговорюються на засіданні педагогічної ради ліцею.

За підсумками 2019/2020 навчального року 121 учень 9-х класів продовжили навчання. Із них: 91 учень – у 10-му класі ліцею, 3 учні – у ПТНЗ, 26 учнів – у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації; 1 учень – виїхав на навчання за межі України.

Із 128 випускників 11-х класів продовжили навчання  121 випускник, в т.ч.: 3 – у ПТНЗ, 11 – у ВНЗ І-ІІ р. а., 103 випускники – у ВНЗ ІІІ-ІV р.а., 4 – виїхало за кордон на навчання, працюють – 7 випускників.

4.3. Організація та проведення дистанційного навчання. 

У зв’язку з епідеміологічною ситуaцією, що склaлася в Укрaїні, освітній процес в Івано-Франківському академічному ліцеї-інтернаті деякий період відбувався в онлайн-режимі. Вимушене дистанційне нaвчaння стaло викликом для всіх учасників освітнього процесу: вчителів, учнів та батьків. Пaндемія змусила терміново опaновувати цифрові інструменти й нові педагогічні підходи та методики. На почaтку карaнтину було склaдено розклaд зaнять (консультацій) учителів і зaгальний aлгоритм дій під чaс дистанційного нaвчання. Нaступний етап – пошук форм, інструментів, ресурсів дистaнційної освіти, які б дозволили здійснювати навчaльну комунікацію. Педагогічний колектив опaнував онлайнову освіту, якa дозволила якісно проводити не тільки уроки, а й виховні заходи, віртуальні екскурсії. Деякі вчителі створили власні блоги (Лемко А.І.), аби бути в епіцентрі віртуaльного освітнього процесу. Педагогічні ради та методичні нарaди, aтестацію педaгогічних працівників aдміністрація ліцею також проводила в дистанційному режимі. Залежно від можливостей учнів, педагоги закладу використовували різні форми дистанційного навчання: самостійні роботи, лекції, семінари, уроки, практичні заняття, лабораторні зaняття, консультaції, виховні заходи через використання технічних та інформаційних засобів. Перевага нaдaвaлася електронній пошті, соціальним мережам, засобам онлайн-зв’язку, форумам, освітнім платформам, aудіо та відеоконференціям. Анaліз використaних під час дистанційного навчання платформ та ресурсів показує їхні плюси й мінуси. Так, сервіс «Google Classroom» дозволяє здійснювати опанування навчального матеріалу, контроль його засвоєння. Освітні платформи «Всеосвітa» дaють можливість учителю створювати курси, дaвaти завдання, перевіряти їх, що суттєво економить чaс учителів, спрощує організацію освітнього процесу в дистанційному режимі. Сервіс ZOOM допомaгає організовувати онлaйн-зв’язок, орієнтуватися на оптимальну кількість учaсників, використовувати візуальний контент (презентації, інфографіку, відео тощо). Учні мали доступ до навчального контенту «Всеукраїнська школа онлайн». Дистанційне навчання виявило низку проблем: 

– створення єдиної освітньої платформи для дистaнційного нaвчання; 

–  психоемоційні труднощі; низькa мотивaція учнів до нaвчання; 

– нaдмірне навантaження учасників освітнього процесу; 

– недотримaння aкадемічної доброчесності. 

Отже, дистaнційну освіту та дистaнційне нaвчання сьогодні слід розглядати в контексті глобaльної освіти, оскільки вона пов’язана з побудовою нової освітньої технології, яка передбачає застосування нових засобів навчання, зокремa комп’ютерів, інформаційних мереж, глобальної системи Інтернет та необхідних умінь, навичок та компетентностей.

 1. Виховна робота в закладі.

5.1.Результативність  виховної роботи.

Виховна робота ліцею-інтернату була організована відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про повну середню освіту», Указів Президента України від 25.06.2013 № 344/2013 «Про національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», від 18.05.2019 № 286/2019 «Про стратегію національно-патріотичного виховання», Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р, наказів Міністерства освіти і науки України від 07.09.2000 №439 «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України», від 31.10.2011 №1243 «Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», листів Міністерства освіти і науки України від 18.05.2018 № 1/11-5480 «Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству», від 29.01.2019 № 1/19-881 «Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», від 18 грудня 2018 р. № 2657-VIII, від 20.07.2020 № 1/9-385 «Деякі питання організації виховного процесу у 2020/2021 н.р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок» від 14.08.2020 №1/9-436 «Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)» та інших нормативно-правових документів, що регулюють освітній процес.

Метою виховної роботи у 2020-2021 н.р. є формування усебічно розвиненої, цілісної особистості, здатної до критичного мислення.

Реалізація виховної діяльності здійснювалася через вирішення таких завдань:

 • формування в молодого покоління високої патріотичної свідомості, виховання любові до рідної землі, українського народу, шанобливе ставлення до його культури;
 • формування моральної активності особистості, чесності, правдивості, працелюбності, справедливості, гідності, милосердя, толерантності, терпимості до іншого, миролюбності, готовності допомогти іншим, обов’язковості, ввічливості, делікатності, тактовності; вміння працювати з іншими; здатності прощати і просити пробачення; протистояти виявам несправедливості, жорстокості;
 • формування усвідомлення природи в житті людини, почуття особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них, здатності гармонійно співіснувати з природою; екологічної безпеки, критичної оцінки споживацько-утилітарного ставлення до природи, вміння протистояти негативним проявам;
 • виховання особистості, яка має систему елементарних мистецьких знань, адекватно сприймає художні твори, здатна збагнути та виразити власне ставлення до мистецтва, прагне та вміє здійснювати творчу діяльність у мистецькій сфері;
 • виховання усвідомлення дітьми та учнівською молоддю соціальної значущості праці, розвиненої потреби в трудовій активності, формування навичок здорового способу життя;
 • формування вміння цінувати себе як носія фізичних, духовних та соціальних сил, вміння протистояти негативним проявам у суспільстві, бути компетентним у питаннях захисту власного здоров’я.

Для реалізації цих завдань в ліцеї розроблений план виховної роботи, який включає заходи, спрямовані на виконання нормативних документів, програм, проектів, затверджених директором ліцею-інтернату. 

Аналіз відвіданих уроків та виховних заходів засвідчив, що виховна робота проводиться на належному рівні, використовували сучасні виховні технології, методи та форми виховання.

У 2020-2021 навчальному році педагогічним колективом згідно річного плану роботи навчального закладу було проведено:

-16 загальноліцейних виховних заходів;

-10 показових виховних годин;

-тематичні декади та тижні виховної роботи: 

– декада національно-патріотичного виховання «Коли ви вмирали, вам сурми не грали» (заступник директора з ВР Андрейчук Л.З., вихователі Паснак М.В., Статкевич Г.Б., Кравчук А.П., педагог-організатор Грицук Г.А. та бібліотекар ліцею Хміль М.С.);

– тиждень здоров’я «Ми – здорова нація» (заступник директора з ВР Людмила Андрейчук, вихователі Владика О.Т., Фущич У.С., вчитель фізичної культури Цуркан А.Я., педагог-організатор Грицук Г.А., бібліотекар Хміль М.С., практичний психолог Маланій Л.С.);

– тиждень заходів щодо попередження жорстокості та насильства в освітньому середовищі (заступник директора з ВР Андрейчук Л.З., практичний психолог Маланій Л.С., соціальний педагог Думанський Я.Я., педагог-організатор Грицук Г.А.);

-тиждень Мужності «Іде війна…І рана ця болить» (заступник директора з ВР Андрейчук Л.З., вихователі Мулик В.А., Янишин М.М., Данилейчук І.М., Яцишин С.В., Візнюк О.Я., Паснак М.В., класні керівники Худоногова М.А., Ткач О.М., педагог-організатор Грицук Г.А., бібліотекар ліцею Хміль М.С.);

– екологічний тиждень «Екологічна мандрівка: природа в наших руках» (вихователі Янклевич С.С., Середюк М.С., Мулик В.А., Владика О.Т.,        Фущич У.С., Візнюк О.Я., педагог-організатор Грицук Г.А.);

– народознавчий тиждень «Душею вишиваю рушники, душею Богу зношу молитви, душею заспіваю пісню дзвінко… Бо українець – я! Я – українка!» (вихователі Яцишин С.В., Візнюк О.Я., Данилейчук І.М., Янишин М.М., Люклян С.М., педагог-організатор Грицук Г.А., бібліотекар ліцею Хміль М.М.);

-тиждень спортивних заходів «Спорт єднає всіх» (заступник директора з НВР Дойонко Н.О., вихователі Рассуждай О.М., Купчак І.А., Владика О.Т.,       Фущич У.С., Мулик В.А., Янклевич С.С., вчителі фізичної культури Цуркан А.Я., Семотюк М.І., педагог-організатор Грицук Г.А., бібліотекар Хміль М.С.

