Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу Івано-Франківського академічного ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради

І. Загальні положення

1.1.Положення про дотримання академічної доброчесності в Івано-Франківському академічному ліцеї-інтернаті Івано-Франківської обласної ради встановлює норми та правила етичної поведінки, професійного спілкування у відносинах між учасниками освітнього процесу, а саме: педагогічними працівниками, здобувачами освіти та їх батьками чи особами, які їх заміняють.

1.2.Положення розроблено на основі Конституції України, Конвенції ООН «Про права дитини», Законів України «Про освіту», «Про запобігання корупції», «Про авторські та суміжні права», Цивільного кодексу України, статуту ліцею, Правил внутрішнього розпорядку та інших нормативно-правових актів чинного законодавства України.

1.3.Метою даного Положення є дотримання високих професійних стандартів в освітній сфері, забезпечення сприятливого морально-психологічного клімату в колективі та підвищення довіри до результатів навчання, а також зростання авторитету  навчального закладу, запобігання порушення академічної доброчесності, розвиток корпоративної культури, забезпечення академічної свободи.

1.4.Дія Положення поширюється на всіх учасників освітнього процесу (педагогічних працівників, здобувачів освіти та їх батьків чи осіб, які їх заміняють) та співробітників ліцею-інтернату.

1.5.Норми цього Положення закріплюють правила поведінки безпосередньо у трьох основних сферах – освітній (навчальній), науковій та виховній (морально-психологічний клімат у колективі

1.6.Дотримання академічної доброчесності всіма учасниками освітнього процесу гарантує довіру, прозорість та якість освітньої діяльності.

2. ПРИНЦИПИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

2.1.Академічна доброчесність-це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання з метою забезпечення довіри до результатів навчання, попередження порушень освітнього процесу.

2.2. Порушеннями академічної доброчесності згідно ст.42 п.4 Закону України «Про освіту» вважається:

  • Самоплагіат– оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових.
  • Академічний плагіат–оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства.
  • Фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях.
  • Фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень.
  • Списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації (шпаргалки, мікронавушники, телефони, планшети, тощо), крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання, а також повторне використання раніше виконаної іншою особою письмової роботи (лабораторної, контрольної, самостійної, індивідуальної, тощо).
  • Обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування.
  • Хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального чи нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі.
  • Зловживання впливом – пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди особі, яка пропонує чи обіцяє (погоджується) за таку вигоду або за надання такої вигоди третій особі вплинути на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.
  • Необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти.

2.3.Академічна доброчесність впроваджується через систему принципів: законності, професіоналізму, чесності, взаємоповаги, ввічливості, справедливості, відповідальності, прозорості, толерантності.

2.4.Кожен член шкільної спільноти наділений правом вільно обирати свою громадянську позицію, яка проголошується відкрито при обговоренні рішень та внутрішніх документів.

2.5.Офіційне висвітлення діяльності закладу та напрямів його розвитку може здійснювати директор школи або особа за його дорученням.

2.6.У разі, якщо відбулося розповсюдження інформації, яка є неправдивою, особа, яка до цього причетна, має зробити все можливе, щоб спростувати викривлену інформацію, зменшити обсяг завданої шкоди.

3.ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ УЧАСНИКАМИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Академічна доброчесність забезпечується:

3.1. Усіма співробітниками та учасниками освітнього процесу школи шляхом:

3.1.1.Уникнення провокування дій, пов’язаних з корупційними правопорушеннями.

3.1.2.Дотримання норм Конституції України.

3.1.3.Дотримання Статуту школи та Правил внутрішнього розпорядку.

3.1.4.Дотримання норм чинного законодавства України в сфері освіти та загальної середньої освіти.

3.1.5.Збереження, поліпшення та раціонального використання навчально – матеріальної бази школи.

3.1.6.Культури зовнішнього вигляду співробітників та учасників освітнього процесу.

3.1.7. Дотримання правил високих стандартів ділової етики у веденні переговорів, у тому числі телефонних, які мають вестися у спокійному, ввічливому, доброзичливому тоні, що сприяє створенню позитивної репутації школи загалом.

3.1.8.Надання достовірної інформації.

3.1.9.Негайного повідомлення адміністрації закладу у разі отримання для виконання рішень чи доручень, які є незаконними або такими, що становлять загрозу правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам.

3.1.10.Відповідальності за порушення академічної доброчесності.

3.2. Педагогічними працівниками шляхом:

3.2.1.Якісного, вчасного та результативного виконання своїх функціональних обов’язків.

3.2.2.Дотримання правил внутрішнього розпорядку, трудової дисципліни, корпоративної етики.

