Звіт директора ліцею

Звіт про діяльність

Івано-Франківського академічного

ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради

2021/2022 навчальний  рік

           Зміст

          Вступ

 1. Організація освітнього процесу.

1.1. Розробка нормативних документів для забезпечення діяльності

закладу.

1.2. Кадрова політика.

1.3. Навчально-методична, наукова, дослідницька робота, самоосвіта     педагогічних працівників.

 1. Матеріально-технічна та навчально-методична база.

2.1. Загальний стан будівель, приміщень та комунікацій навчального

закладу.

2.2. Забезпеченість сучасною комп’ютерною технікою.

2.3.  Забезпеченість навчально-методичною та довідковою літературою.

 1. Фінансове забезпечення діяльності ліцею.
 2. Рівень навчальних  досягнень учнів.

4.1.  Рівень навчальних досягнень учнів ліцею.

4.2.  Результативність участі ліцеїстів в інтелектуальних змаганнях

різного рівня.

          4.3.   Організація та проведення дистанційного навчання.

 1. Виховна робота в закладі.

5.1.  Результативність  виховної роботи.

5.2.  Стан розвитку учнівського самоврядування.

 1. Соціальний захист. Збереження та зміцнення здоров’я учнів

    та працівників закладу.

6.1. Забезпечення соціальної підтримки дітей.

6.2.  Організація медичного обслуговування, стан здоров’я дітей.

6.3.. Робота психологічної служби ліцею.

6.4.  Безпека життєдіяльності та охорона праці.

6.5.  Організація харчування учнів. Вартість харчування.

6.6.  Організація відпочинку та оздоровлення ліцеїстів.

 1. Планування і контроль.

7.1. План роботи на 2021/22 навчального року та стан його виконання.

7.2.  Заходи та якість внутрішкільного контролю.

7.3.  Взаємодія з владою, органами місцевого самоврядування

та громадськістю.

 1. Проблемні питання.

 

 

 

Вступ

На виконання п. 3 наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 № 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» та відповідно до Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 № 178, з метою подальшого утвердження відкритої, демократичної, державно-громадської системи управління освітою, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності в ліцеї-інтернаті, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації, був проведений аналіз роботи за 2021/2022 навчальний рік.

Загальна інформація про заклад. Повне найменування юридичної особи: Івано-Франківський академічний ліцей-інтернат Івано-Франківської обласної ради.

Скорочене найменування: Івано-Франківський академічний ліцей-інтернат.

Місцезнаходження юридичної особи: Івано-Франківська область,            м.Івано-Франківськ, с.Микитинці, вул. Юності, 13.

Телефон: 554495

Сайт: http://lyceum.if.ua/

Електронна пошта: lic_obd@ukr.net

Засновник: Івано-Франківська обласна рада

Керівник: Василь Васильович Стефанишин.

Діяльність адміністрації та колективу Івано-Франківського академічного ліцею-інтернату впродовж  навчального року була спрямована на реалізацію основного Статутного завдання ліцею: пошук, навчання і виховання здібних до навчання й спорту учнів. Профільне навчання створене з метою формування ключових компетентностей учнів, набуття ними навичок самостійної науково-практичної, дослідницько-пошукової діяльності, прагнення до саморозвитку та самоосвіти.

Завдання ліцею:

–  виховання фізично здорового покоління;

–  створення сприятливих умов для здобуття загальної середньої освіти на рівні державних стандартів;

–  формування інтелектуальних, спеціальних умінь і навичок;

–  формування в учнів ключових компетентностей, необхідних сучасній людині для успішної життєдіяльності;

– створення оптимальних санітарно-гігієнічних умов для навчання та виховання учнів;

– розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і обдарувань, творчого мислення, потреби й вміння самовдосконалюватися;

– формування громадянської позиції, виховання почуття власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії;

– створення сприятливих умов для самовираження особистості учнів у різних видах діяльності, їхнього повноцінного морального, психічного, фізичного розвитку;

– створення необхідних умов для активної роботи з учнями  шляхом залучення їх до участі в інтелектуальних конкурсах, предметних олімпіадах різних рівнів, змаганнях, роботі МАН  тощо;

–  пошук і відбір для навчання творчо обдарованих і здібних дітей;

– створення умов для професійного зростання, самоосвіти та творчої діяльності педагогів; підвищення особистої відповідальності кожного члена педагогічного колективу за якість та результативність роботи;

– оновлення змісту освіти, розроблення й апробація інноваційних педагогічних технологій, форм і методів навчання й виховання;

– виховання лідерів, розвиток учнівського самоврядування.

Форми та заходи на реалізацію цих завдань були конкретизовані в плані роботи академічного ліцею на 2021/22 навчальний рік.

 1. Організація освітнього процесу.

1.1. Розробка нормативних документів для забезпечення діяльності закладу.

На початку навчального 2021/2022 н.р. адміністрацією закладу були підготовлені та відповідно до чинного порядку узгоджені й затверджені документи, що регламентують діяльність ліцею впродовж навчального року.

Зокрема:    освітня програма,

                   режим роботи ліцею,

                   структура навчального року,

                   тарифікація та штатний розпис.

Цьогоріч розроблено і затверджено Стратегію розвитку Івано-Франківського академічного ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради на 2021/2024 рр., розроблено Статут Івано-Франківського спортивного ліцею, подано на затвердження до Івано-Франківської обласної ради. Розроблені інші необхідні документи, що затверджуються в закладі: річний план, плани роботи методичних об’єднань, календарно-тематичні плани, основний та додатковий розклад, акти огляду навчальних кабінетів, посадові інструкції новопризначених працівників, графіки роботи тощо.

1.2  Кадрова політика. Аналіз кадрового складу. Результати атестації педагогічних працівників у 2021/2022 н.р.

/Не враховуючи працівників, які перебувають у відпустках по догляду за дитиною/

Станом на 10 вересня 2021 р. в ліцеї працювало 112 працівників, що забезпечує належне функціонування закладу.

Педагогічні працівники /учителі, вихователі, педагог-організатор, соціальний педагог, практичний психолог/ 69 осіб
Спеціалісти         /лаборант, бухгалтерія, бібліотекар, медсестра, помічник вихователя/    10   осіб
Технічний персонал /заступник директора з АГЧ, прибиральниці, працівники кухні і.т.д./     33    особи

 

Якісний склад педагогів:

Працівники, для яких робота в ліцеї є основною 60 осіб
Сумісники 9 осіб
Учителі вищої кваліфікаційної категорії 49 осіб
Учителі першої кваліфікаційної категорії 5 осіб
Учителі другої кваліфікаційної категорії 3 особи
Учителі кваліфікаційної категорії “Спеціаліст” 8 осіб
Кандидати наук 3 особи
Учителі-методисти 16 осіб
Старші учителі 15 осіб
Перебували у відпустці по догляду за дитиною 8 осіб

 

Результати атестації педагогічних працівників у 2021/2022 н.р.

Підготовлені та проведені заходи, передбачені нормативними документами, спрямовані на організацію атестації педагогічних працівників.

У 2021/22 навчальному році атестовано 12 педагогічних працівників ліцею.

Результати атестації представлені у таблиці.

Предмет атестації Результати атестації Кількість працівників
1

 

Присвоєння

кваліфікаційної категорії:

спеціаліст

першої категорії

2
 

2

Підтвердження

кваліфікаційної категорії, з них:

спеціаліст

вищої категорії

10
присвоєння

педагогічного звання

старший

учитель

1
підтвердження педагогічного звання старший

учитель

1
присвоєння

педагогічного звання

учитель-методист 2
підтвердження педагогічного звання учитель-методист 1
підтвердження педагогічного звання вихователь-методист 1

 

1.3. Навчально-методична, наукова, дослідницька робота педагогічних працівників.

Організація навчально-методичної роботи.

Згідно з принципами й положеннями нормативних документів про освіту, а саме: Конституції України, Національної Доктрини розвитку освіти України у XXI столітті, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепції Нової української школи, Державної національної програми «Освіта» методична робота в Івано-Франківському академічному ліцеї-інтернаті у 2021/2022 н.р. спрямовувалася на розвиток творчої особистості вчителя, учня. Головні зусилля було зосереджено на наданні реальної, дієвої допомоги педагогічним працівникам у підвищенні їхньої професійної майстерності, створенні творчої атмосфери, яка сприяла б пошуку доцільних технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій. Вагомою колективною формою розвитку педагогічного теоретичного мислення в академічному ліцеї була педагогічна рада. На засідaннях педaгогічної ради у 2021/2022 нaвчальному році обговорювалися важливі питaння:

– діяльність педагогічного колективу щодо здійснення соціального захисту дитини та охорони дитинства;

– співпраця всіх учасників освітнього процесу щодо сприяння збереження повноцінного психічного та особистісного розвитку ліцеїста;

-вакцинація як один з найефективніших методів профілактики інфекційних та неінфекційних хвороб. Законодавча база вакцинування;

– національно-патріотичне виховання ліцеїста – один із основних напрямків виховної системи закладу;

– безпечне освітнє середовище: організація роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в ліцеї-інтернаті;

– вивчення стану формування ключових компетентностей на уроках мистецтва, біології.

Навчально-методична робота в ліцеї здійснювалася на 6 методичних об’єднаннях:

– МО вчителів природничо-математичних дисциплін: математика, інформатика, фізика, хімія, біологія, основи здоров’я, астрономія, географія, екологія, технології, фінансова грамотність.

– МО вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін: історія, правознавство, християнська етика, мистецтво, громадянська освіта.

– МО філологічних дисциплін: іноземна мова, українська мова та література, зарубіжна література.

– МО вчителів фізичної культури, Захисту України.

– МО вихователів.

– МО класних керівників.

Відповідно до структури методичної роботи в Івано-Франківському академічному ліцеї-інтернаті працюють методичні об’єднання, які розробляють рекомендації щодо практичної реалізації освітньої проблемної теми в освітньому процесі. Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку та базувалася на вирішенні таких завдань:

– координація діяльності методичних об’єднань педагогічних працівників;

організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

вивчення рівня знань, умінь і навичок учнів, вироблення відповідних рекомендацій;

організація співпраці із вищими навчальними закладами всіх рівнів акредитації для підвищення ефективності освітнього процесу;

оволодіння інноваційними формами та методами навчання;

пізнання вікових та психологічних особливостей учнів;

оволодіння системою моніторингу результативності своєї педагогічної діяльності кожним вчителем та планування подальшої роботи, направленої на підвищення професійної майстерності;

вивчення та застосування нових навчальних планів, програм, підручників, посібників тощо;

забезпечення високого наукового та методичного рівня навчання;

удосконалення форм роботи із запровадження нетрадиційних форм і методів організації навчання, інноваційних технологій та передового педагогічного досвіду;

заохочування та залучення вчителів до науково-дослідницької та експериментальної роботи;

активізація співробітництва вчителя й учня на уроках, направлених на розвиток самостійної праці школяра;

активізація роботи науково-методичних об’єднань та творчих груп вчителів з актуальних питань освітнього процесу;

активізація роботи учителів з метою розвитку природних здібностей школярів, творчої співпраці вчителя й учня та залучення до роботи в Малій академії наук;

організація, інформаційно-методичне і нормативно-правове супроводження роботи з метою реалізації нормативно-законодавчих документів та регіональних програм з питань соціального захисту дітей.

Робота методичних об’єднань була спланована на основі річного плану роботи та загальноліцейної  науково-методичної проблеми. Кожне з них провело по 5 засідань за окремими планами. На запланованих засіданнях методичних об’єднань обговорювалися організаційні питання та нормативні документи (Закон України «Про загальну середню освіту», Концепція Нової Української школи, інструктивно-методичні рекомендації МОН України щодо викладання і вивчення навчальних предметів у 2021/2022 н.р., «Положення про академічну доброчесність», «Порядок визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників ліцею-інтернату», «Професійний стандарт учителя»). Основний перелік питань такий:

– означення пріоритетних напрямів у роботі для покращення результатів ЗНО;

– організація дистанційного навчання;

– формувальне оцінювання – шлях до успішного навчання;

– особливості використання електронного журналу та щоденника замість паперового;

– вплив методичної роботи на результати педагогічної діяльності (рівень вихованості учнів; статус та працевлаштування випускників);

академічна доброчесність, навчання, виховання: виклики, вимоги, права й обов’язки;

– дебюрократизація: паперова робота чи результат?

– булінг: виявлення, прояви, дії;

– соціальне забезпечення й роль соціального педагога в організації навчання;

– психолого-педагогічна характеристика учня, класу: вимоги, конкретика, послідовність;

– педагогіка партнерства як запорука формування особистісних якостей ліцеїста;

– педагогічна тактовність класного керівника та вчителя-предметника;

– дискусія: ознаки сприятливого, позитивного психологічного клімату в класному колективі;

– заохотити й не покарати? Досвід європейської системи виховання;

– педагогічний такт при вирішенні конфліктних ситуацій в класному колективі та в роботі з дітьми, які потребують особливої педагогічної уваги.