Для педагогічного колективу ліцею патріотичний напрямок роботи був і залишається пріоритетним. Формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння становленню її як правової, демократичної, соціальної держави. 

Педагогами, вихователями та класними керівниками навчального закладу використовувалися різні форми та методи роботи. Зокрема, проведено тематичні тижні виховної роботи; уроки пам’яті, тематичні бесіди, виховні години, години спілкування, усні журнали, розмова за круглим столом, уроки мужності, години пам’яті, акції, зустрічі з учасниками АТО, воїнами ООС, уроки-презентації, години відкритих думок, вахта пам’яті, флешмоб, вечір-пам’яті, вечір-спомин, уроки-реквієми, колективні творчі справи, проекти, організовані екскурсії в музеї міста Івано-Франківська та області.

Педагогічний колектив ліцею-інтернату успішно використовує в своїй практиці новітні інноваційні виховні технології. Впродовж року педагоги працювали над реалізацією 16 проєктів та ряду колективних творчих справ.

Тісно співпрацюють педагоги ліцею з обласною бібліотекою для юнацтва та центральною міською бібліотекою.

На виконання навчальних програм з метою ознайомлення ліцеїстів з пам’ятниками культури, архітектури і природи рідного краю у 2020-2021 н.р. було організовано 25 екскурсій.

З метою постійного контролю за охопленням навчання та вихованням дітей в ліцеї здійснюється контроль за відвідуванням учнями занять. Адміністрація ліцею впродовж року систематично здійснювала аналіз причин відсутності учнів на уроках, про що видавався наказ по ліцею. Питання відвідування учнями занять розглядалося на нараді за участі директора, засіданнях учнівського самоврядування, загальноліцейних батьківських зборах, засіданні педагогічної ради. 

Основними напрямами роботи забезпечення соціальної підтримки дітей пільгових категорій було виявлення та облік таких дітей, створення умов для їхнього навчання, виховання й розвитку. На початку навчального року здійснено вивчення особових справ учнів класними керівниками, вихователями, соціальним педагогом складено соціальні паспорти класів, оновлюється банк даних. 

У ліцеї здійснювалися заходи з профілактики злочинності, правопорушень та запобіганню бездоглядності серед неповнолітніх. З метою недопущення дитячого насилля в учнівському колективі розроблений план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу на 2020/2021 н.р. 

Упродовж навчального року в рамках співпраці з БО «Об’єднані дітьми» в ліцеї працює програма наставництва для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.

Виховні заходи окремих класів

Ціннісне ставлення до суспільства і держави

14.10.2020р. Челендж «Поети Прикарпаття – героям» (онлайн), організований вихователем Паснак М.В., під час якого учні 11-І та 10-П класів декламували вірші на патріотичну тематику.

13.10.2020р. Літературно-музична композиція (онлайн) «Історія українського народу в поетичному слові», яку провела педагог-організатор Грицук Г.А.

19.10.2020р. Читання віршів «Поети Прикарпаття про українське козацтво, воїнів УПА та учасників АТО/ООС» (онлайн), у якому взяли участь вихователі Паснак М.В., Статкевич Г.Б., Кравчук А.П., бібліотекар ліцею Хміль М.С. та учні 10-11 класів.

21.10.2021р. Інтелектуальна гра «Моя країна – Україна» (онлайн), організована вихователями Паснак М.В., Статкевич Г.Б., Кравчук А.П. з учнями 10-П, 11-І та 11-Б класів.

23.02.2021р. Відеопрезентація за творами А. Матвійчука «Душа болить в поезії та в пісні» (онлайн), створена учнями 10-І класу під керівництвом вихователя Яцишин С.В. 

24.02.2021р. Година мужності «З Україною – в серці» (онлайн). проведена вихователем Купчак І.А. та класним керівником Ткачем О.М. за участі учнів 10-А класу.

25.02.2021р. Челендж «Пам’яті Небесної Сотні», (онлайн), який провели вихователь Мулик В.А., бібліотекар ліцею Хміль М.С., класний керівник Худоногова М.А. та учні 9-Б класу.

25.02.2021р. Поетичний калейдоскоп «Війна не має минулого часу» (онлайн)  провела вихователь Паснак М.В. з учнями 11-І класу, під час якого ліцеїсти  декламували вірші, присвячені Героям Небесної Сотні та воїнам АТО та ООС. 

26.02.2021р. Літературно-музична композиція «Пам’ять серця» (онлайн), яку провели вихователі Янишин М.М., Данилейчук І.М., педагог-організатор Грицук Г.А.  разом з учнями 10-Ф та 11-Ф класів.

26.02.2021р Пісенно-поетичний флешмоб «А пам’ять вічна, пам’ять не вмирає… Вона у душах пророста сльозами…» (онлайн), який організували вихователі Яцишин С.В., Візнюк О.Я. та учні 10-І, 9-Ф класів.

09.03.2021р. Флешмоб за творами Шевченка (онлайн), організатором якого була вихователь Купчак І.А., учасниками учні 10-А класу. 

Ціннісне ставлення до культури і мистецтва

19.03.2020р. Літературно-музична композицію «Я вибрала долю собі сама», присвячена життю і творчості Ліни Костенко, яку провели вихователі          Мулик В.А., Янишин М.М., Данилейчук І.М., педагог-організатор Грицук Г.А. та учні 9-Б, 11-Ф та 10-Ф класів.

18.05.2021р Майстер-клас «Візерунки моєї душі», проведений вихователями Данилейчук І.М. та Янишин М.М. з учнями 10-Ф та 11-Ф класів.

18.05.2021р Майстер-клас «Прикрасьмо вишиванку китичкою», проведений вихователями Яцишин С.В., Візнюк О.Я. для учнів 10-І та 9-Ф класів.  

20.05.2021р. Музична композиція – віночок народних пісень «Мою любов у пісню переллю», проведена педагогом-організатором Грицук Г.А.

Ціннісне ставлення до себе

04.05.2021 р. Інтерактивна гра «12 кроків до успіху», проведена вихователем Рассуждай О.М. для учнів 9-А та 8-П класів. 

12.05.2021р. Вікторина «Що я знаю про футбол?». проведена вихователями Купчак І.А., Рассуждай О.М. з учнями 9-А та 10-А класів.

13.05.2021р. Виховний захід «Молодь та спорт» у формі спортивних забав провели вихователі Владика О.Т., Фущич У.С. спільно з аніматорами молодіжної спільноти церкви Царя Христа та учнями 9-І та 9-П класів.

13.05.2021р. Спортивні змагання «Веселі старти» провели з учнями 9-Б класу вихователі Рассуждай О.М. та Мулик В.А. спільно з вчителем фізичної культури Цурканом А.Я.

