Орієнтовні завдання з математики для вступних випробувань

у 8-й клас на економічний профіль та

 інформаційно – технологічний профіль навчання

Вступні випробування з математики проводяться у письмовій формі. Завдання формуються із запропонованого нижче переліку питань.

Для інформаційно – технологічного профілю вступне випробування проводиться у тестовій формі і складається із 10 завдань: 6 завдань початкового і середнього рівня, 4 завдання – достатнього та високого рівня.

Для економічного профілю: у 8 та 9 класи – проводиться у тестовій формі і складається із 10 завдань: 6 завдань початкового і середнього рівня, 4 завдання – достатнього та високого рівня; у 10 клас – тестові завдань з географії.

Алгебра

 1. Розв’язування лінійних рівнянь, розв’язування задач з допомогою лінійних рівнянь.
 2. Тотожні перетворення виразів.
 3. Степінь з натуральним показником.
 4. Дій над одночленами і многочленами.
 5. Формули скороченого множення.
 6. Функція. Область визначення функції. Лінійна функція, графік, властивості.
 7. Розв’язування систем лінійних рівнянь.

 

Геометрія

 1. Найпростіші геометричні фігури та їх властивості.
 2. Суміжні і вертикальні кути.
 3. Паралельні та перпендикулярні прямі, їх властивості.
 4. Трикутники, ознаки рівності трикутників. Сума кутів трикутника.
 5. Коло і круг. Коло описане навколо трикутника. Коло вписане в трикутник.

Орієнтовні завдання з математики для вступних випробувань

у 9-й клас на економічний профіль та

інформаційно – технологічний профіль навчання

Алгебра

 1. Дроби. Основна властивість дробу. Дії над дробами.
 2. Тотожні перетворення раціональних виразів. Розв’язування раціональних рівнянь.
 3. Степінь з цілим показником.
 4. Функція у=х2, властивості, графік.
 5. Функція у=k/x, та її графік.
 6. Квадратичний корінь. Арифметичний квадратний корінь. Тотожні перетворення виразів, що містять корені. Функція y=x.
 7. Розв’язування квадратних рівнянь. Розв’язування задач з допомогою квадратних рівнянь.

Геометрія

 1. Види чотирикутників.
 2. Теорема Фалеса. Середня лінія трикутника, трапеції.
 3. Ознаки подібності трикутників. Пропорційні відрізки в трикутнику, властивість бісектриси.
 4. Опуклі многокутники. Сума кутів опуклого многокутника.
 5. Площі многокутників.
 6. Теорема Піфагора. Синус, косинус і тангенс гострого кута прямокутного трикутника. Вправи на розв’язування прямокутних трикутників.

Орієнтовні завдання з математики для вступних випробувань

у 10-й клас інформаційно – технологічного профілю навчання

Алгебра

 1. Числові нерівності. Лінійні нерівності. Системи лінійних нерівностей з однією змінною.
 2. Функції, властивості функцій. Найпростіші перетворення графіків функцій.
 3. Квадратична функція, її графік та властивості. Квадратна нерівність.
 4. Розв’язування систем рівнянь другого степеня з двома змінними. Розв’язування задач за допомогою систем рівнянь.
 5. Арифметична і геометрична прогресії. Розв’язування вправ на прогресії.

Геометрія

 1. Координати на площині. Відстань між двома точками. Координати середини відрізка.
 2. Рівняння кола. Рівняння прямої.
 3. Вектори. Координати вектора. Дії над векторами. Колінеарні вектори. Скалярний добуток векторів.
 4. Теорема косинусів і синусів. Формули для знаходження площі трикутників.
 5. Правильний многокутник. Довжина кола, довжина дуги кола. Площа круга та його частин.
 6. Геометричні переміщення: паралельне перенесення, осьова і центральна симетрії, поворот.

Завдання з географії для вступних випробувань

у 10-й клас на економічний профіль навчання

 1. Географічна оболонка та її складові: літосфера, атмосфера, гідросфера, біосфера.
 2. Географічне положення України.
 3. Господарський комплекс України.
 4. Економіко-географічні райони України.
 5. Населення і трудові ресурси України.
 6. План місцевості та географічна карта.