Упродовж навчального року всіма методичними об’єднаннями було заплановано проведення предметних тижнів, під час яких учні розширювали свої знання з тих чи інших предметів. Згідно з річним планом роботи протягом року проведено «Тиждень суспільствознавчих дисциплін», «Тиждень іноземної мови та зарубіжної літератури». Проте, враховуючи карантинні заходи в навчальному році, оголошення воєнного стану, не були проведені тиждень української мови та літератури, тиждень природничо-математичних наук, тиждень фізичної культури та Захисту України. Але впродовж 2021/2022 н.р. учителями-предметниками були організовані позакласні заходи з відповідних предметів. Мета таких заходів – привернути увагу учнів до вивчення предметів, розвивати їх пізнавальний інтерес, сприяти оптимізації навчальної діяльності на уроках та в позакласній роботі. Підсумки проведення предметних тижнів відображені у відповідних ліцейних наказах.

Упродовж року значна увага приділялася самоосвіті вчителів, вивченню стану формування ключових компетентностей та рівня навчальних досягнень учнів з предметів «Біологія», «Мистецтво» – питання обговорювалися на засіданні відповідних методичних об’єднань, нарадах при директорі та педагогічних радах, що зазначено у відповідних довідках та наказах. Вивчення питання стану формування ключових компетентностей та рівня навчальних досягнень учнів з предметів «Зарубіжна література», «Основи здоров’я» – у зв’язку із рядом суб’єктивно-об’єктивних причин (карантинні заходи, пов’язані з протидією пандемії COVID-19, оголошення воєнного стану) перенесено на 2022/2023 н.р.

Педагоги ліцею впродовж року брали участь у методичних семінарах, тренінгах, науково-практичних конференціях, які проводилися Івано-Франківським обласним ІППО, Департаментом освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської ОДА, Міністерством освіти і науки. Одним із напрямів методичної роботи в ліцеї є забезпечення зростання фахового та наукового рівня педагогічного колективу. Особлива увага приділялась підвищенню кваліфікації педагогів. Поряд із курсовою перепідготовкою, яку пройшли вже 51 педагогічний працівник при Івано-Франківському ОІППО,  широко застосовуються можливості самоосвітньої діяльності. Наталія Садкова та Андрій Цуркан пройшли навчання тренерів-педагогів для підготовки учителів, які працюватимуть у 5 класах у 2022/2023 навчальному році та будуть упроваджувати новий Державний стандарт базової середньої освіти (ІППО).

Педагоги ліцею є активними учасниками конференцій, навчальних семінарів, вебінарів, які проводять освітні центри, платформи «Всеосвіта», «Генеза», «EDERA», «PROMETHEUS», «На урок», методичні портали. Своїми набутими знаннями педпрацівники обмінюються на засіданнях методичних об’єднань, обговорюють їх на педагогічних радах, на яких визнаються результати підвищення кваліфікації, що й відображено у відповідних протоколах та ліцейних наказах.

Упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес; участь педагогічних працівників в обласних методичних структурах, співпраця з вищими навчальними закладами, обмін досвідом із учителями області.

В Івано-Франківському академічному ліцеї-інтернаті склалася певна система методичної роботи. Уся її структура підпорядкована удосконаленню методики викладання предметів, професійної майстерності педагогічних кадрів, вивченню і використанню на практиці сучасних досягнень психолого-педагогічного досвіду. Важливою ділянкою методичної роботи є проведення семінарів-практикумів, круглих столів, семінарів, конференцій, майстер-класів, які є формою поширення передового педагогічного досвіду.

Юрій Пахомов отримав відзнаку «Людина року 2021» від міського голови у номінації «Освітянин року», став переможцем у Всеукраїнському конкурсі «Кращий STEM – урок», Київ, грудень 2021 року (розробка: кейс-урок «Вода»). Тетяна Сегида провела майстер-клас «Бінарні уроки як засіб підвищення мотивації навчання учнів». Наталія Садкова організувала тренінг для учителів ліцею «Деліберативна дискусія». Юрій Пахомов був спікером онлайн-конференцій: «Дистанційна освіта: можливості, структура, засоби та інструменти» на тему «Інструменти сучасного вчителя для розвитку комунікативних здібностей у школяра», «Дистанційна освіта: можливості, структура, засоби та інструменти» на тему «Розвиток компетентностей здобувача освіти на уроках хімії», спікер на Зимових сесіях WEB-STEM школи 2022 «STEM урок, як інструмент сучасного вчителя для розвитку комунікативних здібностей у школяра», «ВОлоДАрка світу живих». Учитель ділився досвідом на курсах підвищення кваліфікації вчителів хімії на базі ІФІППО: «Методика проведення домашнього експерименту з хімії», «Оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках хімії», «Оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках хімії».

Наталія Садкова та Андрій Цуркан провели тренінгові навчання у співпраці з ІППО для підготовки учителів, які працюватимуть у 5 класах у 2022/2023 навчальному році та будуть упроваджувати новий Державний стандарт базової середньої освіти.

Наталія Садкова провела заняття для слухачів курсів ІППО «Формування ключових компетентностей на уроках суспільствознавчих дисцинлін», а також учителька працювала експертом в експертній комісії ІМЗО з розробки підручників відповідно до  Модельної навчальної програми «Вступ до історії України та громадянської освіти. 5 клас» для закладів загальної середньої освіти.

Участь у роботі журі обласних змагань.

Наталія Садкова розробляла завдання та була членом журі  конкурсу «Учитель року-2022», розробляла завдання та працювала в журі ІV обласної учнівської олімпіада з питань місцевого самоврядування, децентралізації влади та публічного управління.

Галина Яницька була членом журі ІІ етапуМіжнародного конкурсу знавців української мови ім. Петра Яцика.

Марія Дворська – член журі ІІ етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім.Т.Шевченка

Наталія Карман – член журі ІІІ етапуВсеукраїнської олімпіади з української мови і літератури.

Богдан Рачій – член журі І та ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.

Розробка методичних посібників, уроків, схвалених ОІППО.

Юрій Пахомов є автором та співавтором наукових статей: «Доповнена реальність як частина STEM-уроків»; «Гендерночутливий STEM урок з використанням технологій доповненої реальності».

Богдан Рачій є автором та співавтором педагогічних статей: «Освітні робочі програми в навчально-методичному супроводі вивчення дисциплін у закладах вищої освіти (аналітичний огляд)», «Силлабус та навчально-методичний комплекс дисциплін: спільності і відмінності». Учитель створив публікації в наукових виданнях, які включені до переліку фахових видань України, наукометричних баз, зокрема Scopus та Web of Science Core Collection: Electrochemical Properties of Hybrid Supercapacitors Formed Based on Carbon and ABO3.

Власна методична розробка Івана Мельника «Методика навчання модуля «Інформаційна безпека» в закладах загальної середньої освіти» пройшла апробацію та схвалена науково-методичною радою обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (Протокол засідання №1 від 17 січня 2022 р.). Власна методична розробка Тетяни Сегиди «Візуалізація навчального матеріалу на уроках біології у 9 класі» пройшла апробацію та схвалена науково-методичною радою обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (протокол позачергового засідання №5 від 31 серпня 2021 р.).

Співпраця з вищими навчальними закладами.

Леся Кульчак організувала в рамках співпраці ННЮІ Прикарпатського національного університеут імені Василя Стефаника» та Івано-Франківського академічного ліцеею-інтернату Івано-Франківської обласної ради VI Брейн-ринг «Права людини», який відбувся 8 грудня 2021р. у форматі онлайн на платформі Cisco Webex Meetings. Олег Ткач підготував команду ліцею «Де-Юре» для участі в брейн-рингу «Права людини», де учні посіли ІІ місце.

Наталія Садкова провела інтерактивну онлайн-зустріч (практикум) старшокласників з Анатолієм Ткачуком, директором з питань науки та розвитку ГО «Інститут громадянського суспільства», та освітнім експертом Сергієм Дятленко  з питань децентралізації, яка спрямована на розуміння молоддю суті децентралізації та  можливостей для їх участі в процесі розвитку громади та самореалізації в нових умовах, організувала інтерактивну онлайн – зустріч (практикум) з питань Цивільного права для учнів 9 класів за участю фахівця із зв’язків з громадськістю та пресою Івано-Франківського місцевого центру з надання БВПД Дмитра Савуляка.

Богдан Рачій працював у складі журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей зі спеціальності «Фізика та астрономія» у 2021 та 2022 роках, брав участь в атестації наукових кадрів як члена спеціалізованої вченої ради Д20.051.06 із захисту докторських дисертацій за спеціальністю 01.04.18 «Фізика і хімія поверхні».

Методична робота в закладі була спрямована на ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти, розбудову внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти

 1. Матеріально-технічна та навчально-методична база.

2.1. Загальний стан будівель, приміщень та комунікацій навчального  закладу.

Будівлі та приміщення на вул. Юності, 13 та Тисменицька, 242А, у яких функціонує навчальний та спальний корпус, у доброму стані.

Стан комунікацій /водопостачання, теплопостачання, електропостачання/ не у всьому відповідає потребам. Вони вимагають постійного ремонту.

2.2. Забезпеченість сучасною  комп’ютерною технікою.

Комп’ютерна техніка використовується у ліцеї для наступних цілей: управлінської діяльності; вивчення інформатики та програмування; для використання в освітньому процесі при вивченні інших дисциплін та проведення виховних заходів.

Стан забезпечення комп’ютерною технікою наведено у таблиці.

Вид

Діяльності

Кількість робочих місць

/потреба/

Наявна кількість процесорів Відсоток від потреби
Управлінська та організаційна діяльність 16 16 100%
Кабінет інформатики

/201/

14 14 100%
Кабінет інформатики

/210/

11 11 100%
Кабінет інформатики

/404/

11 11 100%
Аудиторії та кабінети з непрофільних дисциплін 18 18 100%
Разом      70 70 100%

Загальна кількість діючих процесорів зараз становить 70 одиниць.

2.3. Забезпеченість навчально-методичною та довідковою літературою.

Станом на 01 червня 2022 року бібліотечний фонд ліцею становить 18179 примірників.

Із них:

11343 – шкільні підручники і посібники;

5424 – основний фонд (художня література, довідкова, історична література, природнича);

1379 – безінвентарний фонд;

33 – фонд на електронних носіях.

Підручники профільного та академічного рівня становлять 1390 примірників:

8 клас – 342 примірників;

9 клас – 251 примірник;

10 клас – 588 примірників;

11 клас – 209 примірників.

Забезпеченість підручниками в 2021/2022 н. р. – 95%.

 

Клас Загальна кількість учнів Відсоток забезпечення Рік видання підручників, що використовуються
8 142 90% 2016,2021
9 137 91% 2017
10 140 99% 2018-2019
11 128 100% 2019

Не вистачає підручників з таких предметів:

Клас Назва навчальних предметів Кількість підручників
8 Зарубіжна література

Біологія

Основи здоров’я

Мистецтво

46

47

46

46

     9 З усіх предметів                 по 12 прим.
    10 Хімія (проф. рів.) 26

До послуг ліцеїстів – книги довідкового характеру: довідники, словники, енциклопедії. Наявні довідники з фізики, хімії, географії, історії України, української мови, літератури, словники іноземних мов. Учні мають можливість користуватися бібліотечним фондом обласної бібліотеки для юнацтва.

Бібліотека сприяє інформаційному забезпеченню навчально-виховного процесу, самоосвіті педагогів та учнів. Ведеться робота з популяризації книжкового фонду, вихованню бережливого ставлення до книги. Згідно з планом роботи, враховуючи потреби освітнього процесу, у бібліотеці оформляються книжкові виставки та тематичні полички, проводяться виховні заходи.

 1. Фінансове забезпечення діяльності ліцею.

Кошторисні призначення та їх освоєння.

Сума коштів, передбачених на функціонування Івано-Франківського академічного ліцею-інтернату на 2021/2022 н.р., становила 29411,11тис.грн. З них використано усі за призначенням.

Розподіл коштів за кодами економічної класифікації видатків був наступним

№ п/п Код ЕКВ Стаття видатків Сума, тис.грн.
1. 2110 Заробітна плата 18112,4
2. 2120 Нарахування на зарплату 3984,7
3. 2210 Предмети, матеріали 350
4. 2220 Медикаменти 10
5. 2230 Продукти харчування 4137,9
6. 2240 Послуги, крім комунальних 230
7. 2271 Оплата за теплопостачання 483,7
8. 2272 Оплата за водопостачання та водовідведення 175,1
9. 2273 Оплата за електропостачання 897,2
10. 2274 Оплата за природний газ 996,5
11. 2275 Оплата за інші енергоносії та комунальні послуги 17,9
12. 3110 Капітальні видатки
  13. 2730 Інші витрати. Грошова допомога дитині-сироті (для випускника) 15,708
    Разом 29411,11

 

Як видно з таблиці значна частина видатків – 22097 тис.грн. (75%) припадає на заробітну плату та нарахування на неї. На оплату продуктів харчування – 4137,9 (14%) та комунальних послуг 1573,9 тис.грн. (5%). Разом ці витрати становлять 27808,8 (95 %). Таким чином, на всі інші витрати припадає тільки 6 %.