14.05.2021р. Спортивна вікторина-руханка «Спорт — запорука здоров’я» з цікавими запитаннями та веселими розвагами організували для учнів 8-П класу біблоіотекар обласної бібліотеки для юнацтва Ковальчук Л.Ф., бібліотекар ліцею Хміль М.С. та вихователь Рассуждай О.М.

Упродовж року проводились змагання з футболу та настільного тенісу вчителями фізичного виховання між учнями 8-11класів.

Ціннісне ставлення до людей

30.09.2020р. Майстер-клас «Наповнюєш серце добротою» з виготовлення листівок своїми руками для мешканців Івано-Франківського геріатричного пансіонату, який провели вихователі Фущич У.С., Владика О.Т. з  учнями 9-П та 9-І класів.

01.10.2020р. Солодкий благофест «Гостинець в Івано-Франківський геріатричний пансіонат», який організували вихователі Фущич У.С., Владика О.Т. та учнівське самоврядування. 

13.11.2020р. Челендж «Долонька доброти» (онлайн) до Всесвітнього дня доброти, який організували вихователі Фущич У.С., Владика О.Т., педагог-організатор Грицук Г.А.

15-17.12.2020р. Благодійна акція «З долоньки в долоньку» (виконання учнями 8-11 класів побажань з листів до Святого Миколая від мешканців Будинку одинокої матері), яку провели вихователі Фущич У.С., Владика О.Т.

– 01.10 та 17.12.2020р. благодійні акції «Поділись десертом» у ліцейній їдальні, організували вихователі Фущич У.С., Владика О.Т. разом з учнями 9-П та 9-І класів.

Ціннісне ставлення до праці

19.04.2021р. Практичне заняття «Посій зернинку – вирости квіточку» під керівництвом виховательки Середюк М.С. учні 8-Б класу та представники  учнівського самоврядування міністерства екології висадили квіти на території гуртожитку та ліцею

20.04.2021р. Акціії «Весняна толока», «Зробимо наш ліцей кращим», «Чисте довкілля навколо нас», організований вихователями та учнівським самоврядуванням щодо благоустрою території біля  гуртожитку та навчального корпусу. 

22.04.2021р. Акція «Чисті береги», організований вихователями Фущич У.С., Владикою О.Т. з метою прибирання берегів річки Бистриця за участі учнів 9-П та 9-І класів.

Ціннісне ставлення до природи

19-23.04.2021р. Акція «Посади дерево», яку організували класні керівники та вихователі 8-11 класів, впродовж якої біля навчального корпусу та гуртожитку ліцею було висаджено 70 дерев та кущів. 

21.04.2021р. Екологічний квест «Країна Еколандія», організований педагогами Рачій Н.В. та Сегидою Т.О. за участі учнів 8-А та 8-В класів. 

21.04.2021р. Майстер-клас «Екологічна іграшка з сіна». проведений вихователем Візнюк О.Я. та класним керівником Яницькою Г.Г. для учнів 9-Ф класу.

22.04.2021р. Виховний захід екологічний екстрім «Гарячі точки екологічних проблем», проведений бібліотекарем обласної бібліотеки для юнацтва Ковальчук Л.Ф., бібліотекарем ліцею Хміль М.С., класним керівником Худоноговою М.А. та вихователем Мулик В.А. для учнів 9-Б класу.

Загальноліцейні урочистості та виховні заходи

21.09.2020р. Челендж «Мир на землі –це…», приурочений до Міжнародного дня миру, проведений вихователями Фущич У.С., Владикою О.Т. та педагогом-організатором Грицук Г.А.

02.10.2020р. Виїзна благодійна акція в Івано-Франківський геріатричний пансіонат з концертною програмою «Прийди до серця, Україно, благослови мене добром», організований вихователями Фущич У.С., Владикою О.Т. та керівником гуртка Грицук Г.А.

04.10.2020р. Святковий концерт до Дня працівника освіти «Вітаємо вас, учителі!». Організований заступником з ВР Андрейчук Л.З. та педагогом-організатором Грицук Г.А. Учні зробили власноруч вітальні листівки та відеоролик-привітання.

30.11-04.12.2020р. Конкурс малюнків, плакатів «Здоров’я – це Життя!» серед учнів 8-11 класів, організатори: заступник директора з ВР Андрейчук Л.З., вихователі Владика О.Т., Фущич У.С., педагог-організатор Грицук Г.А.

04.12.2020р. Загальноліцейний виховний захід «Мужність та відвага крізь віки!», організований учнівським самоврядуванням, педагогом-організатором Грицук Г.А.

06.12.2020р. Флешмоб дівчат «Чоловіки – ви гордість наша і опора!» до Дня Збройних сил України, організований заступником з ВР Андрейчук Л.З. та педагогом-організатором Грицук Г.А.

13.12.2020р. Виховний захід «Українські вечорниці», який провела вихователь Люклян С.М. разом з учнями 8-11 класів.

26.02.2021р. Музично-літературна композиція «Пам’ять серця», присвячена Небесній Сотні, яку провели вихователі Данилейчук І.М., Янишин М.М., педагог-організатор Грицук Г.А. (онлайн).

17-21.05.2021р. Виставка старовини «В них – подих давнини, в них світло серця», яку організували вихователі Яцишин С.В., Візнюк О.Я., Янишин М.М.,  Данилейчук І.М., Люклян С.М.

18.05.2021р. Літературно-музична композиція «З Україною в серці»,  організована класним керівником 10-П класу Мельником І.Б. та вихователем  Статкевич Г.Б., керівником гуртка Грицук Г.А.

19.05.2021р. Флешмоб «Україна моя, вишиванка», організований вихователями Яцишин С.В., Янишин М.М., Данилейчук І.М. за участі учнів 10-11 класів.

20.05.2021р. Дефіле сучасної та автентичної вишиванки «Два кольори мої, два кольори» до Дня Вишиванки, який організувало учнівське самоврядування та педагог-організатор Грицук Г.А.

26.05.2021р. Бесіда-діалог «Легких наркотиків не буває», проведена вихователями Владикою О.Т., Фущич У.С. за участі представників Управління боротьби з наркозлочинністю в Івано Франківській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України – майора поліції Віктора Козинчука, старшого соціального працівника БО «ВОЛна» Володимира Полякова для учнів 9-их класів

26.05.2021р. Науковий Тріумф -2021, організований заступником директора з НМР Карман Н.Б. та педагогом-організатором Грицук Г.А.

31.05.2021р. Свято Останнього дзвоника «Лунає вже дзвінок останній», яке організували заступник з ВР Андрейчук Л.З., методист Мрічко М.М. та педагог-організатор Грицук Г.А.

Упродовж року вихователями Фущич У.С., Владикою О.Т. та волонтерським загоном «Школа Милосердя» в рамках реалізації довготривалого соціального проекту «Школа милосердя» проведено виїзні благодійні акцію з театральними ляльковими постановками, солодкими подарунками в «Містечко Святого Миколая» с.Крихівці Тисменицького району, в Будинок одинокої матері та дитини с. Горохолино Богородчаського р-ну, з концертними програмами в Івано-Франківський геріатричний пансіонат.

Творчі конкурси, проєкти

Вихователь Яцишин С.В., ментор проєкту, організатори Данилейчук І.М., Янишин М.М. Участь у Всеукраїнському освітньому проекті «Відкривай Україну»(2020р) (півфінал), з командою учнів «Drem Team».

Вихователь Яцишин С.В. Участь у Х Всеукраїнському екологічному  конкурсі УГКЦ «Відповідальність за створіння», 2020р, ІІ місце у номінації «Казка» за казку «У пошуках любові Бога», ІІ місце у номінації «Молитва» за молитву «Зціли, о Боже, душі наші та серця». Участь у Всеукраїнському конкурсі УГКЦ «Усе створіння славить Бога», 2021р., ІІ місце у номінації «Колядка» «А чи вдома пан Господар?», ІІ місце у номінації «Віншування» «Хай любов Божа – любов’ю озветься».

