ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

ДЛЯ ВСТУПУ

в Івано-Франківський спортивний ліцей Івано-Франківської обласної ради

1) Довідка про спортивну підготовку (у довільній формі).

2) Копії документів, що підтверджують спортивні досягнення, наявність спортивного звання чи спортивного розряду, статус у збірних командах України з виду спорту (за наявності).

3) Медичні документи:

– довідка про поглиблене медичне обстеження (видається лікувально-фізкультурними центрами/диспансерами);

– медична довідка форми 086/о;

– медична довідка форми 063/о.

4) Заява одного із батьків чи законного представника дитини.

5) Копії документів дитини:

– паспорт або свідоцтво про народження;

– ідентифікаційний код;

– витяг з реєстру (фактичне місце проживання).

6) Копії документів батьків:

– паспорт;

– ідентифікаційний код;

– витяг з реєстру (фактичне місце проживання).

7) Табель успішності учня або свідоцтво про базову загальну середню освіту (електронний табель успішності засвідчується печаткою та підписом директора навчального закладу;

8) Копії документів, що підтверджують право на соціальні пільги (при належності до пільгових категорій):

– багатодітна сім’я;

– малозабезпечена сім’я;

– діти сироти;

– діти, позбавлена батьківського піклування;

– довіреність про призначення законного представника дитини;

– діти, які потерпіли від аварії на ЧАЕС;

– діти, батьки яких є учасниками АТО, ООС, ЗСУ;

– посвідчення УБД (батька чи матері);

– діти, батьки яких загинули під час виконання службових обов’язків;

– рішення виконкому за місцем проживання про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів;

– довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

9) Заява батьків на обробку персональних даних

10) Надання погодження на підписання декларації з сімейним лікарем в м.Івано-Франківськ (за бажанням).

11) Заява на поселення у пансіон.

12) Заява на дозвіл вивчення курсу «Християнська етика» (для 7-9 класів).

13) Фото дитини розміром 3х4 (6 штук).

14) Також додаються:

– 10 файлів;

– папка для файлів;

– 2 зошити (12 аркушів).

                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                         на засіданні педагогічної ради

                                                                               Івано-Франківського спортивного

                                                                 ліцею Івано-Франківської

                                             обласної ради

                                               Протокол  № 7

від 25 квітня 2024 р.

 

 

 

 

 

 

Правила прийому

на навчання

до  Івано-Франківського спортивного ліцею

Івано-Франківської обласної ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Івано-Франківськ

2024

 І.Загальні  положення

1.1. Правила прийому до Івано-Франківського спортивного ліцею Івано-Франківської обласної ради (далі спортивний ліцей) розроблені відповідно до Положення про заклад спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання, затвердженого постановою КМУ від 05.11.1999 р. № 2061 (зі змінами), Порядку зарахування до основного та змінного складу, відрахування та переведення учнів (студентів) до державного та комунального закладу спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання. Наказ Міністерства молоді та спорту України 06 вересня 2022 року №3242. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України за № 1396/38732.Статуту Івано-Франківського спортивного ліцею Івано-Франківської обласної ради, затвердженого Рішенням обласної ради від 22.02.2023 №607-20/2023.

1.2. Івано-Франківський спортивний ліцей Івано-Франківської обласної ради є закладом спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання, який забезпечує відбір та здійснює спортивну підготовку обдарованих дітей та молоді, створює умови для розвитку їх індивідуальних здібностей з метою поглибленого оволодіння спеціалізацією в обраному виді спорту, досягнення високих спортивних результатів та поповнення національних збірних команд. Учні поєднують навчально-тренувальний процес із здобуттям повної загальної середньої освіти ІІ – ІІІ ступеня ЗСО.

1.3. Спортивний ліцей здійснює прийом на навчання учнів для здобуття повної загально середньої  освіти на підставі цих  правил прийому, які розроблені приймальною (конкурсною) комісією спортивного ліцею та затверджені педагогічною радою навчального закладу.

1.4. Приймальна комісія в спортивному ліцеї створюється з метою організації та проведення конкурсного відбору вступників.

1.5. Прийом дітей до спортивного ліцею здійснюється на конкурсній основі з числа спортсменів, які не мають медичних протипоказань, пройшли відповідну попередню підготовку у закладах фізичної культури і спорту та/або позашкільної освіти. Право на участь у конкурсі для зарахування до спортивного ліцею мають учні, які у рік вступу закінчили 6 клас.