У 2021/2022 н.р. на рахунок Благодійної організації «Благодійний фонд «Обдаровані діти сільської місцевості» надійшло 269,717 тис.грн., з яких використано 213,371 тис.грн. упродовж навчального року для покращення матеріально-технічного забезпечення закладу, організацію благодійних екскурсійних поїздок, цінні подарунки кращим учням ліцею.

4.Рівень навчальних досягнень учнів.

За підсумками 2021/2022 навчального року аналіз успішності учнів показав, що із 547 учнів ліцею високий рівень навчальних досягнень мають 53 ліцеїсти, що становить 9,7% від загальної кількості учнів (1 семестр 42 учні (7,6%).

За підсумками навчальних досягнень учнів на достатньому рівні закінчили навчальний рік 325 учнів, що становить 58,3%, із них:

у 8-х класах – 75 учнів – 53%,

у 9-х класах – 68 учнів – 50%,

у 10-х класах – 82 учні – 59%,

в 11-х класах – 90 учнів – 70%.

На середньому рівні навчальних досягнень рік закінчили 179 учнів – 32% від загальної кількості

Отже, якісна успішність у ліцеї становить 68%, що на 14,2% більше, ніж за І семестр поточного року. Найкращу якісну успішність показали:

11-І клас – 100%  – кл.кер. Дутчак О.С., вих.Яцишин С.В.,

11-П клас – 100%  – кл.кер. Мельник І.Б., вих.Статкевич Г.Б.,

11-Ф клас – 93% – кл.кер. Римар О.В., вих.Данилейчук І.М.,

10-І клас – 86% – кл.кер. Ліцовська О.П., вих.Владика Л.Т.,

10-Б клас – 84% – кл.кер. Худоногова М.А., вих.Мулик В.А.,

10-Ф клас – 79% – кл.кер. Яницька Г.Г., вих.Візнюк О.Я.

Нагороджені золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні»:

Гоник Олег Васильович, учень 11-П клас,

Лопуляк Анастасія Іванівна, учениця 11-І класу,

Люклян Софія Олегівна, учениця 11-І класу,

Рибак Надія Романівна, учениця 11-Ф класу,

Слободян Василь Ігорович , учень 11-П класу,

Солдат Адріана Василівна,  учениця 11-І класу,

Урбанович Михайло Ігорович, учень 11-І  класу,

Шкурат Анна Михайлівна, учениця 11-І класу,

Шолопак Віталіна Богданівна, учениця 11-П класу.

Нагороджені срібною медаллю:

Лахва Наталія Василівна,  учениця 11-П класу,

Маланчук Павло Васильович, учень 11-П класу,

Чобану Тетяна Сергіївна, учениця 11-П класу.

Нагороджені свідоцтвом про здобуття базової середньої освіти з відзнакою учні ліцею:

Вальків Мар’яна Володимирівна – 9-П клас,

Вітушинський Олег Романович – 9-А клас,

Зелик Вікторія Ярославівна – 9-П клас,

Пилюк Михайло Андрійович – 9-А клас,

Ровенко Аліна Василівна – 9-П клас,

Семків Аліна Вячеславівна – 9-Б клас,

Стефанишин Олександр Васильович – 9-А клас,

Федоренко Мар’яна Юріївна – 9-І клас,

Хлабатий Дем’ян Тарасович – 9-Б клас,

Самборська Ірина Василівна – 9-Б клас,

Павлів Дмитро Володимирович – 9-А клас.

Найнижчу якісну успішність показали

9-В клас – 41% – кл.кер. Рачій Н.В.., вих.Кравчук А.П.,

10-А клас – 40% – кл.кер. Єрмохіна Г.І., вих.Шпирка Ю.Б.,

8-В клас – 33,3% – кл.кер. Сегида Т.О., вих.Семанів О.М.,

11-А клас – 30% – кл.кер. Ткач О.М.., вих.Купчак І.А.

4.2 Результативність участі ліцеїстів в інтелектуальних змаганнях різного рівня.

Зміцнення суб’єктивних відносин між педагогами та учнями чітко пов’язана з результатами їх участі в інтелектуальних змаганнях. Тому педагоги, які займалися індивідуальною роботою з учнями, досягли високих результатів.

Участь у предметних турнірах, змаганнях, проектах.

Переможці обласного турніру

Команда юних біологів: Волощук Матвій, Семків Аліна, Довбня Костянтин,Кестер Анатолій. Керівник – Тетяна Сегида. Посіли ІІ місце.

Команда юних інформатиків: Козоровська Катерина, Портечин Богдан, Довбня Костянтин, Кестер Анатолій, Грицак Іван. Керівник – Іван Мельник. Посіли ІІІ місце.

Участь команди ліцею в обласних відкритих змаганнях учнівської молоді з радіозв’язку на коротких хвилях, присвячених захисту пам’яток культурної старовини України учнів 11-П класу Шолопак Віталіни, Янюк Юлії, Олексюк Тетяни, Лахви Наталії, Ільків Вероніки. Керівник – Михайло Дудидра. Посіли ІІІ місце

Участь команди ліцею в проєкту ДТЕК «Енергоефективні школи: курс «Абетка з основ житлово-комунального управління. Розумний будинок» – вересень-грудень 2021р. учнів 11-П класу – Бардюк Андріани, Островської Анастасії, Кривак Марії, Петрик Юлії, Салюк Тетяни, Черниш Анни, Чобану Тетяни, Яремчук Галини. Керівник – Михайло Дудидра.

Участь ліцеїстів в ІІ /обласному/ етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН.

Переможці ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН України 2021/2022 н.р.

У ІІ-ому /обласному етапі/ конкурсу-захисту учнівських науково-дослідних робіт брали участь 6 ліцеїстів.

Відповідно до ухвали журі призерами стали 6 ліцеїстів, що становить 100% від усіх учасників з числа учнів закладу.

Розподіл здобутих призових місць виглядає наступним чином:

Перших місць                        4

Других місць                         1

Третіх місць                          1

Яковишин Іван (учитель Іван Мельник) зайняв ІІ місце на ІІІ етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН України, відділення комп’ютерні науки, секція Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми.

Лемко Максим (учитель Наталія Садкова) зайняв ІІІ місце на ІІІ етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН України.

Результати ІІ /міського/ етапу олімпіад з базових дисциплін.

У ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін брало участь 58 учнів (25 переможців). Із 44 навчальних закладів Івано-Франківської ТГ ліцей-інтернат посів 8 місце за якісними показниками. Це такі учителі: ОлегТкач, Марія Дворська, Михайло Дудидра, Юрій Пахомов, Галина Яницька, Ірина Бойчук, Наталія Дойонко, Лілія Курган, Наталія Садкова, Юлія Василюк, Людмила Андрейчук, Олександра Никируй, Наталія Адамчук, Леся Кульчак,  Тетяна Сегида, Світлана Капущак, Іван Мельник,  Олеся Дутчак, Олександра Фелик, Оксана Боднарчук, Олександра Ліцовська, Михайло Дудидра.

У ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін брало участь 11 учнів, (10 переможців).

Розподіл здобутих призових місць виглядає наступним чином:

Других місць                         6

Третіх місць                          4

Учителі, які підготували переможців: Михайло Дудидра, Лілія Курган, Наталія Садкова, Юлія Василюк, Людмила Андрейчук, Олег Ткач, Леся Кульчак, Олександра Никируй, Наталія Адамчук.

Переможці українознавчих конкурсів: Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді ім.Т.Шевченка (ІІ етап) Надкернична Мирослава ІІ місце (учитель Галина Яницька), Зомчак Аліна ІІІ місце ( учитель Світлана Капущак).

Міжнародний конкурс знавців української мови ім.Петра Яцика (ІІ етап)

Павлюк Валерія І місце (учитель Марія Дворська), Шкурат Анна ІІ місце (учитель Галина Яницька).

XV Міжнародний конкурс з українознавства для учнів 8-11 класів: Тетяна Опарик ІІ місце (учитель Марія Дворська).

Участь в онлайн-олімпіадах.

Учні ліцею є активними учасниками та численними переможцями інтернет-олімпіад із базових дисциплін.

Результати вступу випускників 2021 р.

Важливим показником результативності освітнього процесу та показником суспільного іміджу є вступ випускників до вищих навчальних закладів. Ці результати є предметом постійного моніторингу і щороку обговорюються на засіданні педагогічної ради ліцею.

За підсумками 2020/2021 навчального року 142 учні 9-х класів продовжили навчання. Із них 101 учень – у 10-му класі ліцею, 5 учні – у ЗПТО, 28 учнів – у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, 2 учні – виїхали на навчання за межі України.

Із 113 випускників 11-х класів продовжили навчання  106 випускників, в т.ч.: 5 – у ЗПТО, 7 – у ВНЗ І-ІІ р., а 91 випускник – у ВНЗ ІІІ-ІV р., а 3 – виїхало за кордон на навчання, працюють – 5 випускників.

4.3. Організація та проведення дистанційного навчання.

У зв’язку з епідеміологічною ситуaцією, що склaлася в Укрaїні, оголошенням воєнного стану, освітній процес в Івано-Франківському академічному ліцеї-інтернаті переважно відбувався в онлайн-режимі, до якого педагогічний колектив був уже підготовлений. Через формальну та неформальну освіту педагоги підвищували свою кваліфікацію щодо використання інформаційно-комунікативних (цифрових) технологій в освітньому процесі. Педагогічні ради та методичні нарaди aдміністрація ліцею також проводила в дистанційному режимі. Залежно від можливостей учнів, педагоги закладу використовували різні форми дистанційного навчання: самостійні роботи, лекції, семінари, уроки, практичні заняття, лабораторні зaняття, консультaції, виховні заходи через використання технічних та інформаційних засобів. Перевага нaдaвaлася електронній пошті, соціальним мережам, засобам онлайн-зв’язку, форумам, освітнім платформам, aудіо та відеоконференціям. Під час дистанційного навчання відбувалася регулярна та змістовна взаємодія суб’єктів дистанційного навчання (вчителів, учнів, батьків);не менше 30% навчального часу, передбаченого освітньою програмою закладу освіти, було організовувано в синхронному режимі; регулярно відстежувалися результати навчання учнів, а також надавалася їм підтримка в освітньому процесі; адміністрацією ліцею-інтернату проводився контроль (у спосіб, схвалений педагогічною радою) за виконанням освітніх програм; моніторинг та контроль якості дистанційного навчання (відстеження регулярності синхронної взаємодії, формування в учнів навичок самоконтролю, способи забезпечення академічної доброчесності в умовах віддаленості учасників дистанційного навчання, вивчення думки учасників освітнього процесу щодо недоліків і труднощів у навчанні, визначення потреби в навчанні педпрацівників та організація відповідного навчання). Уроки в основному проводилися з використанням сервісів Google Classroom, ZOOM, GOOGLE MEET, Viber, освітніх платформ «Всеосвітa». Учні мали доступ до навчального контенту «Всеукраїнська школа онлайн». Дистанційне навчання виявило низку проблем:

– створення єдиної освітньої платформи для дистaнційного нaвчання;

–  психоемоційні труднощі; низькa мотивaція учнів до нaвчання;

– нaдмірне навантaження учасників освітнього процесу;

– недотримaння aкадемічної доброчесності.

Отже, дистaнційну освіту та дистaнційне нaвчання сьогодні слід розглядати в контексті глобaльної освіти, оскільки вона пов’язана з побудовою нової освітньої технології, яка передбачає застосування нових засобів навчання, зокремa комп’ютерів, інформаційних мереж, глобальної системи Інтернет та необхідних умінь, навичок та компетентностей.

 1. Виховна робота в закладі.

5.1.Результативність виховної роботи.

Виховна робота ліцею-інтернату була організована відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про повну середню освіту», від 18.12. 2018 р. № 2657-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», Указів Президента України від 25.06.2013 № 344/2013 «Про національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», від 18.05.2019 № 286/2019 «Про стратегію національно-патріотичного виховання», Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р, наказів Міністерства освіти і науки України від 07.09.2000 №439 «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України», від 31.10.2011 №1243 «Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», від 08.04.2016 № 405 «Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки щодо протидії торгівлі людьми на період до 2020 року», від 02.10.2018 № 1047 «Методичні рекомендації щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами», листів Міністерства освіти і науки України від 18.05.2018 № 1/11-5480 «Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству», від 29.01.2019 № 1/19-881 «Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18 грудня 2018 р. № 2657-VIII, від 16.07.2021 року № 1/9–362 «Деякі питання організації виховного процесу у 2021/2022 н.р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок» та інших нормативно-правових документів, що регулюють освітній процес.