Вихователь Середюк М.С. Участь в V Міжнародному міждисциплінарному конкурсі наукових і мистецьких робіт імені Володимира Маняка та Лідії Коваленко «Солідарність і взаємодопомога у стратегіях виживання в епоху Голодомору – геноциду українського народу». 

Вихователь Люклян С.М. Участь у Всеукраїнському конкурсі «Вікі любить Землю», який є частиною міжнародного конкурсу Wiki Loves Earth. 

Вихователі Фущич У.С., Владика О.Т. – керівники соціального проекту «Відкриті серця», Національний конкурс «Благодійна Україна – 2020», нагороджені дипломами учасника волонтерський загін «Школа Милосердя» у номінації «Добро починається з тебе». 

Вихователі Фущич У.С., Владика О.Т. Участь у XV (ювілейному) Всеукраїнському конкурсі шкільних малюнків «Мої права» з нагоди Міжнародного дня захисту дітей та 30-річчя Незалежності України. (Василів А. – фіналіст).

Вихователі Фущич У.С., Владика Л.Т. Участь у конкурсі дитячих космічних малюнків Noosphere Space Art Challenge, присвяченому 30 річниці космічної незалежності (Василів А. 9-П клас, Худяк В. 11-Б клас, Сєркова В. 9-Ф клас нагороджені дипломами учасників).

Інженер з охорони праці Євтушенко А.А., педагог-організатор Грицук Г.А. участь у Всеукраїнському конкурсі малюнків «Охорона праці очима дітей 2021р» (Худяк В. 11-Б клас).

Гурткова робота. У навчальному закладі створено середовище для формування творчих здібностей наших ліцеїстів. Виховання обдарованих особистостей передбачає формування і розвиток здібностей до реалізації їх можливостей у майбутньому. Саме гурткова робота покликана створити такі умови виховання в позаурочний час, які б ефективно сприяли розвитку і вихованню дитини. Заняття в гуртках забезпечує ліцеїстасм бажаний відпочинок і водночас виховує їх.

Упродовж 2020-2021 н.р. в навчальному закладі працювало 2 гуртки художньої самодіяльністі: «Вокальний ансамбль «Росава» та «Естрадний спів».

Заняття гуртків мають чітку структуру, методично грамотно побудовані. Систематично проводився облік відвідування дітей. Відвідують гуртки учні 8-11 класів.

На базі ліцею-інтернату також організовано роботу гуртків від МАН. в яких займаються учні ліцею: «Українська мова», «Правознавство», «Прикладна математика». Працює гурток «Релігійне краєзнавство» від Івано-Франківського центру патріотичного виховання учнівської молоді імені Степана Бандери. 

Крім того, ліцеїсти відвідують музичні школи міста, ДЮСШ№3 «Прикарпаття», Футбольну Академію «Прикарпаття», НФК «Ураган», ДЮСШ №1 олімпійського резерву, художню школу тощо.

Вивчення, аналіз та узагальнення зайнятості учнів у позаурочний час дають можливість констатувати, що із 495 ліцеїстів 27 (6%) займаються у ліцейних гуртках, у гуртках МАН 64 учні (13%), ФК «Вікторія-Ліцей» 150 учнів (30%), у дитячих спортивних школах 50 учнів (10%), у музичних школах 8 учнів (2%), інші заклади 17 учнів (4%).

Позашкільна освіта сприяє розвитку інтересів та нахилів школярів, забезпечує їх особистісне становлення та самоствердження. Заклад має певні напрацювання щодо створення умов для позакласної та позашкільної діяльності.

Відсоток учнів ліцею, охоплених позашкільною освітою в 2020-2021 н.р., складає 64%.

Учасники гуртків брали участь у таких позашкільних конкурсах:

Участь в обласному онлайн конкурсі вокальних та інструментальних гуртів серед здобувачів освіти закладів загальної середньої та позашкільної освіти 20 травня 2021 р. у м. Івано-Франківську тріо «D.H.D» (Денис М., Гавран Ю., Дідушко С. – 10-Ф клас). Підготувала керівник гуртка художньої самодіяльності Грицук Г.А.

Участь у І-му загальноміському відкритому вокальному конкурсі «Пісенний вернісаж» онлайн 11 червня 2021 р. у м. Івано-Франківську учнів Денис М., Дідушко С., Гавран Ю. (10-Ф клас). Підготувала керівник гуртка художньої самодіяльності Грицук Г.А.

Чемпіонат області з футболу серед юнаків U-14, U-16, у якому за підсумками першого кола ігор команди футбольного клубу ліцею посіли: «Вікторія-Ліцей», U-14 – перше місце, тренер – Ольшанецький О.В., Семотюк М.І.; «Вікторія-Ліцей», U-16 – перше місце, тренер – Стефанишин В.В., Шевчук А.Р.,   Семотюк М.І.

Чемпіонат України 2020-2021 з футболу серед юнаків U-15, U-17 Першої ліги, у якому за підсумками команда ліцею зайняла перше загальнокомандне місце, що дозволить ФК «Вікторія-Ліцей» приймати участь з наступного сезону у Вищій Лізі ДЮФЛ України. Зокрема, «Вікторія-Ліцей» U-15 посіла  І місце у своїй підгруп. Тренерами команди є Ватаманюк Я.П., Костишин Ю.С. Кращими гравцями стали Павлів Д., Татарин В., Бобрук Р., Гордий Д., Угринюк М. Команда «Вікторія-Ліцей» U-17 посіла ІІ місце у своїй підгрупі. Тренерами команди є Стефанишин В.В., Шевчук А.Р. Кращими гравцями стали Кривокульський П., Максимів Н., Литвин С., Штогрин О.

5.2.Стан розвитку учнівського самоврядування.

Учнівське самоврядування академічного ліцею-інтернату є добровільним об’єднанням учнів, метою якого є сформувати в здобувача освіти лідерські здібності, креативне мислення, організаторські здібності, навички партнерства, а також співпраці з учнівським, педагогічним та батьківським колективом ліцею, громадськими об’єднаннями та організаціями на принципах взаємоповаги та відкритості.

1.Парламент. Керівництво учнівським самоврядуванням здійснюється учнівським парламентом. Робота парламенту спрямована на розвиток учнівської ініціативи, дисципліни, задоволення  потреб та інтересів ліцеїстів. 

До складу парламенту в 2020-2021н.р. входили учні 8-11 класів. Парламент складається з шести міністерств:

– міністерство освіти; 

– міністерство культури;

–  міністерство інформації;

–  міністерство спорту та здоров’я;

–  міністерство екології;

–  міністерство внутрішніх справ.

Учнівський парламент затверджується на загальній учнівській конференції і підзвітний їй на два навчальних роки.

У 2020/21 н.р. парламент працював у складі 52 осіб – міністрів та їхніх заступників, а також президента та прем’єр-міністра. 

Засідання учнівського парламенту проводились 2 рази на рік онлайн у зв’язку з карантином (COVID-19) за підтримки педагога-організатора Грицук Г.А. За потреби участь у засіданнях брали директор ліцею та його заступники.

Упродовж  року учнівським самоврядуванням ліцею реалізовувалися завдання: 

– формування і розвитку соціально активної особистості з навичками лідерства, здатної до управлінської діяльності та організації роботи колективу;

– формування і розвиток гуманістично-спрямованої, свідомої особистості з активною громадянською та національною позицією, готової до реалізації творчих задумів, проектів;

– забезпечення і захист прав та інтересів молоді та дітей, формування в них правової та загальної культури;

– стимулювання творчої і соціальної активності та ініціативи;

– підготовка молодого покоління до майбутньої участі в керівництві державними, культурними та суспільними справами, реалізації набутих знань, умінь, навичок.