3.2.3.Обов’язкової присутності, активної участі на засіданнях педагогічної ради та колегіальної відповідальності за прийняті управлінські рішення.

3.2.4.Незалежності професійної діяльності від політичних партій, громадських і релігійних організацій.

3.2.5.Підвищення своєї кваліфікації шляхом саморозвитку і самовдосконалення, а також вчасного проходження відповідно до вимог законодавства курсової підготовки.

3.2.6.Дотримання правил посилання на джерела інформації у разі використання відомостей, написання методичних матеріалів, наукових робіт, тощо.

3.2.7.Надання якісних освітніх послуг з використанням в практичній професійній діяльності інноваційних здобутків в галузі освіти.

3.2.8.Об’єктивного і неупередженого оцінювання результатів навчання здобувачів освіти.

3.2.9.Здійснення контролю за дотриманням академічної доброчесності здобувачами загальної середньої освіти.

3.2.10.Інформування здобувачів освіти про типові порушення академічної доброчесності та види відповідальності за її порушення.

3.2.11.Не розголошення конфіденційної інформації, інформації з обмеженим доступом та інших видів інформації відповідно до вимог законодавства в сфері інформації та звернення громадян.

3.3. Здобувачами загальної середньої освіти шляхом:

3.3.1.Поваги до педагогічних працівників.

3.3.2.Поваги честі і гідності інших осіб, навіть, якщо їх погляди відрізняються від власних переконань.

3.3.3.Присутності на всіх навчальних заняттях, окрім випадків, викликаних поважними причинами.

3.3.4.Самостійного виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання.

3.3.5.Подання на оцінювання лише самостійно виконаної роботи, що не є запозиченою або переробленою з іншої, виконаної третіми особами.

3.3.6.Використанням у навчальній або дослідницькій діяльності лише перевірених і достовірних джерел інформації та грамотного посилання на них.

3.3.7.Не припустимості пропонування хабаря за отримання будь-яких переваг у навчальній або дослідницькій діяльності, у тому числі з метою зміни отриманої академічної оцінки.

3.4. Батьками здобувачів загальної середньої освіти або особами, які їх заміняють, шляхом:

3.4.1.Виховання у дітей поваги до гідності, прав, свобод і законних інтересів однокласників, учнів інших класів, вчителів та інших людей.

3.4.2.Виховання відповідального ставлення до власного фізичного та психічного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля, формування навичок здорового способу життя.

3.4.3.Формування у дитини культури життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді, а також таких загальнолюдських цінностей, як справедливість, патріотизм, гуманізм, толерантність, працелюбство.

3.4.4.Виховання поваги до державної мови та державних символів України, усвідомлення необхідності дотримуватися Конституції та законів України, Статуту школи, правил внутрішнього розпорядку.

3.4.5.Сприяння виконанню дитиною освітньої програми та досягнення дитиною передбачених нею результатів навчання, самостійного виконання нею навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання.

3.5. Неприйнятним для всіх учасників шкільної спільноти є:

3.5.1.Навмисне перешкоджання навчальній чи трудовій діяльності членів спільноти.

3.5.2.Участь у будь-якій діяльності, що пов’язана з обманом, нечесністю; підробка та використання документів.

3.5.3.Перевищення повноважень, що передбачені посадовими інструкціями, контрактами.

3.5.4.Вживання наркотичних речовин, алкогольних напоїв, паління у тому числі і електронних сигарет, поява у стані алкогольного, наркотичного та токсичного сп’яніння.

3.5.5.Пронесення зброї, використання газових балончиків та інших речей, що можуть зашкодити здоров’ю та життю людини.

4. ЗАХОДИ ІЗ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ФАКТІВ ПОРУШЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

4.1.При прийомі на роботу працівник знайомиться із Положенням під  розписку.

4.2.Положення доводиться до батьківської громади на батьківських зборах, оприлюднюється на сайті ліцею.

4.3.Учасники освітнього процесу в освітній діяльності дотримуються етики, умов даного Положення, проводять роз’яснювальну роботу щодо неприпустимості порушення академічної доброчесності.

5. ВИЯВЛЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТІВ ПОРУШЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ. ВИДИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.

5.1.Учасники освітнього процесу мають право звернутися із письмовою заявою до комісії щодо порушення Положення про академічну доброчесність.

5.2.Види академічної відповідальності за конкретне порушення академічної доброчинності визначають спеціальні закони та внутрішнє Положення закладу освіти.