 

Орієнтовний перелік завдань з історії  України

для вступних випробувань у 8 клас на

 правовий профіль навчання

 1. Суспільний устрій та господарське життя Київської Русі у ІХ-Х ст..
 2. Київська Русь за князювання Володимира Великого.
 3. Розквіт Київської Русі. Ярослав Мудрий.
 4. Київська держава за наступників Я.Мудрого. Початок феодальної роздробленості.
 5. Культура Київської Русі IX-XІІІ ст..
 6. Галицько-Волинська держава за часів Данила Галицького.
 7. Польське та литовське панування на українських землях у ХІV-I пол. XV ст.
 8. Культура України у ІІ пол. ХІV- XV ст.

 

 

Орієнтовний перелік завдань з історії України

 для вступних випробувань у 9 клас на

 правовий профіль навчання

 1. Виникнення українського козацтва: причини, поява перших січей, життя, побут, устрій козаків.
 2. Козацькі повстання 90-х років XVI ст. – 20-30-х рр. XVIІ ст.
 3. Національно-культурний рух в Україні в ІІ пол. XVI ст. – І пол. XVIІ ст. (церкви в Україні, література, книгодрукування, освіта).
 4. Причини, головні події, наслідки Національно-визвольної війни середини XVII ст..
 5. І.Виговський, його внутрішня і зовнішня політика.
 6. Гетьмани Правобережної та Лівобережної України та їх політика в 60-80-ті рр. XVIІ ст. (П.Дорошенко, Д.Многогрішний, і.Самойлович, Ю.Хмельницький).
 7. Гетьман Іван Мазепа— його внутрішня і зовнішня політика.
 8. Гетьман П.Орлик — його внутрішня і зовнішня політика.
 9. Зміцнення української державності за гетьманування Д.Апостола.
 10. Культура України у ІІ пол. ХVІІ- І пол..XVІІІ ст.

Орієнтовний перелік завдань з історії України

для вступних випробувань у 10 клас на

правовий профіль навчання.

 

 Історія України

 1. Руська трійця.
 2. Діяльність Кирило-Мефодіївського товариства.
 3. Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях під час революції 1848-1849 рр. в Австрійській імперії.
 4. Селянська реформа в Наддніпрянській Україні 1861р.
 5. Культура України I пол. XIXст.
 6. Національний та суспільно-політичні рухи в Україні ІІ пол. XIX ст. (хлопомани, громадівський рух, народовці, москвофіли).
 7. Культурне життя України ІІ пол.. XIXст.

Орієнтовний перелік завдань з біології

для вступних випробувань у 8 клас на

біолого–хімічний профіль навчання.

 1. Особливості будови та процесів життєдіяльності тваринного організму: будова клітини, типи та будова тканин тварин, системи органів та їх фунції.
 2. Поняття про класифікацію тварин, основні систематичні категорії.
 3. Особливості обміну речовин тваринного (гетеротрофного) організму: живлення, травлення, дихання, газообмін речовин, транспорт речовин, виділення.
 4. Розмноження тварин, форми розмноження. Будова статевих клітин, запліднення. Розвиток тварин, типи розвитку тварин.
 5. Найпростіші тварини: загальна характеристика та різноманітність. Представники прісних водойм (амеба протей, євглена зелена, інфузорія туфелька), морів (форамініфери, радіолярії).
 6. Багатоклітинні. Тип Кишковопорожнинні, загальна характеристика.
 7. Тип Кільчасті черви, загальна характеристика. Особливості будови та процесів життєдіяльності дощового черв’яка. Роль червів у екосистемах, значення для людини.
 8. Клас Комахи, загальна характеристика. Особливості будови та процесів життєдіяльності комах. Розмноження та розвиток комах. Поведінка комах. Різноманітність комах , їх значення для людини.
 9. Загальна характеристика Типу Хордові. Клас Хрящові риби, Клас Кісткові риби, загальна характеристика. Значення риб у житті людини, рибне господарство.
 10. Клас Птахи, особливості процесів життєдіяльності. Розмноження та розвиток птахів. Сезонні явища в житті птахів.
 11. Клас Ссавці, особливості процесів життєдіяльності. Розмноження та розвиток ссавців. Охорона ссавців.