2.Міністерство інформації. Завданням є інформаційний супровід важливих подій у житті ліцею, вітання ліцеїстів та працівників з досягненнями у навчальній та інших формах діяльності Метою міністерства інформації є залучення ліцеїстів до різних форм громадської роботи.

Протягом 2020/21 н.р. міністерство організувало:

– випуск онлайн-газети «Формація»;

– випуски ліцейних новин «LyceumNews»;

– ведення розділу «Новини», «Фотогалерея» на офіційній сторінці ліцею у мережі Фейсбук, 

– створення відеороликів на соціальну тематику: «Щоденник жерстви булінгу», «Наскільки ви толерантні?» до Дня толерантності, привітання до Дня працівника освіти, до роковин Голодомору та ін.

Впродовж року міністерство працювало над проєктом «Ліцейна газета у смартфоні». 

3.Міністерство освіти. Метою міністерства є залучення ліцеїстів до систематичної науково-дослідницької, експериментальної та пошукової діяльності. Ліцеїсти співпрацюють з обласним відділення МАН України. 

Міністерство освіти неодноразово демонструвало свої успіхи на офіційному сайті ліцею, допомагало вчителям та вихователям в організації тематичних тижнів, декад, залучало учнів до участі в інтелектуальних змаганнях. Впродовж року працювало над проєктом «Школа SOS». Публікувало найуспішніші творчі спроби ліцеїстів, зокрема поетичні, у ліцейній газеті «Формація». 

4.Міністерство культури об’єднує ліцеїстів, котрі мають нахил до роботи із апаратурою для відтворення звуку, відеоапаратурою та сучасними музичними інструментами. Завданням роботи міністерства є підготовка та озвучення вечорів відпочинку, виховних та святкових заходів. До співпраці у міністерстві було залучено ініціативних ліцеїстів, які впродовж року підготували різноманітні конкурси; «Я і мій домашній улюбленець», «Ліцей знаходить таланти», конкурс малюнків «Україна після війни» та виставка малюнків «Шевченкова палітра», флешмоби до Дня захисника України та до Тижня спортивних заходів, оформили фотозони до свят, ліцейні заходи: «День Знань», «День працівника освіти», до Дня Збройних сил України, до Дня вишиванки, благодійний захід в рамках проекту «Зігрій любов’ю серця тварин» та благодійну акцію «Принеси старий одяг – поділись теплом». 

5.Міністерство внутрішніх справ об’єднує учнів, котрі мають бажання організувати роботу так, щоб життя ліцеїстів було цікавим і змістовним. Складали графік чергування класів, проводили зустрічі з представниками  юстиції, організовували дні здоров’я, екскурсії, тематичні флешмоби, брали участь в акціях. Впродовж року було проведено:

-тематичне засідання учнівського самоврядування «Ознайомлення з Декларацією та Конвенцією прав дитини»;

– рейди-перевірки чергування в класних кімнатах та спальному корпусі ліцею;

– квест серед правничих класів «Мої права-мій захист».

6.Міністерство спорту та здоров’я. Впродовж навчального року міністерство провело дні здоров’я, змагання з футболу, тенісу, баскетболу, конкурси фотоколажів, флешмоби, зокрема:

– лекції на тему: «Енергетики. За чи проти?», «Шкідливі звички шкільної молоді. Пивний алкоголізм», 

– спортивні флешмоби: «Ми обираємо спорт» та «Сонце нам сяє» до Дня захисту дітей;

–  рубрика здорових рецептів у випусках ліцейних новин «LyceumNews».

7.Міністерство екології спонукало ліцеїстів до відповідального ставлення до навколишнього середовища, збереження природи, проводили акції озеленення кабінетів та території ліцею.

Упродовж року проведено:

– акції «Посади дерево» (осінь-весна); 

– акції по збору використаних батарейок, макулатури, пластику;

-інформування ліцеїстів про заходи до Міжнародного Дня Землі, Всесвітнього дня води, 

– створення екологічної фотозони «Збережемо природу разом!».

1.2.Участь учнів у виховних заходах та їх результати

У системі виховної роботи ліцею особлива роль відводиться загальноліцейним урочистостям. Зокрема, впродовж навчального року проведені наступні виховні заходи:

1.Свято «День Знань», яке відбулося онлайн.

 1. Вибори учнівського самоврядування.

3.Конференція учнівського самоврядування (онлайн).

 1. Відеоролик-хронологія «Історія мого народу в музично-поетичному слові» до Дня захисника України. (онлайн).
 2. Виїзна акція «Зігрій любов’ю серця тварин» спільно з БО «Дім Сірка». 
 3. Відеоролик-звернення від учнів ліцею «Щоденник жертви булінгу» (онлайн).
 4. Виховний захід пам’яті жертв Голодомору. Акція «Запали свічку пам’яті» 1932-1933рр. Відеоролик-реквієм «Пам’яті жертв Голодомору».
 5. Відеоролик до Дня Гідності та Свободи.

9.Новорічні конкурси, відкриття новорічної ялинки у ліцеї. Майстер-клас «Ялинкова прикраса своїми руками».

 1. Відеоролик до Дня Соборності України.

11.Челендж «Мій погляд на Шевченка» (онлайн).

 1. Відеоролик до 72 річниці  з дня народження Володимира Івасюка. (онлайн).
 2. Відеоролик, присвячений 35 річниці Чорнобильської трагедії.
 3. Відеоролик, присвячений Дню матері: «Мати – головна людина в житті кожного».

15.Онлайн-привітання учнів ліцею із завершенням навчання для випускників ліцею.

 

6.Соціальний захист. Збереження та зміцнення здоров’я учнів та працівників закладу.

6.1 Забезпечення соціальної підтримки дітей-сиріт, дітей з малозабезпечених сімей та інших учнів із соціально незахищених та спеціальних категорій.

Діти-сироти та напівсироти.

У 2020/21 навчальному році в Івано-Франківському академічному ліцеї-інтернаті Івано-Франківської обласної ради  навчалися діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

Їх розподіл за роками навчання був наступний.

 

№ п/п Клас Кількість  Іногородніх Івано-Франківськ Соціальна підтримка  /Проживання у гуртожитку/
1. 8-9 класи 2 2 2
2. 10 класи
3. 11 класи 1 1 1
Разом  3 3 3

Діти з інвалідністю.

Серед учнів ліцею у поточному році було 4 дітей з інвалідністю. 

Учні, зареєстровані в Івано-Франківській області, які мають батьків та одержують соціальну допомогу від держави.

Діти-чорнобильці.

Серед учнів ліцею у поточному році немає дітей, котрі мають статус потерпілих від Чорнобильської катастрофи.

Діти учасників бойових дій АТО, ООС.

Статус дітей, батьки яких брали участь у збройних діях на сході нашої країни АТО, ООС, мали 14 учнів ліцею, зареєстрованих в Івано-Франківській області.

 

№ п/п Клас Кількість  Іногородніх Івано-Франківськ Соціальна підтримка  /Проживання у гуртожитку/
1. 8 класи 4 4 4
2. 9 класи 5 5 5
3 10 класи 2 2 2
4 11 класи 3 3 3
Разом  14 14 14

 

Діти із багатодітних родин.

У поточному навчальному році у ліцеї навчалося 120 дітей із багатодітних сімей. Їх кількість та інші статистичні дані представлені у таблиці. 

 

№ п/п Клас Кількість  З них із сімей де є 4 і більше дітей Іногородні/

Івано-Франківськ

Соціальна підтримка  /Проживання у гуртожитку/
1. 8 класи 24 24/0 24
2. 9 класи 37 37/0 37
3. 10 класи 39 38/0 38
4. 11 класи 20 20/0 20
Разом  120 120 120

Як видно з таблиці, соціальну підтримку у формі безплатного проживання та харчування одержували 120 учнів із багатодітних сімей.