Метою виховної роботи у 2021/2022 н.р. є формування усебічно розвиненої, цілісної особистості, здатної до критичного мислення.

Реалізація виховної діяльності здійснювалася через вирішення таких завдань:

 • формування в молодого покоління високої патріотичної свідомості, виховання любові до рідної землі, українського народу, шанобливе ставлення до його культури;
 • формування моральної активності особистості, чесності, правдивості, працелюбності, справедливості, гідності, милосердя, толерантності, терпимості до іншого, миролюбності, готовності допомогти іншим, обов’язковості, ввічливості, делікатності, тактовності; вміння працювати з іншими; здатності вибачати і просити вибачення; протистояти виявам несправедливості, жорстокості;
 • формування усвідомлення природи в житті людини, почуття особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них, здатності гармонійно співіснувати з природою; екологічної безпеки, критичної оцінки споживацько-утилітарного ставлення до природи, вміння протистояти негативним проявам;
 • виховання особистості, яка має систему елементарних мистецьких знань, адекватно сприймає художні твори, здатна збагнути та виразити власне ставлення до мистецтва, прагне та вміє здійснювати творчу діяльність у мистецькій сфері;
 • виховання усвідомлення дітьми та учнівською молоддю соціальної значущості праці, розвиненої потреби в трудовій активності, конкурентноспроможних громадян на сучасному ринку праці;
 • формування негативного ставлення до шкідливих звичок, пропаганди здорового способу життя, захисту, збереження та розвитку здоров’я школярів,
 • формування вміння цінувати себе як носія фізичних, духовних та соціальних сил, вміння протистояти негативним проявам у суспільстві, бути компетентним у питаннях захисту власного здоров’я;
 • оптимальне поєднання форм організації виховної роботи: індивідуальної, групової, масової;
 • здійснення взаємодії з органами учнівського самоврядування, інтеграція зусиль батьківської громади, правоохоронних органів та установ системи охорони здоров’я.

Для реалізації цих завдань у ліцеї розроблений план виховної роботи, який містить заходи, спрямовані на виконання нормативних документів, програм, проєктів, затверджених директором ліцею-інтернату.

Аналіз відвіданих уроків та виховних заходів засвідчив, що виховна робота проводиться на належному рівні, використовували сучасні виховні технології, методи та форми виховання.

У 2021/2022 навчальному році педагогічним колективом згідно з річним планом роботи навчального закладу було проведено:

 • 18 загальноліцейних виховних заходів;
 • 15 показових виховних годин;

– тематичні тижні виховної роботи:

-тиждень національно-патріотичного виховання «З Україною в серці» організований заступником директора з ВР Людмилою Андрейчук, вихователями Марією Паснак, Ганною Статкевич, Алісою Кравчук, класними керівниками Іваном Мельник, Наталією Адамчук, Надією Рачій, бібліотекарем Марією Хміль, педагогом-організатором Галиною Грицук;

-тиждень Відповідальності людини (онлайн) проведений заступником директора з ВР Людмилою Андрейчук, вихователями Марією Паснак, Алісою Кравчук, Стефанією Янклевич, Марією Білоган, Вірою Мулик, Уляною Фущич, Олександрою Владикою, Марією Середюк, Іриною Купчак, класними керівниками Олегом Ткачем, Світланою Капущак, бібліотекарем ліцею Марією Хміль та педагогом-організатором Галиною Грицук;

-тиждень «Толерантність – шлях до порозуміння» (онлайн) організований соціальним педагогом та практичним психологом Світланою Ступарик, педагогом-організатором Галиною Грицук, класними керівниками та вихователями 8-11 класів, бібліотекарем Марією Хміль;

-тиждень Безпеки дорожнього руху (онлайн) проведений інженером з охорони праці Аліною Євтушенко, педагогом-організатором Галиною Грицук, класними керівниками та вихователями 8-11 класів;

-тиждень заходів щодо протидії насильства (онлайн) проведений соціальним педагогом та практичним психологом Світланою Ступарик, педагогом-організатором Галиною Грицук,  вихователями 8-11 класів;

-тиждень Доброчесності організований заступником директора з ВР Людмилою Андрейчук, класними керівниками Олегом Ткачем, Наталією Садковою, Марією Худоноговою, Наталією Яремою, Тетяною Сегидою, Світланою Капущак, Оксаною Римар, вихователями Ольгою Семанів, Марією Середюк, Уляною Фущич, Олександрою Владикою, Вірою Мулик;

-тиждень здоров’я «Ми – здорова нація» проведений заступником директора з ВР Людмилою Андрейчук, педагогом-організатором Галиною Грицук, вихователями Олександрою Владикою, Уляною Фущич, вчителем фізичної культури Андрієм Цурканом;

-тиждень Мужності «Вони тримали для нас мирне небо» організований заступником директора з ВР Людмилою Андрейчук, вихователями Уляною Фущич, Олександрою Владикою, Марією Середюк, Олександром Грабаном, Стефанією Янклевич, Вірою Мулик, Ольгою Рассуждай, Марією Янишин, класними керівниками Любов’ю Дженджерухою, Галиною Худин, Іваном Мельником, вчителем історії Юлією Василюк, вчителем фізичної культури Андрієм Шевчуком, педагогом-організатором Галиною Грицук та бібліотекарем Марією Хміль.

Для педагогічного колективу ліцею патріотичний напрямок роботи був і залишається пріоритетним. Педагогами, вихователями та класними керівниками навчального закладу використовувалися різні форми та методи роботи. Зокрема проведено тематичні тижні виховної роботи; уроки пам’яті, тематичні бесіди, виховні години, години спілкування, усні журнали, розмова за круглим столом, уроки мужності, години пам’яті, акції, зустрічі з учасниками АТО, воїнами ООС, уроки-презентації, години відкритих думок, вахту пам’яті, флешмоб, вечір-пам’яті, вечір-спомин, уроки-реквієми, колективні творчі справи, проєкти, організовані екскурсії в музеї міста Івано-Франківська та області.

Педагогічний колектив ліцею-інтернату успішно використовує в своїй практиці новітні інноваційні виховні технології. Впродовж року педагоги працювали над реалізацією 11 проєктів та ряду колективних творчих справ.

Тісно співпрацюють педагоги ліцею з обласною бібліотекою для юнацтва та центральною міською бібліотекою.

На виконання навчальних програм з метою ознайомлення ліцеїстів з пам’ятниками культури, архітектури і природи рідного краю у 2021/2022 н.р. було організовано 21 екскурсію.

З метою постійного контролю за охопленням навчання та вихованням дітей в ліцеї здійснюється контроль за відвідуванням учнями занять. Адміністрація ліцею впродовж року систематично здійснювала аналіз причин відсутності учнів на уроках. Питання відвідування учнями занять розглядалося на нараді за участі директора, засіданнях учнівського самоврядування, загальноліцейних батьківських зборах, засіданні педагогічної ради.

Основними напрямами роботи забезпечення соціальної підтримки дітей пільгових категорій було виявлення та облік таких учнів, створення умов для їхнього навчання, виховання й розвитку. На початку навчального року здійснено вивчення особових справ учнів класними керівниками, вихователями, соціальним педагогом складено соціальні паспорти класів, оновлюється банк даних.

У ліцеї проводилися заходи з профілактики злочинності, правопорушень та запобіганню бездоглядності серед неповнолітніх. З метою недопущення дитячого насилля в учнівському колективі розроблений план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу на 2021/2022 н.р.

Виховні заходи окремих класів

Ціннісне ставлення до суспільства і держави

18.10.2021р. Челендж «Цінуємо…Згадуємо…Пам’ятаємо», організований вихователями Марією Паснак, Ганною Статкевич та бібліотекарем Марією Хміль, під час якого учні 8-І та 11-П класів та педагоги декламували вірші про героїв ОУН-УПА, революцію Гідності та АТО.

19.10.2021р. Брейн-ринг «Скарби України», проведений вихователями Марією Білоган та Алісою Кравчук, де змагалися дві команди – «Еврика» (9-А клас) та «Ерудити» (9-В клас), а членами журі виступили учні 8-І класу.

21.10.2021р. Квест-екскурсії в минуле вулицями міста Івано-Франківська «Сторінками боротьби – вулицями пам’яті: Євгена Коновальця, Степана Бандери, Романа Шухевича». Знавцями історії ОУН-УПА виступили учні 11-П, 8-І, 9-В та їхні наставники вихователі Ганна Статкевич, Марія Паснак, Аліса Кравчук.

22.10.2021р. Літературно-музична композиція «Боже Україну збережи», яку провели вихователь Марія Паснак та бібліотекар Марія Хміль.

11.11.2021р Круглий стіл (онлайн) «Уроки Великого українця: Богдан Гаврилишин» організований класним керівником Світланою Капущак та вчителем історії, вихователем Марією Середюк за участі учнів 9-Б класу.

25.11.2022р. Година пам`яті (онлайн) «Голодомор в Україні» проведена вихователями Іриною Купчак, Ольгою Рассуждай, класними керівниками Олегом Ткачем, Наталією Садковою для учнів 11-А та 9-П класів.

25.11.2022р. Година пам`яті (онлайн) «Україна пам’ятає» проведена класним керівником Любов’ю Дженджерухою та вихователем Марією Янишин за участі учнів 8-П класу.

26.11.2021р. Акція (онлайн) «Запали свічку пам’яті» до Дня вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933рр. організована класними керівниками та вихователями 8-11 класів та педагогом-організатором Галиною Грицук.

21-23.02.2022р. Виставка малюнків-плакатів «Мальована історія Майдану, подій в АТО, ООС» організована вихователями Уляною Фущич та Олександрою Владикою та учнями 10-П та 10-І класів.

21-23.02.2022р. Інформаційний вісник «Ангели Майдану, АТО, ООС – обрані долі» організований вихователями Уляною Фущич та Олександрою Владикою

21.02.2022р. Усний журнал «Ті, що відстоювали майбутнє України», який провела вчитель історії Юлія Василюк та учні 11-х класів.

22.02.2022р. Година пам’яті «Я повернусь…» (онлайн) проведена вихователем Ольгою Рассуждай та класним керівником Наталією Садковою за участі учнів 9-п класу.

23.02.2022р. Година пам’яті «Мамо, я не повернусь…» проведена вихователем Вірою Мулик та класним керівником Марією Худоноговою.

23.02.2022р. Урок пам’яті «Схиляєм голову сьогодні перед тими‚ хто за майбутнє вийшов на Майдан» проведений класним керівником Галиною Худин, вихователем Стефанією Янклевич та бібліотекарем Марією Хміль.

23.02.2022р. Година пам’яті «Уклонімось низько до землі тим, хто в серці буде вічно жити» проведена класним керівником Любов’ю Дженджерухою та вихователем Марією Янишин за участі учнів 8-П класу.

Ціннісне ставлення до культури і мистецтва

07.12.2021р. Вікторина «Культурна спадщина» проведена вчителем історії Марією Середюк за участі учнів 9-Б класу.

25.12.2021р Віртуальна подорож «Моє Прикарпаття» (онлайн) організована вихователем Уляною Фущич.

25.12.2021р. Коляда в ліцеї «Во Вефлеємі нині новина» організована педагогом-організатором Галиною Грицук та класними керівниками 8-11 класів.

14.02.2022р. Виставка-фотоколаж «Народознавство – це знання народу, його традицій, звичаїв, обрядів» організована вихователем Світланою Люклян та учнями  9-І класу.

14.02.2022р. Виставка робіт «Вишивка. Види вишивок» організована вихователем Ганною Статкевич та учнями 11-П класу.

15.02.2022р. Майстер-клас «Навчання різних технік вишивки» проведений вихователем Світланою Люклян для учнів 9-І класу.

18.02.2022р. Година духовності «Божа наука» проведена вихователем Світланою Люклян.

07.03.2022р. Челендж (онлайн) «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття» (онлайн) проведений вихователем Уляною Фущич.

Ціннісне ставлення до себе

12.11.2021р. Година спілкування (онлайн) «15 сходинок відповідального особистого зросту людини» проведена вихователем Уляною Фущич.

15.-21.11.2021р. Конкурс малюнка (онлайн) «Мій кращий друг – безпечний рух» (онлайн) організований інженером з охорони праці Аліною Євтушенко.

15.11.2021р. Єдиний урок (онлайн) «Безпека на дорозі – безпека життя» проведений класними керівниками 8-11 класів.

16.11.2021р. Тренінг з учнями 10-х класів «Перша допомога у станах загрози життю при ДТП» проведений вчителем предмета «Основ здоров’я» Наталією Дойонко.