Орієнтовний перелік завдань з біології

для вступних випробувань у 9 клас на

біолого–хімічний профіль навчання.

 1. Організм людини як біологічна система. Різноманітність клітин організму людини. Тканини. Органи. Фізіологічні системи.
 2. Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини – основна властивість живого. Харчування та обмін речовин. Їжа та її компоненти.
 3. Значення дихання. Система органів дихання. Газообмін у легенях і тканинах. Дихальні рухи.
 4. Внутрішнє середовище організму. Кров, її склад та функції. Лімфа. Зсідання крові. Групи крові та переливання крові.
 5. Система кровообігу. Серце: будова та функції. Робота серця. Будова та функції кровоносних судин. Рух крові. Кровотечі.
 6. Значення опорно-рухової системи, її будова та функції. Кістки, хрящі. Огляд будови скелета. З’єднання кісток. Функції і будова скелетних м’язів.
 7. Нервова система. Нейрон. Рефлекс. Рефлекторна дуга.
 8. Загальна характеристика сенсорних систем. Будова аналізаторів.
 9. Гомеостаз і регуляція функцій організму.
 10. Залози внутрішньої та змішаної секреції. Ендокринна система.

Орієнтовний перелік завдань з біології

для вступних випробувань у 10 клас на

біолого–хімічний профіль навчання.

 1. Рівні організації біологічних систем. Основні методи біологічних досліджень.
 2. Хімічний склад клітини. Органічні молекули. Вуглеводи та ліпіди. Білки, їхня структурна організація та основні функції. Нуклеїнові кислоти. Роль нуклеїнових кислот як носія спадкової інформації. Ферменти.
 3. Структура еукаріотичної клітини: клітинна мембрана, цитоплазма та основні клітинні органели. Типи клітин та їхня порівняльна характеристика: прокаріотична та еукаріотична клітина, рослинна та тваринна клітина.
 4. Обмін речовин та енергії. Основні шляхи розщеплення органічних речовин в живих організмах. Фотосинтез: світлова та темнова фаза. Хемосинтез.
 5. Збереження та реалізація спадкової інформації. Гени та геноми. Транскрипція. Основні типи РНК. Генетичний код. Біосинтез білка.
 6. Статеві клітини та запліднення. Етапи індивідуального розвитку.
 7. Поділ клітин: клітинний цикл, мітоз. Мейоз.
 8. Закономірності успадкування ознак. Генотип та фенотип. Алелі. Закони Менделя. Форми мінливості. Мутації: види мутацій, причини та наслідки мутацій.
 9. Біорізноманіття. Основні групи організмів: бактерії, археї, еукаріоти. Неклітинні форми життя: віруси. Огляд основних еукаріотичних таксонів.
 10. Надорганізмові біологічні системи. Екосистема. Різноманітність екосистем. Харчові зв’язки, потоки енергії та колообіг речовин в екосистемах. Біотичні, абіотичні та антропічні (антропогенні, техногенні) фактори. Біосфера як цілісна система. Захист і збереження біосфери, основні заходи щодо охорони навколишнього середовища.

 

Орієнтовний перелік завдань з української літератури

для вступних випробувань на

профіль української філології

Вступні випробування з української літератури до 8 класу

ІЗ ПІСЕННИХ СКАРБІВ

Суспільно-побутові пісні “Ой на горі та женці жнуть”, “Стоїть явір над водою”, “Гомін, гомін по діброві”, “Ой у степу криниченька”.

Коломийки “Дозвілля молоді”, “Жартівливі коломийки”.

ПРО ДАЛЕКІ МИНУЛІ ЧАСИ

Іван Франко. “Захар Беркут” .