Діти із малозабезпечених сімей.

Ще 28 учнів у поточному навчальному році вважалися членами малозабезпечених сімей. Вони, за узгодженням з батьками, заявили про себе в анкеті “Соціальний паспорт ліцеїста”. 

 

№ п/п Клас Кількість  Іногородні Івано-Франківськ Соціальна підтримка  /Проживання у гуртожитку/
1. 8 класи 3 3 3
2. 9 класи 8 8 8
3. 10 класи 13 13 13
4. 11 класи 4 4 4
Разом  28 28 28

Форми соціальної підтримки дітей особливих категорій.

Основним видом соціальної підтримки дітей особливих категорій є безплатне проживання та харчування. Таку підтримку отримують діти, котрі проживають у гуртожитку. 

Як видно з таблиці, такою формою соціальної підтримки забезпечена переважна більшість таких дітей.

 

№ п/п Назва особливої категорії ліцеїстів Кількість  Проживають у гуртожитку
1. Діти-напівсироти 14 14
2. Діти-інваліди 4 4
3. Чорнобильці
4. Діти учасників АТО/ ООС 14 14
5. Діти із багатодітних сімей 120 120
6. Діти із малозабезпечених сімей 28 28
Разом  180 180

6.2. Організація медичного обслуговування, стан здоров’я дітей.

Протягом навчального року лікарем і медичною сестрою згідно з графіком роботи щоденно надавалась невідкладна медична допомога учням ліцею. За звітний період зафіксовано 957 звернень.

Часто зверталися з симптомами простудних захворювань (ГРЗ, ГРВІ, бронхіт та інші), з діагнозом ВСД (вегето-судинна дистонія) і захворюванням ШКТ (хр. гастрит, загострення, холецестит тощо). При необхідності викликалась швидка медична допомога і хворих учнів для дообстеження і лікування госпіталізували в ОДКЛ, МДКЛ (підозри на апендицит, кишкову, ниркову коліку та інші невідкладні стани).

На початку навчального року всім учням ліцею проведено антропометричні заміри (ріст, маса тіла) і ці дані занесені в їхні зошити зі щепленням. 

Юнакам допризивного віку (2004р.н.) згідно з графіком проведено комплексний медогляд всіма спеціалістами міської дитячої поліклініки – 7 учнів (10-11 класи). Усі учні були направлені на дообстеження та лікування до спеціалістів МДП, ОДКЛ, а також у поліклініки за місцем проживання.

За результатами медоглядів сформовано диспансерні групи:                          

1.кардіологічна           –

2.офтальмологічна 1учень

3.ЛОР – 

4.ортопедична

Проведено комплексний медпрофогляд учнів 2004 р.н., при виявленні патології з боку органів та систем учні були направлені в лікувальні заклади. 

Учні, які знаходяться на «Д» обліку періодично обстежуються і лікуються в МДКЛ, обласній ДКЛ і районних лікарнях за місцем проживання, а також амбулаторно. На стаціонарному лікуванні за звітний період перебувало 4 учнів.

На основі довідок за результатами медогляду сформовано групи по фізкультурі:

-основна група         422 учні;

-підготовча група           57 учнів;

-спец.група         15 учнів;

– звільнені           4 учні.  

Медпрацівниками разом із педагогами здійснюється медикопедагогічний контроль за фізичним вихованням. На початку навчального року всім учням проведено пробу Руф’є. Учні, індекс Руф’є в яких був вище норми, обстежені у кардіолога.

Проводилась антиструмінізація з метою профілактики захворювань щитовидної залози – видавалась одна таблетка антиструміну кожному учневі щотижня.

За 2020-2021 н. р. зареєстровано 6 випадків травматизму серед учнів. 

На особливому контролі знаходяться учні пільгових категорій:                                                                                І. діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування –  3; 

ІІ. діти з інвалідністю – 4;

ІІІ. діти, які прибули в Івано-Франківську область з АРК та тимчасово окупованої території та районів проведення ООС – 2;

ІV. діти, батьки яких учасники АТО, беруть участь в ООС на сході України – 14.

Учні пільгових категорій проходять медичний огляд за графіком складеним для кожної дитини за показом (2 рази в рік) та лабораторне обстеження. 

Планові профілактичні щеплення, що відносяться до числа протиепідемічних заходів, проводяться за місцем проживання учнів і заносяться в карту профщеплень, так як вакцина (через її відсутність) не видавалась міською дитячою поліклінікою.

Медичні працівники проводять один раз на два тижні огляд учнів на педикульоз і шкірні захворювання (впродовж навчального року не виявлено).

Здійснюється контроль за своєчасним проходженням обов’язкових медичних оглядів працівниками ліцею та оформлення особових медичних книжок.

Періодично проводиться перевірка санітарно-гігієнічного стану навчальних кабінетів ліцею, житлових кімнат спального корпусу та харчоблоку, про що складені відповідні акти.

Впродовж навчального року медичною сестрою ліцею проведено мінілекції і бесіди з учнями на різноманітні медичні теми: «Шкідливі звички», «Рекомендації щодо профілактики захворювання на COVID-19», «Профілактика травматизму», «Особиста гігієна», «Профілактика харчових отруєнь» тощо. А також згідно з графіком відвідувались виховні години по класах та батьківські збори, де вирішувалися всі необхідні питання.  

Робота медпункту контролюється адміністрацією ліцею, міською дитячою поліклінікою та Головним управлінням Держпродспоживслужби в ІваноФранківській області. У медпункті ведеться звітно-облікова медична документація в порядку, встановленому МОЗ України.

6.3. Робота психологічної служби ліцею. 

З вересня 2020 року в ліцеї на посаді практичного психолога працює Маланій Людмила Степанівна. Протягом 2020-2021 н. р. продовжено безперервну роботу психологічної служби в навчальному закладі. 

Робота практичного психолога була спрямована на виконання таких завдань, як:

 • охорона психічного здоров’я учасників освітнього процесу, 
 • пошук дієвих засобів і методів профілактичної та просвітницької діяльності,
 • підвищення психологічної культури учасників освітнього процесу,
 • підвищення психологічної компетентності педагогів та батьків.

Здійснювалася за такими напрямками, як психодіагностика, профілактика, корекція,  психологічне консультування та просвіта. Проведено діагностику адаптації новоприйнятих учнів, дослідження соціально-психологічного клімату учнівських колективів (анкетування, спостереження, соціометрія), діагностику особистісних рис учнів та визначення «групи ризику», діагностику наявності ситуацій булінгу та насилля у навчальному закладі (анонімне онлайн- опитування «Булінг у моєму житті», бесіди, спостереження),  діагностику ставлення учнів до психотропних речовин  (онлайн-опитування учнів під назвою «Я і шкідливі звички») та діагностику учнів 9-х та 11-х класів з метою дослідження професійних інтересів та нахилів.

Задля профілактики суїцидальної поведінки ліцеїстів здійснено такі заходи: диспути з учнями «Я маю право відчувати і висловлювати свої почуття», бесіди: «Підліток і дорослий», «Невпевненість у собі» та батьківський всеобуч під назвою «У сім’ї підліток». Здобувачі освіти вчилися безпечної взаємодії в освітньому процесі за допомогою тренінгових та інтерактивних занять «Вчуся дружити»,  тренінгові заняття на тему «Конфлікт» та  «Секрети спілкування».