17.11.2021р. Тематична вікторина (онлайн) «Твоє життя – найцінніший скарб, то ж не залиш його без барв» проведена класним керівником Світланою Капущак та вихователем Марією Середюк за участі учнів 9-Б класу.

23.11.2021р. Година спілкування (онлайн) «Ми проти насильства» проведена вихователем Іриною Купчак з учнями 11-А класу.

24.11.2021р. Круглий стіл (онлайн) «Правова допомога. Булінг в учнівському середовищі» організований вихователем Марією Яцишин.

25.11.2021р. Розмова по колу (онлайн) «Булінг в дитячому середовищі» організована вихователем Марією Паснак з учнями 8-І класу.

29.11.-01.12.2021р. Конкурс малюнків та плакатів «Бути здоровим – бути сучасним!» серед учнів 8-11 класів організований заступником директора з ВР Людмилою Андрейчук, вихователями Олександрою Владикою та Уляною Фущич, педагогом-організатором Галиною Грицук.

29.11.2021р. Круглий стіл зі шкільними офіцерами Управління Патрульної поліції майором Віталієм Паращуком, Вікторією Козенчук та працівником «Благодійного фонду БФРЦ» «Захід шанс» Володимиром Поляковим і головою БФ «Волна» Олександром Цюпою на тему «Наркоманія – дорога в нікуди» організований вихователями Олександрою Владикою, Уляною Фущич за участі учнів 9-В, 10-П, 10-І класів.

29.11.2021р. Виховна година «Магічний урок доброчесності» проведена класними керівниками Олегом Ткачем та Тетяною Сегидою для учнів11- А, 8-В класів.

30.11.2021р. Форум-театр «Моя позиція» організований класним керівником Наталією Садковою за участів учнів 9-П класу.

30.11.2021р. Лекторій-зустріч із шкільними офіцерами поліції Управління Патрульної поліції в Івано-Франківській області учнів 10-І та 10-П класів «Коло проблем, або коли ми ризикуємо» організована вихователями Олександрою Владикою, Уляною Фущич.

01.12.2021р. Заняття «Добро. Чесність» проведене класними керівниками Оксаною Римар та Наталією Яремою з учнями 11-Ф та 9-А класів.

01.12.2021р. Відеотревел «Здоров`я – цінність життя.» (транслювання соціальних роликів на моніторі у вестибюлі ліцею на перервах) організований заступником директора з ВР Людмилою Андрейчук, вихователями Олександрою Владикою та Уляною Фущич, педагогом-організатором Галиною Грицук.

02.12.2021р. Зустріч-диспут учнів 10-І, 10-П та 9-В класів з інспекторами відділу зв’язку з громадськістю УПП в Івано-Франківській області Тетяною Беркій та Наталею Попадюк на тему: «Що для мене поняття  «доброчесність?» організована вихователями Уляною Фущич та Олександрою Владикою.

02.12.2021р. Флешмоб «Ми – здорова нація!» проведений вихователями Олександрою Владикою, Уляною Фущич з учнями 8-10 класів.

03.12.2021р. Інтерактивний урок «Академічна доброчесність. Проблеми та перспективи» проведений вихователем Вірою Мулик та класним керівником Марією Худоноговою за участі учнів 10-Б класу.

03.12.2021р. Диспут «Конфлікт інтересів» проведений класним керівником Світланою Капущак, вихователем Марією Середюк, де учні розглядали різні нестандартні ситуації та визначали, чи є в них конфлікт інтересів.

22.02.2022р. Футбольний турнір присвячений вшануванню пам’яті випускника ліцею Андрія Прошака, який загинув захищаючи риторіальну цілісність України, організований вихователями Олександром Грабаном, Стефанією Янклевич та вчителем фізичної культури Андрієм Шевчуком.

Ціннісне ставлення до людей

21.10.2021р. Круглий стіл «Від лісоруба до радника президента» організований вихователями Марією Паснак, Марією Білоган, Алісою Кравчук, присвячений вшануванню пам’яті видатного українця Богдана Гаврилишина.

12.11.2021р. Інформаційна година (онлайн) «Богдан Гаврилишин. 10 цікавих фактів про життя» проведена вихователем Олександра Владикою.

16.11.2021р. Година спілкування (онлайн) «На доброму серці тримається весь світ» проведена вихователем Ганною Статкевич.

17.11.2021р. Година відкритих думок (онлайн) «Толерантність як категорія етики» проведена вихователем Іриною Купчак з учнями 11-А класу.

18.11.2021р. Розмова по колу (онлайн) «Посміхнись тому, хто зліва, посміхнись тому, хто справа, ми – одна сім’я! організована вихователем Марією Білоган з учнями 9-А класу.

30.11.2021р. Круглий стіл (онлайн) «Що для мене поняття «доброчесність?» за участі інспекторів відділу зв`язку з громадкістю УПП в Івано-Франківській області Тетяни Беркій, Наталії Попадюк організований вихователями Уляною Фущич Олександрою Владикою з учнями 10-П, 10-І класів.

29.03.2022р. Година спілкування (онлайн) «Твори добро, бо ти – Людина» проведена вихователем Стефанію Янклевич з учями 11-В класу.

Ціннісне ставлення до праці

20.10.2021р. Інтелектуальна гра «Калейдоскоп професій» проведена вихователем Алісою Кравчук між учнями 9-Вкласу.

10.12.2021р. Майстер-клас «Новорічна прикраса» організований вихователем Уляною Фущич для учнів 10-П класу.

22.02.2022р. Майстер-клас «Голуб миру» проведений вихователями Уляною Фущич, Олександрою Владикою, Марією Середюк, Олександром Грабаном, Стефанією Янклевич, Вірою Мулик за участі учнів 8-11 класів.

23.03.2022р. Відеолекторій «Професії мого краю» (онлайн) проведений вихователем Уляною Фущич для учнів 10-п класу.

17-18.04.2022р. Акціії «Весняна толока», «Зробимо наш ліцей кращим» організований педагогами ліцею щодо благоустрою території біля гуртожитку та навчального корпусу.

19.05.2022р. Круглий стіл «Світ професій, праця та покликання» (онлайн) організований класним керівником Надією Рачій та вихователем Алісою Кравчук за участі учнів 9-В класу.

03.06.2022р. Зустріч-онлайн із начальником відділу по роботі з безробітними Державного центру зайнятості в Івано-Франківської області Наталією Мельниковою на тему «Вибір професії. Попит на ринку праці», організатори: класний керівник Олександра Никируй, вихователь Світлана Люклян за участі учнів 9-І класу.

03.06.2022р. Тестування «Моя майбутня професія», «Яка професія мені підходить» (онлайн) проведене представниками Державного центру зайнятості Івано-Франківської області, організатори: класний керівник Олександра Никируй, вихователь Світлана Люклян за участі учнів 9-І та 11-І класів.

Ціннісне ставлення до природи

01.10.2022р. Усний журнал «Сторінками Червоної книги» проведений класним керівником Любов’ю Дженджерухою та вихователем Марією Янишин за участі учнів 8-П класу.

02.11.2021р. Акція (онлайн) «Посади дерево збережи природу» організована класним керівником Галиною Худин та вихователем Стефою Янклевич.

22.04.2022р. Інформаційна година (онлайн) «Година Землі» до Міжнародного дня Землі проведена класним керівником Марією Худоноговою та вихователем Вірою Мулик

Загальноліцейні урочистості та виховні заходи

01.09.2021р. Свято Першого дзвоника «Ти у мене єдина Україно!» організовано заступником з ВР Людмилою Андрейчук та педагогом-організатором Галиною Грицук.

21.09.2021р. Флешмоб «Кошик миру з Україною в серці!» організований вихователями Олександрою Владикою, Уляною Фущич, класними керівниками Олександрою Ліцовською та Оксаною Боднарчук.

21.09.2021р. Челендж «Я, Ти , Ми – за мирне небо на землі!», приурочений до Міжнародного дня миру, проведений вихователями Олександрою Владикою, Уляною Фущич, класними керівниками Олександрою Ліцовською та Оксаною Боднарчук.

30.09.2021р. Участь у флешмобі до Дня усиновлення організований з Службою дітей м. Івано-Франківська. Супровід ліцеїстів: педагог-організатор Галина Грицук, вихователі Олександра Владика, Уляна Фущич.

03.10.2021р. Відеоролик-привітання від учнів ліцею «Вчительській долі присвячується…» до Дня працівника освіти (онлайн) створений педагогом-організатором Галиною Грицук.

14.10.2021р. Виставка-хронологія художніх робіт, плакатів, колажів «Захисники. Від козацтва до сьогодення» до Дня Покрови організована педагогом-організатором Галиною Грицук.

22.10.2021р. Презентація ФК «Ліцей-Вікторія» на Вічевому майдані м. Івано-Франківська. Спортивний флешмоб у підтримку здорового способу життя та популяризації футболу організований адміністрацією ліцею, класними керівниками, вихователями, тренерами ФК «Ліцей-Вікторія».

02.12.2021р. Флешмоб «Життя – це рух, здоровий рух!» організований вихователями Олександрою Владикою та Уляною Фущич

06.12.2021р. Загальноліцейний виховний захід «Ми діти держави, де воля і мир» до Дня Збройних Сил України проведений заступником з ВР Людмилою Андрейчук та педагогом-організатором Галиною Грицук.

26.11.2021р. Відеоролик-реквієм «Жнива скорботи у пам’яті навіки» (онлайн) пам’яті жертв Голодомору 1932-33рр створений педагогом-організатором Галиною Грицук.

05.12-19.12.2021р. Загальноліцейна акція «Наповнюймо серця добрими справами» до Дня Святого Миколая, зустріч з сестрами згромадження «Воплоченого слова», передача подарунків для мешканців будинку одинокої матері та дитини с. Горохолино організована вихователями Уляною Фущич, Олександрою Владикою та волонтерським загоном «Школа Милосердя» в рамках реалізації довготривалого соціального проєкту «Школа милосердя».

24.12.2021 Виїзна благодійна акція із концертною програмою та солодкими подарунками в Більшівцівський будинок для людей похилого віку та інвалідів «Йдемо по світу з колядою, несемо радість людям всім» організована вихователями Світланою Яцишин, Іриною Купчак, Марією Янишин, Іриною Данилейчук, класними керівниками Оксаною Римар Олександрою Дутчак, Любов’ю Джендерухою, Олегом Ткачем.

27-28.12.2021р. Святковий концерт «В новорічну ніч казкову…» проведений педагогом-організатором Галиною Грицук.

16.02.2022р. День Єднання. Загальноліцейне виконання Гімну України організований адміністрацією ліцею та класними керівниками.

15.04.2022р. Благодійний онлайн-концерт «Ніжність моя у листах розгубилась» проведений педагогом-організатором Галиною Грицук.

19.05.2022р. Загальноліцейний онлайн-флешмоб до Дня вишиванки «Пишаюсь вишиванкою моєю, несу у світ традиції свої» організований педагогом-організатором Галиною Грицук.

07.06.2022р. Свято Останнього дзвоника «Прощавай, рідний ліцею» (онлайн) організоване заступником з ВР Людмилою Андрейчук та педагогом-організатором Галиною Грицук.

25.06.2022р. Урочисте вручення свідоцтва про повну середню загальну освіту «До нових зустрічей» організоване заступником з ВР Людмилою Андрейчук та педагогом-організатором Галиною Грицук.

Творчі конкурси, проєкти

Вихователь Марія Середюк брала участь у VІ Міжнародному міждисциплінарному конкурсі наукових і мистецьких робіт імені Володимира Маняка та Лідії Коваленко «Регіональна/локальна історія в контексті осмислення епохи  Голодомору – геноциду українського народу».

Вихователь Світлана Яцишин брала участь у ХІ Всеукраїнському екологічному конкурсі УГКЦ «Відповідальність за створіння», І місце у номінації «Молитва» за молитву «Подяка Господу за все».

Вихователі Уляна Фущич, Олександра Владика, брали участь у Національному конкурсі «Благодійна Україна – 2021», в номінації «Акція року» волонтерський загін «Школа Милосердя», нагороджені дипломом за участь.

Вихователь Уляна Фущич – учасник Міжнародного конкурсу малюнків-плакатів «Для Бога я зроблю найкраще» 2022 (Ангеліна Василів 10-П клас – спеціальна відзнака; Вікторія Кохановська 9-П клас – відзнака поза конкурсом; Анна Абрам`як 10-П клас – 3 місце).

Керівник гуртків художньої самодіяльності Галина Грицук брала участь у VІ Міжнародному вокальному конкурсі-фестивалі «Зоряні мости» до Дня Європи – І премія.

Гурткова робота.

У навчальному закладі створено середовище для формування творчих здібностей наших ліцеїстів. Виховання обдарованих особистостей передбачає формування і розвиток здібностей та реалізацію їх можливостей у майбутньому. Саме гурткова робота покликана створити такі умови виховання в позаурочний час, які б ефективно сприяли розвитку і вихованню дитини. Заняття в гуртках забезпечує вихованцям бажаний відпочинок і водночас виховує їх.