1.6. Конкурсний відбір має відбуватися з дотриманням принципів академічної доброчесності, прозорості, відкритості, справедливості,чесності, об’єктивності, рівності та неупередженості.

1.7. Для участі у конкурсних вступних випробуваннях та
/або творчому конкурсі вступникам необхідно мати спортивну форму, спортивне взуття, інший спортивний одяг та аксесуари індивідуального користування з урахуванням специфіки виду спорту.

1.8. Івано-Франківський спортивний ліцей Івано-Франківської обласної ради обробляє надані йому персональні дані відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 

ІІ. Порядок зарахування вступників до спортивного ліцею

2.1. Зарахування вступників до Івано-Франківського спортивного ліцею Івано-Франківської обласної ради здійснюється за результатами конкурсного відбору:

– на перший рік навчання на відділення з видів спорту згідно із загальною квотою відділень та рейтингу зі спортивної підготовки серед усіх видів спорту;

– на інші роки навчання – на вільні місця.

2.2. Зарахування вступників до спортивного ліцею до початку і впродовж навчального року здійснюється на конкурсній основі та на вільні місця.

2.3. Учні  спортивного ліцею навчаються лише за очною (денною) формою навчання.

2.4. Вступні випробування або творчий конкурс у рамках основного конкурсного прийому проводяться після закінчення навчального року щорічно у строки, що визначаються Івано-Франківським спортивним ліцеєм Івано-Франківської обласної ради.

За наявності вільних місць допускається додатковий конкурсний прийом, який має бути організований так, щоб зарахування осіб відбулося не пізніше початку нового навчального року.

2.5. До спортивного ліцею, зараховуються вступники, які пройшли поглиблене медичне обстеження, успішно склали вступні випробування та пройшли творчий конкурс з обраного виду спорту.

2.6. Вступники, які пройшли конкурсний відбір, зараховуються до основного або змінного складу.

Основний склад комплектується зі складу, учнів спортивних відділень з видів спорту, які є у структурі спортивного ліцею.

Учні змінного складу як додатковий контингент комплектується, як правило, зі складу спортсменів, які є переможцями, призерами офіційних міжнародних та /або всеукраїнських спортивних змагань серед спортсменів різних вікових груп, та/або входять до складу збірних команд України з видів спорту, з яких у структурі закладу спеціалізованої освіти спортивного профілю не створено спортивного відділення.

2.7.Після зарахування учні розподіляються на групи з видів спорту для проходження спортивної підготовки під керівництвом вчителя з виду спорту та класи (групи) для здобуття повної загальної середньої освіти ІІ – ІІІ ступеня ЗСО.

2.8. Норми наповнюваності груп та вимоги до спортивної підготовленості визначаються Типовим навчальним планом з видів спорту для Івано-Франківського спортивного ліцею Івано-Франківської обласної ради,  який складається відповідно до типового навчального плану з видів спорту для спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю та затверджується директором спортивного ліцею.

Розподіл учнів між класами відбувається в межах нормативу, визначеного Положенням про заклад спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05 листопада 1999 року № 2061 (зі змінами).

2.9. Для проведення вступних випробувань або творчого конкурсу створюється приймальна (конкурсна) комісія, склад якої затверджується наказом директора спортивного ліцею.

Головою приймальної комісії (конкурсної) комісії є директор Івано-Франківського спортивного ліцею Івано-Франківської обласної ради або його заступник. До складу приймальної комісії можуть входити провідні фахівці у сфері спорту, у тому числі вчителі з видів спорту та педагогічні працівники навчального закладу, представники органів виконавчої влади, спортивних організацій, громадськості тощо. До складу приймальної (конкурсної) комісії може входити практичний психолог.

2.10.  Діяльність приймальних (конкурсних) комісій регламентується документами, що затверджується директором спортивного ліцею та правилами прийому до Івано-Франківського спортивного ліцею Івано-Франківської обласної ради.

2.11. Для прийому документів, проведення вступних випробувань або творчого конкурсу створюються предметні комісії з видів спорту, апеляційна комісія, склад яких затверджується наказами директора спортивного ліцею.

2.12. На приймальну комісію покладаються завдання щодо:

– розміщення на веб-сайті та місцевих засобах масової інформації  щодо умов  прийому до Івано-Франківського спортивного ліцею Івано-Франківської обласної ради;

– прийому документів вступників;

– допуску вступників до вступних випробувань;

– організації проведення медичного обстеження на вступних випробування та творчому конкурсі;

– прийняття рішення про зарахування вступників на навчання до спортивного ліцею.