Профілактика девіантної поведінки та вживання психотропних речовин здійснювалася за допомогою бесід з учнями під назвою: «Дорога в нікуди», «Як виникає залежність?» та інформаційних повідомлень у онлайн-групах учнів та на вебсайті навчального закладу «Здоров’я – безцінний дар». Особлива увага приділялася заходам щодо протидії булінгу у навчальному закладі. З метою профілактики булінгу (цькування) для учнів проведено бесіди на тему «Булінг», переглядалися відео на цю тематику, проводилися тематичні зустрічі здобувачів освіти з офіцерами поліції Управління патрульної поліції в Івано-франківській області. Також здійснювалося поширення інформаційних матеріалів щодо розпізнання участі дитини в ситуації булінгу та, зокрема кібербулінгу, через батьківські онлайн-групи та на сайті навчального закладу.

Для профілактики таких негативних явищ соціуму, як домашнє насилля та торгівля людьми проведено батьківські збори в онлайн-форматі та бесіди з учнями «Домашнє насилля – невидиме зло» та інтерактивні заняття (онлайн) «Що таке торгівля людьми?».

Психологічна служба ліцею у своїй роботі співпрацює з громадськими організаціями, з шкільними офіцерами поліції Управління патрульної поліції в Івано-Франківській області та міським центром соціальних служб для дітей та молоді. 

24.11.2020р. Зустріч ліцеїстів з шкільними офіцерами поліції Управління патрульної поліції в Івано-Франківській області Олександрою Бабецькою та Богданом Настичем на тему «Булінг» та «Домашнє насилля» (у онлайн-форматі); переглянуто відео з тематики шкільного булінгу та кібербулінгу.

25.11.2020р. Соціальним педагогом Ярославом Думанським спільно з представником МЦССДМ м. Івано-Франківська проведено просвітницький захід на тему «Насильство. Види насильств», перегляд та обговорення фільму з даної тематики з учнями 9-10-класів.

02.12.2020р. Круглий стіл шкільних офіцерів поліції Управління патрульної поліції в Івано-Франківській області Богдана Настича та Олександри Бабецької-Гусєвої, практичного психолога Людмили Маланій з учнями 9-П та 9-І класів на тему «Як виникає залежність?».    

Здійснювалось індивідуальне та групове психологічне консультування ліцеїстів, педагогів та батьків з такої тематики, як конфлікти в колективі, складнощі у навчанні, психологічна допомога і підтримка у вирішенні складних життєвих проблем, патронаж дітей «групи ризику», консультування педагогів та батьків з питань перебігу адаптаційного періоду новоприйнятих учнів, психологічний мікроклімат учнівських колективів, самовдосконалення та розвиток власних здібностей, взаємовідносини в системах «вчитель-учень» та «батьки-діти», відсутність мотивації до навчання тощо. Одним з основних напрямів діяльності психологічної служби ліцею є психологічне консультування. За 2020-2021 навчальний рік практичним психологом ліцею було проведено 97 консультувань з учнями, педагогами та батьками. 

6.4. Безпека життєдіяльності та охорона праці.

Відповідно до Закону «Про охорону праці»  в ліцеї-інтернаті створена служба охорони праці та розроблена система управління, яка охоплює всі структурні підрозділи в начальному закладі.

Робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності в ліцеї-інтернаті проводиться на основі наказів, положень, переліків типових положень, правил, рекомендацій.

Видані накази на проведення вступних та первинних інструктажів з новоприйнятими учнями та учнями, які повернулись з канікул, записи занесені до журналів вступного, первинного інструктажів.  У процесі навчання з учнями проводилися первинні, цільові інструктажі під час різних масових заходів, а позапланові при потребі. 

Щорічно розробляються заходи з попередження травматизму, заходи з пожежної безпеки серед учнів та працівників, план роботи на навчальний рік кабінету охорони праці, а також план роботи інженера з охорони праці на місяць.

Відповідно до наказу директора ліцею-інтернату, згідно з Положенням «Про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих МОН України»  та планом – графіком про проведення навчання та перевірку знань працівників з охорони праці та безпеки життєдіяльності у грудні 2020 року всі працівники ліцею-інтернату успішно склали іспит з охорони праці та допущенні до роботи. 

Найактуальнішими питаннями річного плану роботи з охорони праці є:

 – серпень – вересень – проведення вступного (первинного) інструктажу з працівниками та учнями; видання наказів з організації роботи з охорони праці; перегляд інструкцій з правил  безпеки праці; оформлення актів-дозволів на проведення занять в навчальних кабінетах, спортивній залі, спортивних майданчиках; забезпечення проходження працівниками профілактичного медичного огляду; забезпечення виконання заходів протипожежного захисту ліцею-інтернату;

січень – лютий – проведення  інструктажів з учасниками освітнього процесу,  аналіз стану охорони праці навчального закладу

впродовж  рокуорганізація і проведення занять з учнями з питань безпеки життєдіяльності; проведення тижнів, масових заходів з висвітлення актуальних питань безпеки людини; попередження дитячого побутового травматизму; проведення внутрішнього контролю за дотриманням учасниками освітнього процесу правил і вимог охорони праці; аналіз стану травматизму; проведення навчання з дій на випадок виникнення надзвичайних ситуацій; оформлення інформаційних матеріалів, виставок, стендів з висвітлення безпеки життя людини в навколишньому середовищі.

Систематично ведуться журнали реєстрації інструктажів, розроблене положення про оперативний контроль.

У кабінетах є вогнегасники, які у встановлені терміни перезаряджаються або поновлюються.  

Систематично здійснюється контроль за проведенням інструктажів з працівниками, учнями на уроках (фізики, хімії, біології, інформатики, фізкультури, захисту України, при організації суспільно корисної праці, масових позакласних заходів). Такі інструктажі проводять класні керівники, завідувачі навчальними кабінетами, вчителі, вихователі. Контролю підлягає також і реєстрація цих інструктажів у відповідних журналах.

Відповідно до наказів департаменту освіти і  науки  Івано-Франківської ОДА, міського департаменту освіти  та Управління державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано – Франківській області  з метою проведення цілеспрямованої роботи з учнями з питань забезпечення безпеки життєдіяльності в ліцеї-інтернаті впродовж року проводяться «Тижні знань з основ безпеки життєдіяльності» (жовтень – травень) «Тижні знань з безпеки дорожнього руху»(травень), щорічно відзначається Всесвітній день охорони праці (квітень).

Під час проведення тижнів  організовуються зустрічі  з представниками ДСНС в Івано-Франківській області та представниками Національної поліції.

Відповідно до тематичних  планів учні ліцею-інтернату готують тематичні відеоролики, беруть участь у челенджах, малюють учнівські стіннівки,  спільно з класними керівниками та вихователями  проводять обговорення на виховних годинах, беруть участь у конкурсах малюнків «Охорона праці очима дітей», «Пожежна безпека на виробництві та в побуті».

Стан роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності обговорюється на нарадах,  ведеться контроль за дотриманням вимог  безпеки праці, за результатами аналізу і контролю видаються відповідні накази та довідки, розробляються плани заходів. Щорічні підсумкові накази з охорони праці та безпеки життєдіяльності є основою для складання річних звітів, темою засідань педагогічної ради.

 

6.5. Організація харчування дітей. Вартість харчування. 

Харчування ліцеїстів проводиться у їдальні ліцею за кошти обласного бюджету. Приготування їжі здійснюється колективом кухні, до складу якого входять кухарі, дієтсестра, комірник, підсобні робітники. Заходи внутрішнього контролю здійснює адміністрація та профспілковий комітет ліцею. У зв’язку з дотриманням протиепідемологічних заходів ведеться чіткий графік харчування. Здійснюється чергування адміністрацією ліцею з метою дотримання всіх вимог.

Упродовж 2020/21 навчального року натуральні норми харчування, передбачені постановою Кабінету Міністрів України №1591 від 22.11.2004р., наказом МОЗ України від 25.09.20 №2205 «Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної і середньої освіти» виконувалися практично в повній мірі.