Упродовж 2021/2022 н.р. в навчальному закладі працювало 2 гуртки художньої самодіяльністі: «Вокальний ансамбль «Росава» та «Естрадний спів».

Заняття гуртків мають чітку структуру, методично грамотно побудовані. Систематично проводився облік відвідування дітей. Відвідують гуртки учні 8-11 класів.

На базі ліцею-інтернату також організовано роботу гуртків від МАН «Української мови», «Правознавства», в яких займаються учні ліцею.

Крім того, ліцеїсти відвідують музичні школи міста, ДЮСШ№3 «Прикарпаття», Футбольну Академію «Прикарпаття», НФК «Ураган», ДЮСШ №1 олімпійського резерву, художню школу тощо.

Вивчення, аналіз та узагальнення зайнятості учнів у позаурочний час дають можливість констатувати, що із 554 ліцеїстів – 27 (4,8%) займаються у ліцейних гуртках, в гуртках МАН – 40 учнів (7,2%), ФК «Вікторія-Ліцей» – 163 учні (29,4%), у дитячих спортивних школах – 43 учні (7,7%), у музичних школах – 7 учнів (1,2%), інші заклади – 18 учнів (3,2%).

Позашкільна освіта сприяє розвитку інтересів та нахилів школярів, забезпечує їх особистісне становлення та самоствердження. Заклад має певні напрацювання щодо створення умов для позакласної та позашкільної діяльності.

Відсоток учнів ліцею, охоплених позашкільною освітою в 2021/2022 н.р., складає 53,7%.

Учасники гуртків брали участь у таких позашкільних конкурсах:

Онлайн-участь у конкурсі талантів «Школа має талант-2022» між загальноосвітніми школами України (організатори Університет Короля Данила, громадська організація «Школа розвитку сучасного мистецтва «Стар Тім»), 17 травня 2022р., м. Івано-Франківськ: Мирослава Денис (11-Ф клас), Сергій Дідушко (11-Ф клас), Юлія Гавран (11-Ф клас), Анна Левицька (9-Б клас), Софія Василишин (11-П клас). Підготувала керівник гуртка художньої самодіяльності Галина Грицук.

Участь у ІІ-му загальноміському відкритому вокальному конкурсі онлайн «Пісенний вернісаж» (організатори: Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради, Управління позашкільної освіти Івано-Франківської територіальної громади департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради, Івано-Франківський міський центр дитячої та юнацької творчості (далі – ІФ МЦДЮТ) у співпраці з Університетом Короля Данила) 01 червня 2022 р. Учасники: Сергій Дідушко (11-Ф клас) – лауреат ІІІ премії, Анна Левицька (9-Б клас) – лауреат ІІІ премії, Софія Василишин (11-П клас) – спеціальна відзнака журі. Підготувала керівник гуртка художньої самодіяльності Галина Грицук.

ФК «Ліцей-Вікторія».

Команда U-14 посіла 7 місце у Вищій Лізі Чемпіонату України за підрахунками І кола ігор на рівні області. Також U-14 посіла 5 місце в Чемпіонаті області, фіналісти турніру м. Бурштин. Тренери – Юрій Костишин та Юрій Дякун. Кращими гравцями стали: Максим Бомак, Віталій Шпачинський, Денис Калиняк, Андрій Данильчук, Євген Миронюк.

Команда (U-15) за підсумками Чемпіонату України футболу 2021 посіла 6 місце. U-15 – учасники Зимового кубку області. Тренер команди – Олег Ольшанецький. Кращими гравцями стали: Денис Жаб’як, Олег Боднар, Вадим Куриляк, Максим Грабан, Назар Цимбал, Максим Гладич.

Команда U-16 посіла 8 місце за підрахунками І кола Чемпіонату України та 2 місце в Чемпіонаті області. Учасники Зимового кубку ДЮФЛ, їх тренери – Ярослав Ватаманюк (до 17.11.2021р.) та Юрій Шпирка. Кращими гравцями команди стали: Максим Угринюк, Андрій Дем’янчук, Дмитро Павлів.

Команда U-17 посіла 2 місце у Чемпіонаті України. U-17 – учасники Зимового кубку ДЮФЛ. Старший тренер команди – Андрій Шевчук. Кращими гравцями стали: Петро Кривокульський, Ярослав Бабак, Назарій Максимів, Станіслав Литвин, Павло Стефанюк, Олег Штогрин.

У рамках тижня Мужності «Вони тримали для нас мирне небо» команда ліцею «Вікторія-Ліцей» взяла участь у футбольному турнірі, присвяченому пам’яті Андрія Прошака.

5.2.Стан розвитку учнівського самоврядування.

Учнівське самоврядування «Нова Формація» Івано-Франківського академічного ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради є добровільним об’єднанням учнів, метою якого є розвиток громадянської позиції, лідерських, організаторських здібностей, навичок партнерства, критичного мислення, гуманності та толерантності у співпраці з учнівським, педагогічним та батьківським колективом ліцею на принципах свободи, взаємоповаги та відкритості.

Орган учнівського самоврядування «Нова Формація» керується інтересами й потребами учнів, прагне стати осередком, де учні не лише навчаються, а й формуються як особистості та активно, творчо розвиваються.

1.Парламент. Керівництво учнівським самоврядуванням здійснюється учнівським парламентом. Робота парламенту спрямована на розвиток учнівської ініціативи, дисципліни та особливостей у відповідності з задоволення своїх потреб та інтересів ліцеїстів.

До складу парламенту в 2021/2022 н.р. входять учні з 8-11 класів. Парламент складається з 6 міністерств:

– міністерство освіти;

– міністерство культури;

– міністерство інформації;

– міністерство спорту та здоров’я;

– міністерство екології;

– міністерство внутрішніх справ.

Учнівський парламент затверджується на загальній учнівській конференції і підзвітний їй на два навчальних роки. Члени міністерств призначаються рішенням загальноліцейної учнівської конференції

У 2021/22 н.р. парламент працював у складі 51 особи – міністрів та їхніх заступників, а також президента та прем’єр-міністра.

Засідання учнівського парламенту проводились за відповідним планом – 2 рази на рік, одне з них онлайн у зв’язку з карантином COVID-19 за підтримки педагога-організатора Галини Грицук. За потреби участь у засіданнях брали директор ліцею або його заступники.

Упродовж 2021/2022 навчального року учнівським самоврядуванням ліцею реалізовувалися такі завдання:

1) формування і розвиток соціально-активної особистості з навичками лідерства, здатної до управлінської діяльності та організації роботи колективу;

2) розвиток ключових компетентностей учнів через усвідомлення ідеї демократії, справедливості, рівності прав людини, здорового способу життя;

3) забезпечення і захист прав та інтересів молоді та дітей, формування в них правової та загальної культури;

4) залучення ліцеїстів до соціально-корисної діяльності, спрямованої на вирішення соціальних проблем особистості, ліцею, громади, суспільства.

5) підготовка молодого покоління до майбутньої участі в керівництві державними, культурними та суспільними справами, реалізації набутих знань, умінь, навичок.

2.Міністерство інформації. Завданням є інформаційний супровід важливих подій у житті ліцею. Метою міністерства є залучення учнів до журналістської діяльності.

Упродовж 2021/22 н.р. міністерство організувало:

 1. Фотозвіт важливих подій та заходів ліцею.
 2. Випуски ліцейних новин «LyceumNews».
 3. Ведення розділу «Новини», «Фотогалерея» на офіційній сторінці ліцею у мережі Фейсбук.
 4. Ведення сторінки ліцею у мережі Фейсбук, Youtube, Instagram, Tik-Tok.
 5. Виготовлення стендів «Структура учнівського самоврядування», «Лідери учнівського самоврядування», афіш виховних заходів.
 6. Створення відеороликів до Дня працівника освіти, до роковин Голодомору, до Дня Збройних Сил України, до Свята Останнього Дзвоника-2022, до Дня вшанування пам’яті Богдана Гаврилишина.
 7. Створення документального фільму про випускника ліцею Андрія Прошака, який загинув, захищаючи територіальну цілісність України під Дебальцево у 2015 році.

3.Міністерство освіти. Метою міністерства є залучення ліцеїстів до систематичної науково-дослідницької, експериментальної та пошукової діяльності. Ліцеїсти співпрацюють з обласним відділення МАН України.

Міністерство освіти допомагало вчителям та вихователям в організації тематичних тижнів, залучало учнів до участі в інтелектуальних змаганнях, майстер-класах, онлайн та офлайн конкурсах у співпраці з освітніми платформами «Всеосвіта» та «На Урок». Проводило загальноліцейні опитування, анкетування, створювало творчі групи за інтересами.

Упродовж року працювало над проєктом «Школа SOS», освітньою рубрикою у випуску ліцейних новин «LyceumNews».

4.Міністерство культури сформоване для покращення культурної складової ліцею, залучення учнів до участі у виховних та розважальних заходах закладу, благодійних ярмарках, концертах, виставках.

Упродовж року міністерство організувало:

 1. Конкурси: фоторобіт «Я і мій домашній улюбленець-2021», художніх робіт «Шевченкова палітра-2022».
 2. Тематичні фотозони та оформлення ліцейних приміщень до урочистих заходів.
 3. Благодійний онлайн-концерт в підтримку Збройних Сил України «Ніжність моя у листах розгубилась».
 4. Виставку колажів, малюнків, плакатів: «Захисники. Від козацтва до сьогодення».
 5. Вело рубрику у випусках ліцейних новин «LyceumNews».

5.Міністерство внутрішніх справ. Метою міністерства є створення умов для формування особистості громадянина України, якому притаманні правова культура, усвідомлені цінності свободи, прав людини, відповідальність, готовність до компетентної участі в громадському житті. Завдання його полягало в залученні учнів до участі в заходах з правового виховання, проведення бесід з ліцеїстами, що порушують Правила поведінки здобувача освіти та Правила внутрішнього розпорядку пансіону.

Упродовж 2021/2022 навчального року проведено:

1.Тематичне засідання учнівського самоврядування з учнями 8 класів «Правила поведінки здобувача освіти у ліцеї», «Правила внутрішнього розпорядку в пансіоні».

 1. Створення інформаційно-просвітницького відеоролика «Я починав із мрії», присвяченому Богдану Гаврилишину – видатному українцю.
 2. Рейди-перевірки санітарно-гігієнічного стану кімнат у спальному корпусі.

6.Міністерство спорту та здоровя. Упродовж 2021/2022 навчального року популяризувало здоровий спосіб життя, залучало ліцеїстів до занять фізичною культурою та спортом. Було організовано:

 1. Випуск буклетів про здоровий спосіб життя, шкідливість тютюнопаління.
 2. Спортивний флешмоб в рамках тижня «Ми – здорова нація».
 3. Змагання з настільного тенісу.
 4. Вело спортивну рубрику у випусках ліцейних новин «LyceumNews».

7.Міністерство екології. Спонукало ліцеїстів до відповідального ставлення до навколишнього середовища, збереження природи, проводили акції з озеленення кабінетів та території ліцею.

Упродовж року було проведено:

 1. Акції збору використаних батарейок, макулатури, пластику.

2.Вело екологічну рубрику у випусках ліцейних новин «LyceumNews».

Участь учнів у виховних заходах та їх результати

У системі виховної роботи ліцею особлива роль відводиться загальноліцейним урочистостям. Зокрема впродовж 2021/2022 навчального року учнівським самоврядуванням проведені наступні виховні заходи:

29.09.2021р. Випуск документального відеоролика до 80 роковин Голокосту «Голокост = геноцид».

14.10.2021р. Виставка-хронологія художніх робіт, плакатів, колажів «Захисники. Від козацтва до сьогодення» до Дня Покрови.

06.10.2021р. Конкурс фотографій «Я та мій домашній улюбленець».

16.11.2021р. Фоточелендж «Цитати про добро та толерантність» у рамках тижня «Толерантність – шлях до порозуміння» (онлайн).

18.11.2021р. Інформаційно-просвітницький фоточелендж «Дорожня грамота» в рамках тижня безпеки дорожнього руху (онлайн).

01.11.2021р. Випуск інформаційно-просвітницька відеоролика «Я починав із мрії», присвячений вшануванню пам’яті видатного українця – Богдана Гаврилишина (онлайн).

26.11.2021р.Тік-Ток-челендж «Булінг – не вирок» в рамках тижня заходів щодо попередження жорстокості та насильства в освітньому середовищі (онлайн).

27.11.2021р. Участь у Акції «Запалімо свічку пам’яті», приурочену вшануванню пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 рр. (онлайн).

27.11.2021р. Відеоролик-реквієм «Жнива скорботи», приурочений вшануванню пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 рр.