Порушення академічної доброчесності Субєкти порушення Обставини та умови  порушення академічної доброчесності Наслідки  і форма відповідальності Орган / посадова особа, який приймає рішення про призначення виду відповідальності
          Списування           Здобувачі освіти – самостійні роботи; – контрольні роботи; – контрольні зрізи знань; – річне оцінювання  (для  екстернів) – моніторинги якості знань     Повторне письмове проходження оцінювання Термін-1 тиждень або повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми Учителі-предметники
 -екзамен (ДПА);           – річне оцінювання  ( для  екстернів)         Повторне проходження оцінювання за графіком проведення ДПА у закладі     Не зарахування  результатів   Атестаційна комісія
-І та ІІ етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів;   Робота учасника анулюється, не оцінюється. У разі повторних випадків списування учасник не допускається до участі в інших  олімпіадах, конкурсах Оргкомітет, журі
Необєктивне оцінювання результатів навчання здобувачів Педагогічні працівники Свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання -усні відповіді; -домашні роботи; -контрольні роботи; -лабораторні та практичні роботи; -ДПА; -тематичне оцінювання; – моніторинги; -олімпіадні та конкурсні роботи   Педагогічному працівнику рекомендується опрацювати критерії оцінювання знань. Факти систематичних порушень враховуються  при встановленні кваліфікаційної категорії, присвоєнні педагогічних  звань     Адміністрація закладу, атестаційні  комісії усіх рівнів
Обман:     Фальсифікація           Педагогічні працівники як автори Навчально-методичні освітні продукти, створені педагогічними працівниками: -методичні рекомендації; -навчальний посібник; -навчально-методичний посібник -наочний посібник; -практичний посібник; -навчальний наочний посібник; -збірка; -методична збірка -методичний вісник; -стаття; -методична розробка У випадку встановлення порушень такого порядку: А)спотворене представлення у методичних розробках, публікаціях чужих розробок, ідей, синтезу або компіляції чужих джерел, використання Інтернету без посилань, фальсифікація наукових досліджень, неправдива інформація про власну освітню діяльність  є підставою для відмови в присвоєнні або позбавлені раніше присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії Б) в разі встановлення в атестаційний період  фактів списування здобувачами під час контрольних зрізів знань, фальсифікації результатів власної педагогічної діяльності позбавлення педагогічного працівника І, ІІ кваліфікаційної категорії Педагогічна та методичні  ради закладу, науково-методична рада методичного кабінету,  атестаційні комісії (закладу освіти, міська)                                                
      Фабрикація    
            Плагіат

6. КОМІСІЯ З ПИТАНЬ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

6.1. Комісія з питань академічної доброчесності (далі – Комісія) – це незалежний орган, що діє у школі з метою забезпечення моніторингу дотримання членами шкільної спільноти морально-етичних та правових норм цього Положення.

6.2. До складу Комісіївходять представники Ради школи, учнівського самоврядування та педагогічного колективу.

Склад комісії затверджується рішенням педагогічної ради.

Голова, заступник голови та секретар Комісії обираються з числа осіб, що входять до неї.

Голова веде засідання, підписує протоколи та рішення тощо.

За відсутності голови Комісії його обов’язки виконує заступник.

Секретар Комісії здійснює повноваження щодо ведення протоколу засідання, технічної підготовки матеріалів до розгляду їх на засіданні тощо.

Термін повноважень Комісії – 1 рік.

6.3. Комісія має такі повноваження:

–        виявляти та встановлювати факти порушення академічної доброчесності учасників освітнього процесу школи;

–        проводити інформаційну роботу щодо популяризації принципів академічної доброчесності серед учасників освітнього процесу;

–        готувати пропозиції, надавати рекомендації та консультації  щодо підвищення ефективності впровадження принципів академічної доброчесності в освітню діяльність школи;

–        отримувати і розглядати заяви за умови, якщо вони носять не анонімний характер, щодо порушення академічної доброчесності учасників освітнього процесу школи;

–        залучати до своєї роботи експертів з відповідних галузей, а також використовувати технічні і програмні засоби для встановлення фактів порушення норм академічної доброчесності за поданою заявою;

–        доводити результати розгляду заяв щодо порушення академічної доброчесності до відома директора школи для подальшого реагування.

6.4. Свої повноваження Комісія здійснює за умови, що кількість її членів, присутніх на засіданні, складатиме не менше ніж дві третини її складу.

6.5. Рішення приймаються відкритим голосуванням. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів, голос голови Комісії є вирішальним.

6.6. За результатами засідання Комісії складається протокол. Який підписує голова (в разі його відсутності – заступник) та секретар.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1.Це Положення затверджується рішенням педагогічної ради ЗЗСО та вводиться в дію наказом директора ЗЗСО.

7.2.Зміни та доповнення до Положення вносяться за рішенням педагогічної ради ЗЗСО та вводяться в дію наказом директора ЗЗСО.