Тарас Шевченко. “Мені тринадцятий минало”, “Тополя”, “Заповіт”.

Андрій Чайковський. “За сестрою”.

Михайло Стельмах. “Гуси-лебеді летять”.

Григір Тютюнник. “Климко”.

“ТИ ЗНАЄШ, ЩО ТИ ЛЮДИНА?”

Олекса Стороженко. “Скарб”.

Богдан Лепкий. “Мишка (Казка для дітей: для малих і великих)”.

Ліна Костенко. “Чайка на крижині”, “Крила”.

Марина  Павленко.  «Русалонька  із  7–В,  або  Прокляття  роду Кулаківських».

Любов Пономаренко. “Гер переможений”.

МИ — УКРАЇНЦІ

Олена Теліга. «Сучасникам», «Радість».
Олег Ольжич. «Господь багатий нас благословив»,«Захочеш —і будеш» (із циклу «Незнаному воякові»)

Олександр  Гаврош. «Неймовірні  пригоди Івана Сили».

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

Художні тропи. Віршові розміри.

Вступні випробування з української літератури до 9 класу

Усна народна творчість

Українські історичні пісні. «Зажурилась Україна», «Та, ой, як крикнув же козак Сірко», «Ой Морозе, Морозенку», «Максим козак Залізняк», «Чи не той то Хміль», «За Сибіром сонце сходить».

Пісні Марусі Чурай. «Засвіт встали козаченьки», «Віють вітри, віють буйні», «Ой не ходи, Грицю…».

Дума «Маруся Богуславка».

Світ української поезії

Тарас Шевченко. «Думи мої, думи мої…», «Ой три шляхи широкії», «Мені однаково, чи буду».

Леся Українка. «Давня весна». «Хотіла б я піснею стати…», «Давня казка».

Володимир Сосюра. «Любіть Україну!», «Васильки», «Осінь».

Василь Голобородько. «З дитинства: дощ», «Наша мова», «Теплі слова».

Володимир Підпалий. «…Бачиш: між трав зелених…», «Зимовий етюд».

Національна драма

Іван Карпенко-Карий. Трагікомедія «Сто тисяч».

З української прози

Михайло Коцюбинський. «Дорогою ціною».

Олександр Довженко. «Ніч перед боєм».

Ніна Бічуя. «Шпага Славка Беркути».

Володимир Дрозд. «Білий кінь Шептало».

Юрій Винничук. «Місце для дракона».

Український гумор

Валентин Чемерис. «Вітька + Галя, або Повість про перше кохання»..

Теорія літератури. Художні тропи. Система віршування.

Вступні випробування з української літератури до 10 класу

Усна народна творчість

Види родинно-побутових пісень (про кохання, про сімейне життя, жартівливі).

Українські народні балади. «Ой летіла стріла», «Ой на горі вогонь горить».

Давня українська література

Перекладна література. Біблія (фрагменти). Легенди: про Вавилонську вежу, про Мойсея,  Притча про блудного сина.

Пам’ятки оригінальної літератури княжої Русі-України.

Літописи як історико-художні твори. «Повість минулих літ». «Поученіє Володимира Мономаха», Києво-Печерський патерик.

«Слово о полку Ігоревім».

Українська література доби Ренесансу і доби Бароко. Розвиток книгодрукування. Перші друковані книги в Україні. Іван Вишенський, Іван Величковський, Семен Климовський.

Вертеп як вид лялькового театрального дійства.

Григорій Сковорода. «Бджола та Шершень», «Всякому місту – звичай і права» (із «Саду Божественних пісень»). «De libertate».

Нова українська література

Іван Котляревський. «Енеїда», «Наталка Полтавка».

Григорій Квітка-Основ’яненко. «Маруся».

Петро Гулак-Артемовський. Балада «Рибалка».

Євген Гребінка. Вірш «Човен».

Микола Гоголь. «Тарас Бульба».

Тарас Шевченко. «До Основ’яненка», «Сон», «Кавказ», «І мертвим, і живим, і ненарожденним…», «Катерина», «Наймичка», «Ісаїя. Глава 35».