У ліцеї з метою безпечного харчування розроблено й впроваджується система НАССР, яка регулюється Законами від 23.12.97р. № 771/97-ВР «Про основні принципи та вимоги до безпечності харчових продуктів» та від 18.05.17 р. № 2042- VІІІ «Про державаний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин». Середня денна вартість харчування за рахунок коштів обласного бюджету склала: 65 грн/ добу на одного учня. 

6.6. Організація відпочинку та оздоровлення дітей. 

Чинними нормативними документами не передбачено оздоровлення учнів ліцеїв та гімназій за рахунок бюджетних коштів. Відповідно, кошторисом аакадемічного ліцею на 2020/21 навчальний рік такі кошти не передбачалися.

Оздоровлення працівників за рахунок фондів соціального страхування у минулому навчальному році не проводилося. 

 1. Планування і контроль.

7.1.  План роботи на 2020/21 н.р.  та стан його виконання.

Основою планування роботи навчального закладу є Річний план роботи.

Річний план роботи академічного ліцею на 2020/21 н.р. був розглянутий та схвалений на засіданні педагогічної ради 29.05 2020 р., протокол №9. План містить вступ та 4 розділи, які включають всі напрямки роботи навчального закладу.

Основою освітнього процесу є календарно-тематичні плани учителів та плани виховної роботи вихователів.

План роботи на 2020/21 навчальний рік, в основному, виконано. 

7.2 Заходи та якість внутрішкільного контролю.

Заходи контролю та звітності передбачені окремим розділом Річного плану роботи. Вони містять дві глави – внутрішньоліцейний контроль за освітнім процесом, контроль і звітність за результатами господарської та фінансової діяльності. 

Заходи внутрішнього контролю за навчально-виховним процесом включали насамперед контроль якості викладання та засвоєння знань. Його основою є директорські контрольні роботи, з дисциплін, визначених педагогічною радою. 

Перелік названих заходів контролю у 2020/21 н.р. представлений у таблиці.

 

Семестр Предмет
І Алгебра
ІІ Географія
Геометрія

Проводилися також заходи контролю з інших сфер діяльності та дотримання Правил внутрішнього користування, зокрема:

 • контроль відвідування занять,
 • контроль присутності на ліцейних виховних заходах,
 • контроль санітарного стану кімнат у гуртожитку;
 • контроль за якістю харчування.

Для забезпечення діяльності ліцею в 2020/21 навчальному році проведено заходи з перевірки готовності до початку навчання: готовність ліцею навчального закладу до нового  2020/21 навчального року, готовність академічного ліцею до роботи в опалювальний період, проведено перевірку придатності обладнання спортивного залу. 

Були підготовлені та подані в установлені терміни всі передбачені нормативними документами форми місячної, квартальної та річної звітності: у департамент освіти, науки та молодіжної політики, в міські та обласні органи статистики, у податкову адміністрацію, у пенсійний фонд, у фонд соціального страхування, у фонд зайнятості. 

Проведена внутрішня інвентаризація матеріальних цінностей ліцею та перевірка списання витратних матеріалів та обладнання. Недостачі матеріальних цінностей за результатами інвентаризації не виявлено.

7.3.  Взаємодія з владою, органами місцевого самоврядування та громадськістю.

Взаємодія із владою

Взаємодія ліцею з органами влади була напрямлена насамперед на реалізацію його статутних завдань, створення належних умов для навчання, виховання та проживання ліцеїстів.  

Департамент освіти, науки та молодіжної політики ОДА

Основним  видом взаємодії академічного ліцею-інтернату  із владою є взаємодія із органами державної  виконавчої влади управління освітою. Таким органом для нашого навчального закладу є департамент освіти, науки та молодіжної політики обласної державної адміністрації. Вся діяльність  ліцею відбувається під безпосереднім контролем департаменту.

Регіональний центр оцінювання якості освіти.  

Взаємодія ліцею з центром полягала в організації участі наших ліцеїстів у пробному та остаточному зовнішньому незалежному оцінюванні. За дорученнями регіонального центру проводилася необхідна роз’яснювальна робота щодо специфіки ЗНО. Працівники навчального закладу залучалися до проведення та перевірки робіт ЗНО.

Івано-Франківський міський військовий комісаріат.  

Відповідно до ст.14 Закону України «Про загальний військовий обов’язок і військову службу» проведена підготовка документів та приписки юнаків 2004 року народження. Для постановки на військовий облік було підготовлено документи 60 ліцеїстів, із них 12 пройшли приписку у Івано-Франківському МВК, 48 – за місцем реєстрації:

Клас Кількість учнів Класний керівник
11-А 15 Семотюк М.І.
11-Ф 7 Янишин М.М.
11-І 17 Адамчук Н.М.
11-Б 6 Дворська М.М.
10-П 3 Мельник І.Б.
10-А 7 Ткач О.М.
10-І 5 Дутчак О.С.

Підготовлені документи сформовані в особові справи і передані у повному об’ємі у військовий комісаріат.

У системі виховної роботи ліцею-інтернату налагоджено структуру співпраці із громадськими інституціями: ГО «Спільне покоління», ГО «Рух за життя», ГО «Хвиля», БФ «Майбутнє Прикарпаття», ГО «Клич», ГО «Народна Рада Прикарпаття», БФ «Франко опір», БО «Об’єднані дітьми», з обласним та міським центрами зайнятості, Івано-Франківською обласною бібліотекою для юнацтва, з Державною службою з надзвичайних ситуацій, з волонтерськими організаціями «Спілка волонтерів Прикарпаття» та фондами з метою допомоги воїнам АТО/ООС.

Робота з батьками. 

Організація батьківської освіти з проблем виховання здорової дитини в академічному ліцеї-інтернаті здійснюється через: батьківські збори, лекції, бесіди, індивідуальні консультації, зустрічі з лікарями, психологами, юристами. Упродовж 2020-2021 н.р. було двічі проведено загальноліцейні батьківські збори, на яких розглядалися питання «Домашнє  насильство», «Що таке булінг», «Адаптація новоприбулих учнів», «Психологічні і вікові особливості учнів», рекомендації батькам «Коли ти їдеш за кордон» та «Зупинимо булінг разом». Батькам були представлені результати роботи та проблемні питання діяльності навчального закладу, виступили заступники директора, медична сестра, які розповіли батькам про особливості освітнього процесу у ліцеї, режиму дня та харчування. Після завершення загальних зборів батьки зустрілися із класними керівниками та вихователями класів. Присутність деяких учителів на зборах є обов’язковою. Перелік таких працівників формують класні керівники, беручи до уваги наявні проблеми з викладанням предмету, враховують побажання батьків та адміністрації тощо. 

У ліцеї працює благодійна організація «Благодійний фонд «Обдаровані діти сільської місцевості», створена батьківською громадськістю.

До адміністрації Івано-Франківського академічного ліцею-інтернату впродовж 2020-2021 н.р. був оформлений один офіційний запит від батьків учнів про відновлення опалювального сезону у зв’язку із погіршенням погодніх умов. Адміністрація закладу відреагувала на зверненння: опалення було відновлено.

 1. Проблемні  питання.
 2. Недофінансування реконструкції приміщень майстерень під спальний корпус для учнів.
 3. Брак фінансування на капітальний ремонт приміщень навчального закладу та спального корпусу, оновлення навчально-матеріальної бази (КЕКВ 2210, 2240, 3142).
 4. Необхідна заміна шкільного автобуса.
 5. Необхідність придбання спортивного обладнання та інвентаря..
 6. Заміна та встановлення витяжної вентиляції (спортзал, харчоблок).
 7. Придбання технологічного обладнання в їдальню.
 8. Заміна ліжок, матраців, шаф, тумбочок у гуртожитку.
 9. Поточний ремонт даху навчального корпусу

 

Директор                     Василь Стефанишин