2.13.  Приймальна (конкурсна) комісія здійснює прийом документів вступників і за результатами їх вивчення складає списки вступників за видами спорту.

Списки, підписані головою комісії, виносяться на розгляд приймальної (конкурсної) комісії, яка приймає рішення щодо допуску вступників до вступних випробувань та творчого конкурсу, про що складається відповідний протокол.

2.14. За рішенням приймальної комісії спортсмени різних вікових груп, які протягом останніх двох календарних років посідали призові місця на чемпіонатах Світу та Європи або є чемпіонами і призерами Олімпійських, Юнацьких Олімпійських ігор, Європейських ігор, що підтверджується відповідними спортивними відзнаками, при вступі на навчання до закладу Івано-Франківського спортивного ліцею Івано-Франківської обласної ради можуть бути звільнені від проходження вступних випробувань та/або творчого конкурсу, з нарахуванням їм максимальної кількості балів.

2.15.Документи подаються батьками (одним із батьків) або законним представником дитини.

2.16.  Батьки або законні представники мають право супроводжувати неповнолітніх вступників до місця проведення вступних випробувань.

2.17. Зарахування на навчання учнів до Івано-Франківського спортивного ліцею Івано-Франківської обласної ради здійснюється наказом директора на підставі рішення приймальної комісії.

2.18.  Зарахування проводиться протягом п’яти днів після оголошення результатів на підставі заяви про зарахування до спортивного ліцею, поданої особисто одним із батьків (із пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника).  або законним представником неповнолітньої дитини, яка має намір здобувати освіту, до якої додаються оригінали документів про освіту або оригінали (копії, витяги завірені навчальним закладом) документів, необхідних для вступу.

Неподання оригіналів документів у визначений строк вважається невиконанням вимог для зарахування, що є наслідком втрати таким вступником права на зарахування в поточному році.

2.19. Після закінчення строків надання оригіналів документів про освіту та інших документів, необхідних для вступу, приймальна комісія подає список рекомендованих на зарахування вступників директору спортивного ліцею, який до початку навчальних занять видає наказ про зарахування до Івано-Франківського спортивного ліцею Івано-Франківської обласної ради.

На наступний робочий день після затвердження наказ розміщується на інформаційному стенді приймальної комісії і на веб-сайті спортивного ліцею.

2.20.  Особи, які зараховані до спортивного ліцею, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їхнього початку, відраховуються із навчального закладу. На звільнені місця може проводитися додатковий конкурсний прийом.

Особи, які за підсумками конкурсного відбору не зараховані до Івано-Франківського спортивного ліцею Івано-Франківської обласної ради, продовжують навчання в освітньому закладі, де вони навчалися до участі у вступних випробуваннях.

2.21. Відмова в зарахуванні на навчання зі спортивною підготовкою можлива з таких причин:

– невідповідності вимогам зі спортивної підготовленості, визначеним Типовим навчальним планом Івано-Франківського спортивного ліцею Івано-Франківської обласної ради;

– невиконання нормативів із загальної фізичної та спеціальної фізичної підготовленості, умов творчого конкурсу;

– неявки вступника для проходження вступних випробувань (тестувань), творчого конкурсу;

– непредставлення необхідних документів;

– відсутності вільних місць на відділенні з виду спорту;

– наявності медичних протипоказань для занять обраним видом спорту за результатами поглибленого медичного обстеження.

 

ІІІ. Інформування вступників та організація проведення конкурсного відбору

3.1.  Правила прийому вступників  оприлюднюються не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і строків проведення конкурсних випробувань або творчого конкурсу оприлюднюється на веб-сайті та на стендах у приміщенні Івано-Франківського спортивного ліцею Івано-Франківської обласної ради, а також можуть бути розміщені у місцевих засобах масової інформації.

3.2. Інформація, що оприлюднюється на веб-сайті та у приміщенні спортивного ліцею має містити:

– перелік вступних випробувань із загальної фізичної та/або спеціальної підготовленості та/або програми творчого конкурсу із зазначенням нормативів та шкали балів;

– перелік спеціальностей, за якими Івано-Франківський спортивний ліцей Івано-Франківської обласної ради здійснює освітню діяльність за відповідною освітньою програмою;

– вимоги до рівня освіти, необхідного для вступу;

– загальну кількість місць для вступу;

– інформацію щодо проходження вступниками обов’язкового попереднього медичного обстеження із зазначенням переліку лікарів-спеціалістів, лабораторних і функціональних досліджень. Перелік загальних і додаткових медичних протипоказань;

– інформацію про можливості прийому заяв та необхідних документів у електронній формі;

– інформацію про наявність пансіону і кількість місць у пансіоні, що виділяються для вступників;

– правила подання та розгляду апеляцій на результати вступних випробувань;

– іншу інформацію, необхідну вступникам.