30.11.2021р. Випуск буклетів про шкідливість паління електронних сигарет в рамках тижня здоров’я «Ми-здорова нація».

06.12.2021р. Випуск відеоролика-привітання «Буде мир над Україною» до Дня Збройних Сил України.

27.12-28.12.2021р. Конкурс новорічних костюмів.

11.02.2022р. Зустріч ліцеїстів з представниками WitechUkraine, приурочену Міжнародному дню жінок в науці.

14.02.2022р. Організація скриньки для валентинок до Дня Святого Валентина в ліцеї.

19.02.2022р. Створення та презентація документального фільму про Андрія Прошака – випускника ліцею, який загинув, захищаючи територіальну цілісність України в 2015 році під Дебальцево.

04.03.2022р. Відеоролик-звернення «Захистіть Україну».

09.03.2022р. Конкурс художніх робіт «Шевченкова палітра-2022».

15.04.2022р. Благодійний онлайн-концерт «Ніжність моя у листах розгубилась», присвячений збору коштів на потреби ЗСУ.

24.04.2022р. Фоточелендж «Великдень з Україною у серці».

6.Соціальний захист. Збереження та зміцнення здоров’я учнів та працівників закладу.

6.1 Забезпечення соціальної підтримки дітей-сиріт, дітей з малозабезпечених сімей та інших учнів із соціально незахищених та спеціальних категорій.

Діти-сироти та напівсироти.

У 2021/22 навчальному році в Івано-Франківському академічному ліцеї-інтернаті Івано-Франківської обласної ради навчалися діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

Їх розподіл за роками навчання був наступний.

№ п/п Клас Кількість Іногородніх Івано-Франківськ Соціальна підтримка  /Проживання у гуртожитку/
1. 8-9 класи 2 2 2
2. 10 класи 1 1 1
3. 11 класи
  Разом 3 3 3

Діти з інвалідністю

Серед учнів ліцею у поточному році було 4 дітей з інвалідністю.

Учні зареєстровані в Івано-Франківській області, мають батьків та отримують соціальну допомогу від держави.

Діти-чорнобильці

Серед учнів ліцею у поточному році немає дітей, котрі мають статус потерпілих від Чорнобильської катастрофи.

Діти учасників бойових дій АТО/ ООС

Статус дітей, батьки яких брали участь, у бойових діях на сході нашої країни АТО/ООС мали, 17 учнів ліцею, зареєстрованих в Івано-Франківській області.

№ п/п Клас Кількість Іногородніх Івано-Франківськ Соціальна підтримка /Проживання у гуртожитку/
1. 8 класи 5 5 5
2. 9 класи 6 6 6
3 10 класи 3 3 3
4 11 класи 3 1 2 1
  Разом 17 15 2 15

Діти із багатодітних родин

У поточному навчальному році у ліцеї навчалося 102 дітей із багатодітних сімей. Їх кількість та інші статистичні дані представлені у таблиці.

№ п/п Клас Кількість З них із сімей де є 4 і більше дітей Іногородні/

Івано-Франківськ

Соціальна підтримка /Проживання у гуртожитку/
1. 8 класи 32 4 32/0 32
2. 9 класи 24 3 24/0 24
3. 10 класи 23 1 23/0 23
4. 11 класи 23 6 23/0 23
  Разом 102 14 102 102

Як видно з таблиці – соціальну підтримку у формі безкоштовного проживання та харчування отримували 102 учнів із багатодітних сімей.

Діти із малозабезпечених сімей

Ще 39 учнів у поточному навчальному році вважалися членами малозабезпечених сімей. Так вони, за узгодженням з батьками, заявили про себе в анкеті «Соціальний паспорт ліцеїста».

№ п/п Клас Кількість Іногородні Івано-Франківськ Соціальна підтримка  /Проживання у гуртожитку/
1. 8 класи 14 14 14
2. 9 класи 9 9 9
3. 10 класи 6 6 6
4. 11 класи 10 10 10
  Разом 39 39 39

Форми соціальної підтримки дітей особливих категорій.

Основним видом соціальної підтримки дітей особливих категорій є безкоштовне проживання та харчування. Таку підтримку отримують діти, котрі проживають у гуртожитку.

Як видно з таблиці такою формою соціальної підтримки забезпечені переважна більшість таких учнів.

№ п/п Назва особливої категорії ліцеїстів Кількість Проживають у гуртожитку
1. Діти сироти 3 3
2. Діти-інваліди 4 4
3. Чорнобильці
4. Діти учасників АТО/ ООС 17 15
5. Діти із багатодітних сімей 102 102
6. Діти із малозабезпечених сімей 39 39
  Разом 165 163

6.2. Організація медичного обслуговування, стан здоров’я дітей.

Упродовж навчального року медичною сестрою згідно з графіком роботи щоденно надавалась невідкладна медична допомога учням ліцею. За звітний період зафіксовано 287 звернень.

Часто зверталися з симптомами простудних захворювань (ГРЗ, ГРВІ, бронхіт та інші), з діагнозом ВСД (вегето-судинна дистонія) і захворюванням ШКТ (хронічний гастрит, загострення, холецестит тощо). При необхідності швидка медична допомога хворих учнів для дообстеження і лікування госпіталізувала в ОДКЛ, МДКЛ (підозри на апендицит, кишкову, ниркову коліку та інші невідкладні стани).

На початку навчального року учням ліцею проведено антропометричні заміри (ріст, маса тіла), ці дані занесені в їхні зошити зі щепленням.

Учні, які знаходяться на «Д» обліку, періодично обстежуються і лікуються в МДКЛ, обласній ДКЛ і районних лікарнях за місцем проживання, а також амбулаторно. На стаціонарному лікуванні за звітний період перебувало 4 учні.

На основі довідок за результатами медогляду сформовано групи з фізкультури:

-основна група                                   474 учні;

-підготовча група                                        67 учнів;

-спецільна група                                 14 учнів;

– звільнені                                               3 учні.

Медпрацівниками разом із педагогами здійснюється медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням. На початку навчального року всім учням проведено пробу Руф’є. Учні, індекс Руф’є в яких був вище норми, обстежені у кардіолога.

За 2021/2022 н. р. зареєстровано 5 випадків травматизму серед учнів.

На особливому контролі знаходяться учні пільгових категорій:                                                                                1) діти сироти та діти позбавлені батьківського піклування – 3;

2) діти з інвалідністю – 4;

3) діти, які прибули в Івано-Франківську область з АРК та тимчасово окупованої територій – 1;

4) діти, батьки яких учасники АТО, беруть участь в ООС на сході України – 17.

Учні пільгових категорій проходять медичний огляд за графіком складеним для кожної дитини за показом (2 рази в рік) та лабораторне обстеження.

Планові профілактичні щеплення, що відносяться до числа протиепідемічних заходів, проводяться за місцем проживання учнів і заносяться в карту профілактичних щеплень, так як вакцина (через її відсутність) не видавалась міською дитячою поліклінікою.

Медичні працівники проводять один раз на два тижні огляд учнів на педикульоз і шкірні захворювання – впродовж навчального року не виявлені.

Здійснюється контроль за своєчасним проходженням обов’язкових медичних оглядів працівниками ліцею та оформлення особових медичних книжок.

Періодично проводиться перевірка санітарно-гігієнічного стану навчальних кабінетів ліцею, житлових кімнат спального корпусу та харчоблоку, про що складені відповідні акти.

Упродовж навчального року медичною сестрою ліцею проведено міні-лекції й бесід з учнями на різноманітні медичні теми: «Шкідливі звички», «Рекомендації щодо профілактики захворювання на COVID-19», «Профілактика травматизму», «Особиста гігієна», «Профілактика харчових отруєнь» тощо. А також згідно з графіком відвідувались виховні години в класах та батьківські збори, де вирішувалися всі необхідні питання.

Робота медпункту контролюється адміністрацією ліцею, міською дитячою поліклінікою та Головним управлінням Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області. У медпункті ведеться звітно-облікова медична документація відповідно до порядку, встановленого МОЗ України.

6.3. Робота психологічної служби ліцею.

З листопада 2021 року в ліцеї на посаді практичного психолога працює Ступарик Світлана Сергіївна. Впродовж 2021/2022 н. р. організовано безперервну роботу психологічної служби в навчальному закладі.

Робота практичного психолога була спрямована на виконання таких завдань:

 • психологічна адаптація учнів у соціумі;
 • виявлення найбільш актуальних аспектів проблем адаптації учнів до навчання та створення системи спільної роботи педагогічного колективу і батьків для подолання шкільної дезадаптації;
 • формування позитивного ставлення учнів до навчального закладу, стимулювання їх пізнавальної активністі;
 • створення умов для формування психічно та соціально зрілої особистості, орієнтованої на розвиток своїх здібностей та на саморозвиток;
 • охорона психічного здоров’я учасників освітнього процесу;
 • пошук дієвих засобів і методів профілактичної та просвітницької діяльності;
 • підвищення психологічної культури учасників освітнього процесу;
 • підвищення психологічної компетентності педагогів та батьків.

Робота психологічної служби здійснювалася за такими напрямками, як психодіагностика, профілактика, корекція,  психологічне консультування та просвіта.

Психологічною службою Івано-Франківського академічного ліцею-інтернату з метою недопущення дитячого насилля в учнівському колективі розроблений план заходів на 2021/2022 н.р. Упродовж року проведені такі заходи:

 • бесіди «Булінг», «Конфлікти у ліцеї», «Мої емоції – мої друзі», «Конфліктам – ні », «Жити без конфліктів», «Булінгу – стоп!», «Кібербулінг»;
 • тренінги «Попередження булінгу», «Булінг (бесіда з елементами тренінгу)»;
 • анкетування «Моє життя в сім’ї та школі», «Насильство в сім’ї (анонімно)»;
 • зустрічі учнів з шкільними офіцерами поліції Управління патрульної поліції в Івано-Франківській області «Шкідливі звички, та їх вплив на життя»;
 • перегляд відеороликів: тематика шкільного булінгу та зокрема кібербулінгу(SEXтингу), «Як Нік Вуйчич боровся з булінгом у своєму житті»; «Які у мене цінності»; «З яких слів потрібно почати діалог під час булінгу в школі»;
 • лекції щодо профілактики запобігання гендерної нерівності «Самосвідомість та самооцінка».

У період з 23 листопада 2021 року по 26 листопада 2021 року було проведено «Тиждень заходів щодо протидії насильству».

З метою профілактики та попередження таких негативних явищ як торгівля людьми, домашнє насилля, вживання ненормативної лексики, безпека в Інтернеті та вживання підлітками психотропних речовин з учнями були проведені:

 • бесіди «Що таке торгівля людьми», «Здоровий спосіб життя», «Лихослів’я. Культура спілкування», «Вплив телебачення та Інтернету на психіку дитини»,«Дорога в нікуди (профілактика вживання підлітками психотропних речовин);
 • інтерактивне заняття «Попередження торгівлі людьми»;
 • онлайн-квест «Шукаєте роботу? Перевірте свої сили»;
 • гра «Рожеві окуляри»;
 • онлайн-анкетування «Я і шкідливі звички»;
 • профілактичні заняття з теми безпеки в мережі Інтернет, онлайн-грумінгу та SEXтину «Інтимне селфі в Інтернеті – жарт чи небезпечний ризик?».

Особлива увага приділялася профілактиці суїцидальної поведінки учнів.  Проведено:

 • бесіди «Я маю право відчувати і висловлювати свої почуття», «Особливості поведінки у складних ситуаціях учнів підліткового віку»;
 • профорієнтаційна бесіда з учнями 11-тих класів «Шлях у безодню», (профілактика вживання підлітками психотропних та наркотичних речовин);
 • перегляд відеороликів «Домашнє насилля. Не будь байдужий», використання прикладної гри для підлітків під назвою «Рожеві окуляри».

Про небезпеки віртуального спілкування учні були проінформовані онлайн-групи.

З метою формування в учнів загальнолюдських моральних цінностей з 15 листопада 2021 року по 19 листопада 2021 року проведено тиждень толерантності. План заходів тижня спрямований на пропаганду принципів терпимості та попередження поширення негативних явищ в учнівському середовищі, формування у дітей та молоді ціннісних життєвих навичок.

Проведено:

 • інтерактивні заняття «Толерантність-шлях до порозуміння»;
 • перегляд відеороликів «Бумеранг добра», «Добро та повага», «Подарунок»;
 • конкурс «Декламування віршів про добро».

Одним з основних напрямів діяльності психологічної служби ліцею є

психологічне консультування. За 2021-2022 навчальний рік практичним

психологом ліцею було проведено 137 консультувань з учнями, педагогами та батьками. Основні теми звернень:

– адаптація дитини до нового колективу;

– лідерські здібності;

– проблеми шкільної неуспішності та підвищення мотивації учнів до навчання;

– вікові та індивідуальні особливості розвитку;

– проблеми самооцінки, взаємовідносини в системах «вчитель-учень», «батьки-діти», «педагоги- батьки»;

– психологічний клімат учнівського колективу та міжособистісні конфлікти;

– статеве виховання;

– дружба, кохання;

– складні життєві обставини;

– самовдосконалення;

– розвиток власних здібностей;

-асоціативні прояви у поведінці дітей;

-дитяча злочинність;

-профілактика шкідливих звичок.