П. Куліш. «Чорна рада».

Марко Вовчок. «Інститутка».

Орієнтовний перелік завдань з фізичної культури

для вступних випробувань на

спортивний профіль

Футбол

1 Жонглювання м’ячем не менше 1 хв.

2 Човниковий біг 6х9х12

3 Обведення стійок і удар раз  правою, раз лівою ногою у гандбольні ворота

4 Удар на дальність у коридор шириною 10 м. правою, лівою ногою

Легка атлетика

1 Стрибок у довжину з місця

2 Човниковий біг 6х9х12

3 Швидкість (біг 60 м.)

Боротьба-бокс

1 Підтягування

2 Човниковий біг 6х9х12

3 Стрибок у довжину з місця

Волейбол

1 Передача м’яча зі стіною верхня і нижня.

2 Човниковий біг 6х9х12

3 Подача м’яча у вказану зону по 3 подачі (верхні, нижні)

Баскетбол

1 Штрафний кидок

2 Човниковий біг 6х9х12

3.Учень починає ведення з-за лицьової лінії в перетинанні з лінією три секундної зони під щитом, обводить стійки (пасивних захисників) правою-лівою-правою руками, виконавши кидок у русі з-під щита (у 2 кроки) правою рукою, після чого прискорюється до штрафної лінії, де в гімнастичному обручі лежать три м’ячі, та виконує три штрафних кидки, потім найкоротшим шляхом прискорюється до фінішної смуги.

 

Гімнастика

Дівчата

Обов’язкові з’єднання

В.п. крок правою ногою (лівою) рівновага на правій (лівій), руки в сторони (тримати) – перекид вперед у стійку на лопатках (позначити) – стійка на лопатках без допомоги рук (тримати) – перекат вперед в упор присівши.

Стрибок вгору з поворотом на 360° – стрибок вгору, прогнувшись, ноги нарізно.

Махом однією, поштовхом іншою, два перевороти убік (колесо), у стійку ноги нарізно – приставляючи праву (ліву), поворот ліворуч (праворуч) в упор присівши –перекид назад в упор стоячи зігнувшись, випрямитися, ноги нарізно руки вгору.

Зі стійки ноги нарізно руки вгору, опускання в міст (тримати) – опускання в положення лежачи на спині – переворот на живіт, упор присівши.

Перекид назад через праве (ліве) плече – напівшпагат правою (лівою) – поворот в сід – стрибок догори руки в сторони – догори вигнувшись о.с.

Хлопці

Обов’язкові з’єднання

В.п. – напівприсід, довгий перекид вперед стрибком – з сіда на п’ятах, силою зігнувшись, стійка на голові і руках (позначити) – розвести ноги фронтально (тримати) – з’єднати ноги – зігнути ноги.

Випрямляючись, стійка на руках (позначити) – перекид вперед, зігнувшись, у стійку ноги нарізно руки догори.

Махом однією, поштовхом іншою, два перевороти убік (колесо) у стійку ноги нарізно – приставляючи праву (ліву), поворот наліво (направо) – стрибок вгору з поворотом на 360 градусів.

Перекид назад у стійку на руках (позначити) – упор присівши, опускання в положення лежачи на спині – міст із положення лежачи – переворот на живіт, упор присівши.

Перекид вперед – стрибок догори, руки в сторони – догори вигнувшись – вихідне положення о.с.

Абітурієнтам буде запропоновано диктант з української мови з збірників:

 • за 7,8 клас:                                                                                                                                                           Збірник диктантів з української мови для 5-11 класів/ упорядн.:Н.І.Гноєва, Л.Г.Савченко, Л.А.Шевелєва. – Х.: Гімназія, 2011. – 320 с.

Вступні випробування з української мови до 10 класу

Українська мова. Збірник диктантів: 9 клас/ Олександр Авраменко. К.: Грамота, 2019. – 56 с.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/liceu151/public_html/wp-includes/functions.php on line 4757

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/liceu151/public_html/wp-includes/functions.php on line 4757