 

ІV. Прийом документів

4.1. Прийом заяв та документів для участі у вступних випробуваннях та/або  творчому конкурсі здійснюється у строки, що визначаються Івано-Франківським спортивним ліцеєм Івано-Франківської обласної ради. Інформація оприлюднюється на веб-сайті спортивного ліцею.

За наявності вільних місць прийом документів здійснюється протягом року.

4.2. Для допуску до участі у вступних випробуваннях та творчому конкурсі заява подається одним із батьків вступника або його законним представником на ім’я  директора спортивного ліцею.

4.3. Перелік документів, які додаються до заяви, для прийому до Івано-Франківського спортивного ліцею Івано-Франківської обласної ради:

4.3.1. Довідка про спортивну підготовку (у довільній формі).

4.3.2. Копії документів, що підтверджують спортивні досягнення, наявність спортивного звання чи спортивного розряду, статус у збірних командах України з виду спорту (за наявності).

4.3.3. Медичні документи:

– довідка про поглиблене медичне обстеження (видається лікувально-фізкультурними центрами/диспансерами);

– медична довідка форми 086/о;

– медична довідка форми 063/о.

4.3.4. Заява одного із батьків чи законного представника дитини.

4.3.5. Копії документів дитини:

– паспорт або свідоцтво про народження;

– ідентифікаційний код;

– витяг з реєстру (фактичне місце проживання).

4.3.6. Копії документів батьків:

– паспорт;

– ідентифікаційний код;

– витяг з реєстру (фактичне місце проживання).

4.3.7. Табель успішності учня або свідоцтво про базову загальну середню освіту (електронний табель успішності засвідчується печаткою та підписом директора навчального закладу;

4.3.8. Копії документів, що підтверджують право на соціальні пільги (при належності до пільгових категорій):

– багатодітна сім’я;

– малозабезпечена сім’я;

– діти сироти;

– діти, позбавлена батьківського піклування;

– довіреність про призначення законного представника дитини;

– діти, які потерпіли від аварії на ЧАЕС;

– діти, батьки яких є учасниками АТО, ООС, ЗСУ;

– посвідчення УБД (батька чи матері);

– діти, батьки яких загинули під час виконання службових обов’язків;

– рішення виконкому за місцем проживання про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів;

– довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

4.3.9. Заява батьків на обробку персональних даних

4.3.10. Надання погодження на підписання декларації з сімейним лікарем в м.Івано-Франківськ (за бажанням).

4.3.11. Заява на поселення у пансіон.

4.3.12. Заява на дозвіл вивчення курсу «Християнська етика» (для 7-9 класів).

4.3.13. Фото дитини розміром 3х4 (6 штук).

4.3.14. Також додаються:

– 10 файлів;

– папка для файлів;

– 2 зошити (12 аркушів).

 

  1. V. Конкурсний відбір

5.1. Конкурсний відбір здійснюється на безоплатній основі і  включає:

– виконання вимог із спортивної підготовленості, встановлених Типовим навчальним планом з видів спорту;

– вступні випробування у вигляді здачі тестів із загальної фізичної та/або спеціальної підготовленості;

– наявність у вступників спортивного звання (розряду) з обраного спорту;

– результати виступів на офіційних обласних, всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях.

5.2. Обов’язковою умовою для проходження вступних випробувань (тестів), творчого конкурсу є проведення поглибленого медичного обстеження вступника в порядку, визначеному спортивним ліцеєм, результати якого можуть бути підставою для відмови у його допуску для проходження вступних випробувань, творчого конкурсу.

5.3. Вступні випробування та/або творчий конкурс проводяться у вигляді практичної демонстрації фізичних компетентностей вступника відповідно до затверджених програм з видів спорту.

Зміст, критерії, шкала балів для обрахування результатів визначаються приймальною комісією і затверджуються у порядку, встановленому  спортивним ліцеєм.