Психологічна служба ліцею у своїй роботі співпрацює з громадськими

організаціями, з шкільними офіцерами поліції Управління патрульної поліції в Івано-Франківській області та міським центром соціальних служб для дітей та молоді.

6.4. Безпека життєдіяльності та охорона праці.

Відповідно до Закону «Про охорону праці»  в ліцеї-інтернаті створена служба охорони праці та розроблена система управління, яка охоплює всі структурні підрозділи в начальному закладі.

Робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності в ліцеї-інтернаті проводиться на основі наказів, положень, переліків типових положень, правил, рекомендацій.

Видані накази на проведення вступних та первинних інструктажів з новоприйнятими учнями та учнями, які повернулись з канікул, записи, занесені до журналів вступного, первинного інструктажів. У процесі навчання з учнями проводилися первинні, цільові інструктажі під час різних масових заходів, а позапланові за потреби.

Щорічно розробляються заходи з попередження травматизму, заходи з пожежної безпеки серед учнів та працівників, план роботи на навчальний рік кабінету охорони праці, а також план роботи інженера з охорони праці на місяць.

Найактуальнішими питаннями річного плану роботи з охорони праці є

серпень – вересень – проведення вступного (первинного) інструктажу з працівниками та учнями; видання наказів з організації роботи з охорони праці; перегляд інструкцій з правил  безпеки праці; оформлення актів-дозволів на проведення занять в навчальних кабінетах, спортивній залі, спортивних майданчиках; забезпечення проходження працівниками профілактичного медичного огляду; забезпечення виконання заходів протипожежного захисту ліцею-інтернату;

січень – лютий – проведення  інструктажів з учасниками освітнього процесу,  аналіз стану охорони праці навчального закладу;

упродовж  рокуорганізація і проведення занять з учнями з питань безпеки життєдіяльності; проведення тижнів, масових заходів з висвітлення актуальних питань безпеки людини; попередження дитячого побутового травматизму; проведення внутрішнього контролю за дотриманням учасниками освітнього процесу правил і вимог охорони праці; аналіз стану травматизму; проведення навчання з дій на випадок виникнення надзвичайних ситуацій; оформлення інформаційних матеріалів, виставок, стендів з висвітлення безпеки життя людини в навколишньому середовищі.

Систематично ведуться журнали реєстрації інструктажів, розроблене положення про оперативний контроль.

У кабінетах є вогнегасники, які у встановлені терміни перезаряджаються або поновлюються.

Систематично здійснюється контроль за проведенням інструктажів з працівниками, учнями на уроках (фізики, хімії, біології, інформатики, фізкультури, Захисту України, при організації суспільно корисної праці, масових позакласних заходів). Такі інструктажі проводять класні керівники, завідувачі навчальними кабінетами, вчителі, вихователі. Контролю підлягає також і реєстрація цих інструктажів у відповідних журналах.

Відповідно до наказів департаменту освіти і  науки  Івано-Франківської ОДА, міського департаменту освіти та Управління державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області  з метою проведення цілеспрямованої роботи з учнями з питань забезпечення безпеки життєдіяльності в ліцеї-інтернаті впродовж року проводяться «Тижні знань з основ безпеки життєдіяльності» (жовтень – травень) «Тижні знань з безпеки дорожнього руху» (травень), щорічно відзначається Всесвітній день охорони праці (квітень).

Під час проведення тижнів  організовуються зустрічі з представниками ДСНС в Івано-Франківській області та представниками Національної поліції.

Відповідно до тематичних планів учні ліцею-інтернату готують тематичні відеоролики, беруть участь у челенджах, виготовляють учнівські стіннівки,  спільно з класними керівниками та вихователями обговорють нагальні проблеми, беруть участь у конкурсах малюнків «Охорона праці очима дітей», «Пожежна безпека на виробництві та в побуті».

Стан роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності обговорюється на нарадах, ведеться контроль за дотриманням вимог безпеки праці, за результатами аналізу і контролю видаються відповідні накази та довідки, розробляються плани заходів. Щорічні підсумкові накази з охорони праці та безпеки життєдіяльності є основою для складання річних звітів, темою засідань педагогічної ради.

6.5. Організація харчування дітей. Вартість харчування.

Харчування ліцеїстів проводиться у їдальні ліцею за кошти обласного бюджету. Приготування їжі здійснюється колективом кухні, до складу якого входять кухарі, дієтсестра, комірник, підсобні робітники. Заходи внутрішнього контролю здійснює адміністрація та профспілковий комітет ліцею. У зв’язку з дотриманням протиепідемологічних заходів ведеться чіткий графік харчування. Здійснюється чергування адміністрацією ліцею з метою дотримання всіх вимог.

Упродовж 2021/22 навчального року натуральні норми харчування, передбачені постановою Кабінету Міністрів України №1591 від 22.11.2004р., №305 від 24.03.2021р., наказом МОЗ України від 25.09.20 №2205 «Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної і середньої освіти», виконувалися практично повністю.

У ліцеї з метою безпечного харчування розроблено й впроваджується система НАССР, яка регулюється Законами від 23.12.97р. № 771/97-ВР «Про основні принципи та вимоги до безпечності харчових продуктів» та від 18.05.17 р. № 2042- VІІІ «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин». Середня денна вартість харчування за рахунок коштів обласного бюджету склала /65 грн/ добу на одного учня.

6.6. Організація відпочинку та оздоровлення дітей.

Чинними нормативними документами не передбачено оздоровлення учнів ліцеїв та гімназій за рахунок бюджетних коштів. Відповідно кошторисом аакадемічного ліцею на 2021/22 навчальний рік такі кошти не передбачалися.

Оздоровлення працівників за рахунок фондів соціального страхування у минулому навчальному році не проводилося.

 1. Планування і контроль.

7.1.  План роботи на 2021/22 н.р.  та стан його виконання.

Основою планування роботи навчального закладу є Річний план роботи.

Річний план роботи академічного ліцею на 2021/22 н.р. був розглянутий та схвалений на засіданні педагогічної ради 31.08 2021 р., протокол №1. План містить вступ та 4 розділи, які містять всі напрямки роботи навчального закладу.

Основою освітнього процесу є календарно-тематичні плани учителів та плани виховної роботи вихователів.

План роботи на 2021/22 навчальний рік в основному виконано.

7.2 Заходи та якість внутрішкільного контролю.

Заходи контролю та звітності передбачені окремим розділом Річного плану роботи. Вони складаються з двох підрозділів – внутрішньоліцейний контроль за освітнім процесом, контроль і звітність за результатами господарської та фінансової діяльності.

Заходи внутрішнього контролю за навчально-виховним процесом включали насамперед контроль якості викладання та засвоєння знань. Його основою є директорські контрольні роботи з дисциплін, визначених педагогічною радою.

Перелік названих заходів контролю у 2020/21 н.р. наведено у таблиці.

Семестр Предмет
1. І Мистецтво
2. ІІ Біологія

Проводилися також заходи контролю з інших сфер діяльності та дотримання Правил внутрішнього користування, зокрема:

 • контроль за відвідуванням занять,
 • контроль присутності на ліцейних виховних заходах,
 • контроль санітарного стану кімнат у гуртожитку;
 • контроль за якістю харчування.

Для забезпечення діяльності ліцею у 2021/22 навчальному році проведено заходи з перевірки готовності до початку навчання, готовність академічного ліцею до роботи в опалювальний період, проведено перевірку придатності обладнання спортивного залу.

Були підготовлені та подані в установлені терміни всі передбачені нормативними документами форми місячної, квартальної та річної звітності: у департамент освіти і науки, у міські та обласні органи статистики, у податкову адміністрацію, у пенсійний фонд, у фонд соціального страхування, у фонд зайнятості.

Проведена внутрішня інвентаризація матеріальних цінностей ліцею та перевірка списання витратних матеріалів та обладнання. Недостачі матеріальних цінностей за результатами інвентаризації не виявлено.

7.3. Взаємодія з владою, органами місцевого самоврядування та громадськістю.

Взаємодія із владою

Взаємодія ліцею з органами влади була спрямована насамперед на реалізацію його статутних завдань, створення належних умов для навчання, виховання та проживання ліцеїстів.  

Департамент освіти і науки ОДА.

Основним видом взаємодії академічного ліцею-інтернату із владою є взаємодія із органами державної виконавчої влади управління освітою. Таким органом для нашого навчального закладу є департамент освіти і науки обласної державної адміністрації. Уся діяльність  ліцею відбувається під безпосереднім контролем департаменту. На їхній розгляд подано Стратегію розвитку та Статут ліцею-інтернату. Наказом департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації від 01.06.2022 №148 було затверджено Стратегію розвитку Івано-Франківського академічного ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради на 2022/2026 рр

Регіональний центр оцінювання якості освіти.

Взаємодія ліцею з центром полягала в організації участі наших ліцеїстів у пробному та остаточному зовнішньому незалежному оцінюванні. За дорученнями регіонального центру проводилася необхідна роз’яснювальна робота щодо специфіки ЗНО, у зв’язку з бойовими діями замість ЗНО цьогоріч буде проведено національний мультпредметний тест (НМТ).

Івано-Франківський міський військовий комісаріат.

Відповідно до ст.14 Закону України «Про загальний військовий обов’язок і військову службу» проведена підготовка документів та приписки юнаків 2005 року народження. Для постановки на військовий облік було підготовлено документи 67 ліцеїстів, із них 19 пройшли приписку у Івано-Франківському МВК, 48 – за місцем реєстрації:

Клас Кількість учнів Класний керівник
11-А 12 Олег Ткач
11-Ф 6 Оксана Римар
11-І 11 Олеся Дутчак
11-В 23 Галина Худин
11-П 5 Іван Мельник
10-А 5 Галина Єрмохіна
10-І 4 Олександра Ліцовська
10-Ф 1 Галина Яницька

Підготовлені документи сформовані в особові справи і передані у повному обсязі у військовий комісаріат.

У системі виховної роботи ліцею-інтернату налагоджено структуру співпраці із громадськими інституціями: ГО «Спільне покоління», ГО «Рух за життя», ГО «Хвиля», БФ «Майбутнє Прикарпаття», ГО «Клич», ГО «Народна Рада Прикарпаття», БФ «Франко опір», БО «Об’єднані дітьми», з обласним та міським центрами зайнятості, Івано-Франківською обласною бібліотекою для юнацтва, з Державною службою з надзвичайних ситуацій, з волонтерськими організаціями «Спілка волонтерів Прикарпаття» та фондами з метою допомоги воїнам АТО/ООС.

Робота з батьками.

Організація батьківської освіти з проблем виховання здорової дитини в академічному ліцеї-інтернаті здійснюється через батьківські збори, лекції, бесіди, індивідуальні та групові консультації, зустрічі з лікарями, психологами, юристами. Упродовж 2021/2022 н. р. було двічі проведено загальноліцейні батьківські збори офлайн та онлайн, на яких розглядалися питання: «Булінг та наслідки», «Адаптація дитини до нових умов навчання та виховання», «Домашнє насилля», «Роль батьків при підготовці до ЗНО», «Вікові особистісні особливості дітей». Батькам були представлені результати роботи та проблемні питання діяльності навчального закладу, виступи заступників директора, медичної сестри розповіли батькам про особливості освітнього процесу в ліцеї, режиму дня та харчування. Після завершення загальних зборів батьки зустрілися із класними керівниками та вихователями класів. Присутність деяких учителів на зборах є обов’язковою. Перелік таких працівників формують класні керівники, беручи до уваги наявні проблеми з викладанням предмета, враховують побажання батьків та адміністрації тощо.

У ліцеї працює благодійна організація «Благодійний фонд «Обдаровані діти сільської місцевості», створена батьківською громадськістю.

 1. Проблемні питання.
 2. Недофінансування реконструкції приміщень майстерень під спальний корпус для учнів.
 3. Брак фінансування на капітальний ремонт приміщень навчального закладу та спального корпусу, оновлення навчально-матеріальної бази (КЕКВ 2210, 2240, 3142).
 4. Необхідна заміна шкільного автобуса.
 5. Необхідність придбання спортивного обладнання та інвентаря.
 6. Придбання медичного обладнання.
 7. Заміна ліжок, матраців, шаф, тумбочок у гуртожитку.
 8. Поточний ремонт даху навчального корпусу.

8.Ремонт поля зі штучним покриттям.

У 2023 році заклад планує отримати статус спортивного ліцею від Міністерства молоді та спорту України.

 

Директор ліцею-інтернату                                               Василь Стефанишин