5.4. Творчий конкурс залежно від специфіки виду спорту може проводитися у формі змагань, з урахуванням спеціалізації, вступних випробувань з обраного виду спорту, що включають у себе тестові спеціальні та змагальні вправи і нормативи, спрямованих на оцінювання спеціальної фізичної, технічної та тактичної підготовленості вступників.

5.5. Вступні випробування, творчий конкурс з обраного виду спорту проводиться протягом одного дня відповідно до розкладу та умов їх проведення.

5.6. У разу встановлення в період проведення вступних випробувань та творчого конкурсу карантину відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» та в умовах воєнного стану, введення надзвичайного стану або надзвичайної ситуації в Україні за рішенням приймальної комісії вступні випробування можуть проводитися дистанційно, он-лайн або можуть бути перенесені на інший період.

5.7.  Перед проведенням вступних випробувань, творчого конкурсу із вступниками проводиться консультація щодо умов виконання та місця проведення. Час на виконання завдання та загальний обсяг проведення вступних випробувань, творчого конкурсу (організація, почергове виконання, відпочинок між вправами тощо) визначається предметними екзаменаційними комісіями залежно від специфіки виду спорту.

5.8. Результати вступних випробувань, творчого конкурсу оформлюються протоколами, які підписуються головуючим та секретарем і зберігаються в порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації.

5.9. За підсумками конкурсного відбору вступникам нараховуються бали (від 1 до 12).

5.10. Вступники, які отримали оцінку нижчу від мінімально встановленого приймальною комісією бала на одному з етапів, не допускаються до участі у наступному етапі.

5.11. У випадках, коли чисельність вступників, включаючи вступників, які успішно склали вступні випробування (тестування), перевищує кількість вільних місць, на які здійснюється набір на відділення з видів спорту, переважне право при зарахуванні мають послідовно чемпіони і призери Олімпійських, Юнацьких Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи, Європейських ігор, спортсмени, які у рік вступу входять до складу збірних команд України з видів спорту або є чемпіонами України різних вікових груп, та особи мають спортивний розряд (спортивне звання) вищий ніж визначений Типовим навчальним планом закладу.

 

VІ. Проведення вступних випробувань та/або творчого конкурсу

6.1. Вступні випробування або творчий конкурс з видів спорту проводяться на власних (або орендованих) спортивних спорудах (базах) згідно із розкладом (графіком), затвердженим головою приймальної комісії, у строки, визначені спортивним ліцеєм.

6.2. Розклад (графік) вступних випробувань (дата, час і місце проведення, дата оголошення результатів) затверджується головою приймальної комісії і доводиться до відома вступників не пізніше за 10 днів до дня їх початку.

6.3.  Для проведення вступних випробувань формуються групи в порядку прийому документів, кількість осіб в яких визначається залежно від кількості поданих заяв.

6.4. Вступники допускаються до участі у вступних випробуваннях за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу.

6.5. Присутність на вступних випробуваннях сторонніх осіб, включаючи представників інспектуючи органів, батьків (матері або батька) або законних представників, без дозволу голови приймальної комісії не допускається. На вступних випробуваннях можуть бути присутні державні (головні, старші) тренери національних збірних команд України з видів спорту без дозволу голови приймальної комісії.

6.6. Вступники, які не мають можливості бути присутніми на вступних випробуваннях у строки їх проведення з поважної причини (участь у змаганнях всеукраїнського, європейського і світового рівня або за станом здоров`я, що підтверджується відповідними довідками) і подали заяву на участь у конкурсному відборі, надається право участі у повторних конкурсних випробуваннях з дозволу голови приймальної комісії або відповідального секретаря в терміни, які визначаються головою приймальної комісії додатково.

6.7. Вступники, які не з`явилися на вступні випробування без поважної причини, які отримали незадовільну оцінку, мають медичні протипоказання, а також забрали документи в період проведення вступних випробувань, вибувають з конкурсу і не зараховуються до спортивного ліцею.

6.8.Повторна здача вступного випробування з метою поліпшення результату не допускається.

6.9. Апеляція щодо результатів вступних випробувань, творчих конкурсів, що проведені Івано-Франківським спортивним ліцеєм Івано-Франківської обласної ради, розглядає апеляційна комісія ліцею протягом трьох днів з дня їх надходження.

6.10. Апеляцію вступник може подати до апеляційної комісії спортивного ліцею не пізніше наступного робочого дня після оголошення результату вступного випробування. Результати роботи апеляційної комісії розглядають і затверджують на засіданні приймальної комісії і оголошують її результати не пізніше трьох днів.